ARBETE2030 – Utvecklingsprogrammet för arbetet och välbefinnandet i arbetet

- Programmet ARBETE2030 har baserat sig på regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Syftet med programmet var att utveckla verksamhetssätten, att effektivt utnyttja teknologi på arbetsplatserna och att främja arbetslivsinnovationer.

När det gäller de konkreta åtgärderna prioriteras tre områden: prognostiseringen och forskningsverksamheten, stärkandet av kunnandet och förnyelseförmågan och utvecklandet av nya verksamhetssätt. 

Målet för programmet ARBETE2030 var att Finland år 2030 ska vara den ledande utvecklaren av arbetslivsinnovationer och att välbefinnandet i arbetet i Finland ska vara världens bästa.

Programmet ARBETE2030 har gett olika branscher och arbetsplatser bättre möjligheter att tillsammans utveckla verksamhetsmodeller och koncept som ökar sysselsättningen och förbättrar arbetslivet. Programåtgärdernas långsiktiga effekter på sysselsättningen, ekonomin, välbefinnandet i arbetet och tiden i arbetslivet kommer att synas i takt med att modellerna och koncepten sprids. Ett gott arbete och ett gott ledarskap utvecklar både produktiviteten och välbefinnandet i arbetet, som i sin tur ökar företagens konkurrenskraft. 

Programmet genomfördes i samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, finansministeriet, Arbetshälsoinstitutet, samtliga centralorganisationer på arbetsmarknaden, Företagarna i Finland, SITRA, Arbetarskyddscentralen, Business Finland, Arbetarskyddsfonden och ett stort antal andra arbetslivsaktörer. Social- och hälsovårdsministeriet ledde programmet och Arbetshälsoinstitutet ansvarade för den operativa programverksamheten.

Programmet ARBETE2030 hörde till den helhet av arbetslivsprogram som genomfördes under regeringsperioden 2019-2023. Helheten av de arbetslivsprogram som social- och hälsovårdsministeriet genomförde bestod av programmet ARBETE2030 och det därtill hörande forsknings- och utvecklingsprogrammet för arbete, hälsa och arbetsförmåga, programmet för psykisk hälsa i arbetslivet och social- och hälsovårdsministeriets åtgärder inom programmet för arbetsförmåga.

Läs mer om de fem lösningarna för produktiviteten och välbefinnandet i arbetslivet, som publicerades vid avslutningstillställningen för programmet ARBETE2030 den 31 mars 2023. 

Slutrapporten om den externa utvärderingen av programmet ARBETE2030 gjordes av MDI Public Oy i samarbete med Owal Group. Utvärderingen leddes av en styrgrupp med sakkunniga från social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet och Arbetshälsoinstitutet.

Liisa Hakala, direktör 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Policyenheten / TY Telefon:0295163566   E-postadress: