Det nationella neurocentret sätter fart på samarbetet

Syftet med inrättandet av ett nationellt neurocenter är påskynda det nationella och inter-nationella samarbetet inom neuroforskningen, förbättra sammankopplingen av forskningen med det praktiska patientarbetet och innovationer inom social- och hälsovårdssektorn samt hjälpa nya tillväxtföretag inom hjärnhälsa.

Det nationella neurocentret ska verka enligt principen med en gemensam kontaktpunkt mellan den finländska forskningen och externa, huvudsakligen kommersiella aktörer och främja utnyttjandet och kommersialiseringen av finländsk forskning, vilket kommer att synas i att företagsverksamheten inom neurovetenskap i Finland och investeringarna i branschen i Finland mångfaldigas. Effekterna på lång sikt tar sig uttryck i framsteg inom behandling och prevention av sjukdomar.
 

Beredning av det nationella neurocentret

Inledandet av verksamheten vid det nationella neurocentret som en del av tillväxtstrategin för forskning och innovation inom hälsobranschen började beredas i november 2017. Beredningsskedet och samarbetsnätverket samordnas av Östra Finlands universitet, som sammankallade den beredande arbetsgruppen för inrättandet av neurocentret och planeringen av verksamhetsmodellen och verksamheten. 

År 2018 stödde social- och hälsovårdsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet pilotprojektet med 1,8 miljoner euro. 


Det statsunderstöd som social- och hälsovårdsministeriet beviljade 2018 riktades till de pilotprojekt inom forskning och utveckling som stöder projektmålet och som genomfördes av universitet och universitetssjukhus tillsammans. Den helhet som pilotprojektet utgör förenade grundforskning med experimentell klinisk forskning, utveckling av utrustning och läkemedelsbehandling för behandling av hjärnsjukdomar.

Social- och hälsovårdsministeriet utlyste ansökan om statsunderstöd för 2020 för den fort-satta beredningen av det nationella neurocentret. Social- och hälsovårdsministeriet beviljade Östra Finlands universitet 800 000 euro i statsunderstöd för att bereda inrättandet av det nationella neurocentret.

Det nationella neurocentret håller på att inrättas

Det nationella neurocentret kommer att inrättas officiellt under 2020. Den beredande arbetsgrupp som samordnas av Östra Finlands universitet föreslår att det för att bedriva verksamheten vid neurocentret inrättas en juridisk person som är fristående i förhållande till neurocentrets medlemmar och som till sin juridiska form antingen är ett aktiebolag eller ett andelslag. 

Det nationella centret samordnar samarbetet mellan de regionala nätverken samt den nationella och internationella verksamhet som bedrivs över de regionala grän-serna genom att erbjuda en gemensam kontaktpunkt för det finländska forskningssamarbetet inom neurovetenskap. De regionala nätverken verkar inom sex olika områden: Esbo och Helsingfors (Helsinki Brain & Mind), Jyväskylä, Kuopio, Uleå-borg, Tammerfors och Åbo.

Mer information:

Mikael von und zu Fraunberg, direktör, docent i neurokirurgi, Östra Finlands universitet, 
tel. 050 433 5008, e-mail: [email protected]  
Merja Jaronen, Programchef, Östra Finlands universitet, tel. 050 5129 116, e-mail: [email protected]
Saara Leppinen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tel. 0295 163 630, e-mail: [email protected]