logon

Cancercentret främjar jämlik vård och forsknings- och utvecklingsverksamhet

Genom inrättandet av ett cancercenter vill man förbättra cancervården och främja forskning.

Förfarandena inom vården förändras snabbt. Det behövs nationell styrning av cancervården för att trygga jämlik tillgång till tjänster och förbättra vårdresultaten. Avsikten är också att bromsa ökningen av kostnaderna för cancervården genom att satsa på förebyggandet av cancersjukdomar, utvecklandet av screeningverksamheten och rehabiliteringen och genom att kontrollera ibruktagandet av dyra behandlingar.

Syftet med cancerforskningen är att utveckla en individualiserad och effektiv cancervård, i synnerhet nyttjandet av genomdata vid diagnostisering och val av behandling, och att öka patienternas möjligheter att delta i kliniska undersökningar på jämlika grunder och utan dröjsmål.

Målet är att verksamheten vid det nationella cancercentret ska följa en ny modell. Enligt den nya modellen ska den kliniska cancerforskningen och den ändamålsenliga användningen servicesystemets resurser för cancervården samordnas på en riksomfattande nivå i högre grad än tidigare.  

Enligt förordningen om arbetsfördelning och centralisering av vissa uppgifter inom den specialiserade sjukvården ska Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt svara för den riksomfattande planeringen av förebyggandet, diagnostiseringen, vården och rehabiliteringen inom cancervården samt för samordningen av verksamheten. HUS ska ansvara för den forskning som ligger som grund för funktionerna. På regional nivå sköts detta av de regionala cancercentren.

Beredning av cancercentret

Avtalet om inrättandet av det nationella cancercentret och den enhet som samordnar centret har undertecknats.

Det nationella cancercentret är ett kompetenskluster för cancervården och ett led i genomförandet av tillväxtstrategin för forskning och innovation inom hälsobranschen.

Social- och hälsovårdsministeriet öppnade den 31 december 2019 en utlysning av statsunderstöd för att inrätta den enhet som ska samordna det nationella cancercentret och för att stödja de regionala cancercentren i inledningsskedet. 

Arbetet med beredningen av det nationella cancercentret inleddes i social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupper år 2012. Verksamheten vid det nationella cancercentret börjar i samband med att den samordnande enheten inrättas. Det nationella cancercentret består av fem regionala cancercenter som de fem specialansvarsområdena med universitetssjukhus och de 20 sjukvårdsdistrikten inrättat samt av en nationell enhet som samordnar verksamheten.

För planeringen och inledandet av verksamheten vid de regionala cancercentren och för kostnaderna för pilotprojekt har social- och hälsovårdsministeriet beviljat statsunderstöd till alla de fem specialansvarsområden som har universitetssjukhus. 

För planeringen av verksamheten vid det nationella cancercentret ansvarar direktör Tuula Helander tillsammans med arbetsgruppen.

Mer information:

Tuula Helander, direktör
social- och hälsovårdsministeriet, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Bioteknologia ja lääkkeet -yksikkö / BILA
0295 163 480, [email protected]