Hantering av trakasserier och osakligt bemötande

Trakasserier och osakligt bemötande innebär ett beteende gentemot andra människor i strid med god sed, till exempel kritik och försvårande av den andras arbete, social isolering, sexuella trakasserier eller hån. I dagligt tal kallas trakasserier eller annat osakligt bemötande ofta arbetsplatsmobbning.

Arbetarskyddslagen förbjuder osakligt bemötande och trakasserier i arbetet. Lagen är förpliktande för både arbetsgivaren och arbetstagaren. Enligt lagen ska arbetstagaren undvika osakligt bemötande som är skadligt för andras säkerhet eller hälsa. Om osakligt bemötande förekommer på arbetsplatsen, ska arbetsgivaren efter att ha fått reda på saken ingripa i missförhållandet.

Förebyggande åtgärder på arbetsplatsen har avgörande betydelse

Osakligt bemötande och trakasserier ska i första hand hanteras på arbetsplatsen.

Öppen interaktion i arbetsgemenskapen och fungerande, professionellt chefsarbete spelar en nyckelroll. Enligt arbetarskyddslagen ska arbetsgivaren och arbetstagarna tillsammans upprätthålla och förbättra säkerheten på arbetsplatsen.

Om den egna kompetensen inte räcker till kan man från arbetsplatsens sida t.ex. vända sig till företagshälsovården för stöd.

Arbetarskyddsinspektörerna övervakar att bestämmelserna följs

Arbetarskyddsinspektörerna inom tillsynen över arbetarskyddet övervakar bestämmelserna om trakasserier och annat osakligt bemötande.

Arbetarskyddsinspektören avfattar en inspektionsberättelse om sin inspektion. Vid behov fattas ett beslut av ansvarsområdet för arbetarskydd.

En anvisning om tillsynen av bestämmelserna gällande trakasserier och osakligt bemötande har uppgjorts för inspektörern. I anvisningen anges vad en arbetarskyddsinspektör ska göra i sin tillsyn av bestämmelserna gällande trakasserier och annat osakligt bemötande. Dessutom beskriver anvisningen vad som är kännetecknande för trakasserier och osakligt bemötande, hurdana förpliktelser arbetsgivaren kan åläggas och hur efterlevnaden följs upp.

Mer om osakligt bemötande på arbetsplatsen