Det nationella neurocentret sätter fart på samarbetet

Det nationella neurocentret upprätthåller heltäckande och aktuell information om finländska forskningsprojekt inom neurovetenskap, infrastrukturer, metoder, material och innovationer. 

Målet är att främja partnerskap och samarbete över sektorsgränserna mellan aktörer inom den akademiska, privata och tredje sektorn. Målet är att skapa ett nätverk som stöder nya samarbetsinitiativ mellan forskning, innovationsverksamhet och företag för att främja hjärnhälsa.

Beredningen av det nationella neurocentret

Inledandet av verksamheten vid det nationella neurocentret som en del av tillväxtstrategin för forskning och innovation inom hälsobranschen började beredas i november 2017. Beredningsskedet och samarbetsnätverket samordnas av Östra Finlands universitet, som sammankallade den beredande arbetsgruppen för inrättandet av neurocentret och planeringen av verksamhetsmodellen och verksamheten.  

År 2018 stödde social- och hälsovårdsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet pilotprojektet med 1,8 miljoner euro. Finansieringen riktades till de pilotprojekt inom forskning och utveckling som stöder projektmålet och som genomfördes gemensamt av universitet och universitetssjukhus. Den helhet som pilotprojektet utgör förenade grundforskning med experimentell klinisk forskning, utveckling av utrustning och läkemedelsbehandling för behandling av hjärnsjukdomar. År 2022 beviljade social- och hälsovårdsministeriet 800 000 euro i statsunderstöd för att bereda inrättandet av det nationella neurocentret.

Det nationella neurocentret inrättades 2020

Det nationella neurocentret inrättades officiellt år 2020. Det nationella neurocentret är ett samarbetsnätverk som består av 7 universitet och 5 sjukvårdsdistrikt. Ledningsgruppen för det nationella neurocentret, som består av företrädare för avtalsorganisationerna, beslutar om riktlinjerna för dess verksamhet. 

Ytterligare information:

direktör Eero Rissanen, Östra Finlands universitet, tfn  050 4335 008, e-post: [email protected]

Mer information

Saara Leppinen, direktör 
social- och hälsovårdsministeriet, Strategi- och ekonomienheten / STAR, Utvärderingsgruppen / ARVI Telefon:0295163630   E-postadress: