Register- och datasystembeskrivningar

I vissa system har statsrådets kansli och social- och hälsovårdsministeriet gemensamt personupp-giftsansvar: Ärendehanteringssystemen Doktori och VAHVA, informationssystemet för beredning och distribution av EU-ärenden EUTORI, statsrådets interna projekthanteringstjänst Projektporta-len, statsrådets intranät Kampus, statsrådets elektroniska system för beslutsfattande PTJ, statsrådets interna system för servicehantering Virkku, statsrådets gemensamma publikationsplattform YJA. 

Statsrådet har tillsammans fastställt ansvarsområden för de gemensamt personuppgiftsansvariga. Statsrådets kansli och de övriga ministerierna ser till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning och tillämplig nationell lagstiftning. I fråga om gemen-samt personuppgiftsansvar ska det finnas en rättslig grund för utlämnande av personuppgifter mel-lan ministerierna.

Statsrådets kansli och varje ministerium ansvarar för sin egen myndighetsverksamhet, bland annat för uppgifternas riktighet och tillgodoseendet av de registrerades, våra kunders, rättigheter. Därtill ansvarar statsrådets kansli för följande aspekter i fråga om dataskyddet i de gemensamma inform-ationssystemen:

  • att det i tekniska lösningar finns en rättslig grund enligt dataskyddslagstiftningen för be-handling av personuppgifter
  • att den tekniska säkerheten och förmågan att garantera tjänsternas konfidentialitet är tryg-gad
  • att man med dem som behandlar personuppgifter har ingått avtal i enlighet med data-skyddsförordningen. Dataskyddsombudet ger mer information om dem som behandlar dina personuppgifter. 
  • att systemen följer dataskyddsprinciperna
  • att nödvändiga konsekvensbedömningar av dataskyddet genomförs.

Mer information

Lassi Kauttonen, regeringsråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för gemensamma tjänster / YPA Telefon:0295163577   E-postadress: