Cancercentret

Genom inrättandet av ett cancercentrum vill man förbättra cancerbehandlingen och främja forskningen.

Behandlingspraxis förändras i snabb takt. Det behövs en nationell styrning inom cancerbehandlingen för att trygga jämlik tillgång till tjänster samt för att främja behandlingarnas kvalitet. Ett annat mål är att stävja kostnadsutvecklingen inom cancerbehandlingen genom satsningar på förebyggande av cancersjukdomar, utveckling av screeningverksamheten, rehabilitering och kontrollerat insättande av dyra behandlingar.

Forskningen syftar till att utveckla en individualiserad och effektiv cancerbehandling, i synnerhet användningen av genominformation vid diagnostiseringen och valet av behandling och att främja patienternas tillgång till kliniska undersökningar på jämlika grunder och utan dröjsmål.

Meningen är att det nationella cancercentret ska arbeta enligt en ny verksamhetsmodell, som starkare än hittills på riksnivå samordnar den kliniska cancerforskningen och en ändamålsenlig användning av servicesystemets resurser i cancerbehandlingen.

Enligt statsrådets förordning om arbetsfördelning och centralisering av vissa uppgifter inom den specialiserade sjukvården svarar Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för den nationella planeringen och samordningen av verksamheten vid förebyggande, diagnostisering och behandling av cancer samt cancerrehabilitering. Regionalt sköts dessa uppgifter av universitetssjukvårdsdistrikten.

Ambitionen är att det nationella cancercentret och de regionala cancercentren ska vara inrättade före utgången av 2019.

Beredning av cancercentret

Cancercentret har beretts av arbetsgruppen för verksamheten vid det nationella cancercentret sedan 1.4.2016. Det nationella cancercentret inleder sin verksamhet i och med att den samordnade enheten inrättas under loppet av 2019. Cancercentret består av fem regionala cancercenter inrättade av universiteten och universitetssjukvårdsdistrikten och ett centrum för koordinering av verksamheten.

SHM har beviljat samtliga fem universitetssjukvårdsdistrikt statsbidrag för planering och inledande av den regionala cancercentrumverksamheten samt för kostnader för pilotprojekten.

Arbetsgruppen för utvecklingen av verksamheten vid cancercentret har tillsatt en projektgrupp för att bereda inrättandet av de regionala centren och för att stödja etableringen av regionala och nationella verksamhetsmodeller.

Planering av verksamheten vid det nationella cancercentret, Tuula Helander och arbetsgrupp