Reform av läkemedelsärenden

Målet med reformen är att förbättra kostnadseffektiviteten inom läkemedelsförsörjningen och att trygga läkemedelssäkerheten och läkemedelsrådgivningen. Målet är också att trygga tillgången på tjänster samt att se till att tjänsterna är tillgängliga och fungerar smidigt.

Läkemedelsförsörjningen ska reformeras på ett långsiktigt sätt i enlighet med riktlinjerna i den färdplan som ingår i social- och hälsovårdsministeriets rapport (2019:5).

Åtgärderna i färdplanen för läkemedelsärenden sträcker sig över flera regeringsperioder.  

Genomförandet av färdplanen för läkemedelsärenden består av tre helheter

 • Utveckling av styrningen och finansieringen av läkemedelsbehandlingen

  Målet för utvecklingen av styrningen och finansieringen är en rationell användning av läkemedel och kostnadshantering. Den offentligt finansierade läkemedelsbehandlingen ska i sin helhet bestämmas på medicinska grunder, utifrån en bedömning av evidens och kostnadseffektivitet. Målet är också att stärka den nationella styrningen och stödja bildandet av regional styrning inom läkemedelsförsörjningen.
   
 • Utveckling av apoteksekonomin och distributionen av läkemedel

  Målet för utvecklingen av apoteksekonomin och distributionen av läkemedel är att minska apotekssystemets andel av kostnaderna för läkemedelsbehandlingen. Man får dock inte äventyra tillgången till läkemedel, tjänsternas tillgänglighet eller en rationell läkemedelsbehandling. Avsikten är att fastställa målet och uppgifterna för detaljdistributionen av läkemedel och utifrån dem utreda utvecklingsbehoven.
   
 • Utveckling av informationshanteringen och de digitala verktygen

  Målet är att informationen ska vara bättre tillgänglig och kunna användas i rätt tid och på ett informationssäkert sätt. Målet är också att utveckla bättre digitala verktyg och tjänster för såväl yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården som läkemedelsanvändare. Dessa mål stöder bl.a. en trygg och lyckad läkemedelsbehandling.  

Samordningsgrupp följer upp och stöder genomförandet av färdplanen för läkemedelsärenden och beredningen av utvecklingsåtgärderna

Samordningsgruppen har inrättat tre sektioner till stöd för genomförandet och beredningen av färdplanen. Sektioner är styrnings- och finansieringssektionen, sektionen för informationshantering och apotekssektionen.

Samordningsgruppens medlemmar är från olika ministerier och ämbetsverk. Gruppen kan vid behov bjuda in sakkunniga till stöd för arbetet. Social- och hälsovårdsministeriet svarar för genomförandet och beredningen av färdplanen för läkemedelsärenden och för överlämnandet av regeringspropositionerna.

Aktuellt

Mer information

Elina Asola, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för bioteknik och läkemedel / BILA Telefon:0295163437   E-postadress:


Lauri Pelkonen, ledande sakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO Telefon:0295163218   E-postadress: