Till dem som ordnar screening

Enligt förordningen om screening (339/2011) är kommunen skyldig att ordna screening av tarmcancer (från ingången av år 2022), bröstcancerscreening för kvinnor i åldern 50–69 år och screening av livmoderhalscancer för kvinnor i åldern 30–65 år. I vissa kommuner har screeningarna utvidgats till att gälla även kvinnor som är yngre än de åldersgrupper som nämns i förordningen.

Kommunen kan utöver det nationella screeningprogrammet även anordna kompletterande screening i syfte att konstatera en viss sjukdom, dess förstadium eller för att upptäcka sjukdomsalstraren. 

De som ordnar screening ska ge tillräcklig information om screeningens innehåll och effekter. Det bästa sättet att förmedla information om screening är att ge information i kallelsen till screeningundersökning, eftersom den når alla kvinnor i den åldersgrupp som screeningen gäller.

Screeningprocessen

Val av utförare av screeningen

Kommunen väljer den som utför screeningen, dvs. screeningenheten. Om kommunen inte genomför screeningen i egen regi, väljer kommunen en tjänsteproducent som den beställer screeningen av.

  • Upphandling av cancerscreeningtjänster -guide (Kommunförbundet, på finska)

Beställning av adressuppgifter

Screeningenheten beställer målgruppens adressuppgifter från befolkningsdatasystemet och kallar dem som ingår i målgruppen till screening. Finlands Cancerregister erbjuder också en screeningkallelsetjänst till kommunerna. I kallelsetjänsten ingår plockning av kontaktuppgifter ur befolkningsdatasystemet, leverans av kallelseuppgifter, plockning av riskgruppsuppgifter från databasen (livmoderhalscancer) samt kontroll, registrering och kvalitetssäkring av uppgifterna. 

Sändande av kallelse och påminnelse

En fungerande praxis för kallelserna gör att deltagandet i screeningarna ökar. Kallelsen till bröstcancerscreening ska vara ett personligt brev där tidpunkten och platsen för screeningundersökningen anges. Det är bra att göra det så enkelt som möjligt att avboka eller ändra tidpunkten för screeningen och att nämna i kallelsen hur man gör detta. En ny kallelse ska skickas till dem som inte deltagit i screeningen efter den första kallelsen. I Finlands Cancerregisters materialbank finns färdiga brevmallar för kallelse till screening och svarsbrev i olika språkversioner.

Screening och fortsatta undersökningar

Den som kallats till screening deltar i screeningundersökningen eller screeningtestet och får information om resultaten per brev. Om det vid screeningarna upptäcks ändringar som kräver noggrannare undersökningar, kallas personen till fortsatta undersökningar. I de fortsatta undersökningarna hittar man antingen tecken på cancer eller dess förstadier och personen hänvisas till åtgärder och behandlingar, eller så konstateras det att inga ytterligare åtgärder behövs.

Registrering och utvärdering av resultaten av screeningen

Den som beställer screening är skyldig att se till att den information som uppkommer i de olika skedena av cancerscreeningskedjan och resultaten av screeningen skickas till massundersökningsregistret. Med hjälp av registeruppgifterna följer och utvärderar massundersökningsregistret cancerscreeningarnas kvalitet och inverkan på dödligheten samt publicerar statistik över screeningar.

Kvalitetsledning

Kvalitetsledningen av screeningen regleras av nationella kvalitetsledningsanvisningar och Europeiska unionens kvalitetsledningsanvisningar. Kommunen ska regelbundet följa upp och utvärdera screeningprocessens kvalitet och screeningtesternas tillförlitlighet. I varje kommun ska det finnas en person som ansvarar för varje enskild screeningsform.

En expertgrupp tillsatt av den nationella styrgruppen för cancerscreeningar gav år 2020 rekommendationer till kommuner och laboratorier om algoritmer i screeningprogrammet för livmoderhalscancer och om de HPV-tester som ska användas.

För genomförandet av screening som medför exponering för strålning måste det alltid upprättas ett screeningprogram, som ska lämnas till Strålsäkerhetscentralen (STUK) för granskning innan screeningen inleds.

Strålsäkerhetscentralen (STUK) övervakar screeningenhetens tekniska kvalitetssäkring. STUK har meddelat strålsäkerhetsdirektiv (ST-direktiv) om säkerheten vid strålningsverksamhet i samband med mammografiscreening.

Mer information