Informationspaket om social- och hälsovården – ett rapporteringsverktyg för kommunerna

Informationspaketen om social- och hälsovården är ett rapporteringsverktyg som har utarbetats för kommunerna och samkommunerna för att stödja utvecklandet av social- och hälsovårdstjänsterna.

Med hjälp av rapporteringsmodellen samlas data om användningen av och kostnaderna för tjänsterna i informationspaket, som kan användas som stöd för beslutsfattandet.

Målet är att den rapporteringsmodell som bygger på dessa informationspaket i framtiden ska tas i bruk i hela Finland.

Rapporteringsmodell och handbok

Den 1 novembre 2019 lanserades en ny version av rapporteringsmodellen och den handbok som gäller den på finska. Handboken innehåller detaljerade beskrivningar av informationspaketens allokerings- och beräkningsregler.

Det finns ännu inte någon svenskspråkig version av dokumenten, eftersom det först samlas in respons om det finskspråkiga verktyget och materialet. I framtiden kommer materialet att finnas också på svenska.

Ett verktyg för ledning genom information

I modellen samlas enskilda uppgifter i större informationspaket, som kommunerna och samkommunerna kan använda sig av i sin egen utvecklings- och budgetplanering. Information som tagits fram på ett enhetligt sätt stöder beslutsfattandet.

Informationspaketen främjar ledning genom information i hela Finland och fungerar också som ett verktyg för planering och styrning på riksnivå. I rapporteringsmodellen sammanförs uppgifter ur kundgruppernas, finansieringskanalernas och tjänsteproducenternas synvinkel. Sådan här information har inte tidigare funnits tillgänglig i denna utsträckning.

Utgångspunkten för rapporteringen är att samma uppgifter endast behöver antecknas en gång och att informationsproduktionen kan automatiseras. Det innebär en märkbar minskning av överlappande och separat rapportering i kommunerna och samkommunerna.

Det enhetliga och heltäckande informationsunderlaget om social- och hälsovården kommer att användas av i synnerhet statsrådet, social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, aktörer som ordnar social- och hälsovårdstjänster, tillsynsmyndigheter och delvis även tjänsteproducenter.

Vilka teman innehåller informationspaketen?

Det finns sammanlagt femton informationspaket om social- och hälsovården. Elva av dem är basinformationspaket, i vilka man kan samla alla kostnader för de social- och hälsovårdstjänster som ordnas av en aktör med ansvar att ordna social- och hälsovårdstjänster. Dessutom samlas data i fyra särskilda informationspaket.

Basinformationspaket:

 1. Vård- och omsorgstjänster
 2. Specialiserad sjukvård, 18–74-åringar
 3. Barn, unga och familjer
 4. Tjänster för personer med funktionsnedsättning
 5. Mottagningstjänster
 6. Socialservice för vuxna
 7. Mentalvårds- och missbrukartjänster
 8. Jour
 9. Mun- och tandvård
 10. Rehabilitering
 11. Prehospital akutsjukvård

Särskilda informationspaket:

 1. Läkemedelsförsörjning
 2. Resetjänster
 3. Främjande av hälsa och välfärd
 4. Företagshälsovård

Informationspaketens struktur är organisationsoberoende, och med hjälp av den kan man fördjupa sig i mer exakta uppgifter än vid ekonomirapportering enligt JHS-rekommendationen. Definitionerna och klassificeringarna i informationspaketen om social- och hälsovården följer statskontorets JHS-serviceklassificering.

Informationspaketen har utvärderats i fyra regioner

Informationspaketen om social- och hälsovården har utvecklats under fyra års tid som ett samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet, Sitra och hundratals experter. I början av 2017 testades informationspaketen i sju landskap.

Under hösten 2017 gjordes en utvärdering av informationspaketen om social- och hälsovården i fyra landskap. De deltagande landskapen var Södra Karelen, Norra Karelen, Mellersta Nyland och Egentliga Finland. Utvärderingen visade att jämförbarheten mellan de olika landskapens social- och hälsovårdskostnader är god.

Av landskapens alla kostnader för social- och hälsovården fördelas 97,2 procent på rätt sätt inom de informationspaket som fastställts i handboken om informationspaketen om social- och hälsovården. Stora kostnadsskillnader mellan landskapen upptäcktes till exempel beträffande kostnaderna för vård- och omsorgstjänster för äldre samt beträffande tjänster för barn, unga och familjer.

Beräkningar av produktkostnader har gjorts även tidigare, men inte i denna omfattning.

Mer information

Minna Saario, ledande sakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Digitalisaation ja tiedonhallinnan yksikkö DITI Telefon:0295163146   E-postadress: