Projektet inom apoteksekonomi och läkemedelsdistribution 

 

Regeringsprogrammet innehåller rikligt med mål som hänför sig till läkemedel och apotek. Målen kommer att verkställas genom Projektet inom apoteksekonomi och läkemedelsdistribution under åren 2024–2026. Särskilda arbetsgrupper kommer att tillsättas som stöd för projektet och utvecklingsåtgärderna. Följande teman behandlas i projektet:

 

  • Apoteksreglering och apoteksekonomi
  • Utvärdering av läkemedel
  • Styrning av läkemedelsbehandling och läkemedelsförsörjning
  • Digitalisering och informationshantering inom läkemedelsbehandling och läkemedelsdistribution 
  • Tillgång till läkemedel

Genom projektet inom apoteksekonomi och läkemedelsdistribution fortsätter man utvecklingsarbetet inom läkemedelsärenden, som är en helhet som sträcker sig över regeringsperioderna. Syftet med utvecklandet inom läkemedelsärenden är att förbättra läkemedelsbehandlingars resultat, säkerhet, och kvalitet och kostnadseffektivitet och kundernas likabehandling och tillgång till läkemedel. Genom strukturella reformer strävar man också efter att förbättra de offentliga finansernas hållbarhet. 

Projektet inom apoteksekonomi och läkemedelsdistribution består av fyra målhelheter. Helheterna främjar både uppfyllandet av målen för rationell läkemedelsbehandling och tillgången till läkemedel.

Utveckling av utvärderingen av läkemedel

Utveckling av utvärderingen av läkemedel fråga om öppenvården och institutionsvården förenhetligas och revideras processerna och kriterierna i anslutning till utvärdering av nya läkemedel i enlighet med regeringsprogrammet för att de ska vara enhetliga oberoende av läkemedlets administrationsform. Det offentligt finansierade läkemedelsutbudet bestäms  på medicinska grunder och utifrån en bedömning av evidens och kostnadseffektivitet.

Utveckling av apoteksekonomin och distributionen av läkemedel

Apoteksregleringen reformeras i enlighet med regeringsprogrammet så att man ansvarsfullt och stegvis säkerställer tillgången till apotekstjänster av hög kvalitet i hela Finland. Man vill betona apotekens roll som en del av hälso- och sjukvårdssystemet och deras betydelse för  läkemedelsbehandlingars effekt. Syftet med reformen är att ordna detaljdistributionssystemet för läkemedel på ett sätt som är mer kostnadseffektivt än för närvarande. Utöver detta ska man i enlighet med regeringsprogrammet utveckla den maskinella dosdispenseringen av läkemedel, öka förutsättningarna för priskonkurrens och minska läkemedelssvinnet och läkemedelsavfallet.  

Utveckling av informationshanteringen och digitala verktyg

I enlighet med regeringsprogrammet fortsätter utvecklingen av tillgängligheten till information och förbättrandet av tillgången till information i rätt tid och av informationssäkerheten. De centrala projekten gäller att främja användningen av medicineringslistan i Kanta, inkl. precisering och implementering av verksamhetsmodellen och utveckla Läkemedelsdatabasen och läkemedelsreserven. Det nationella arbetet stöder utvecklingen av bättre digitala verktyg och tjänster för behov hos såväl yrkesutbildad personal inom social- och hälsovården som läkemedelsanvändare. Målen stöder bland annat säkerheten och kvaliteten vid genomförandet av läkemedelsbehandling och gör skötseln av apoteksärenden och apoteksarbetet smidigare.  

Utveckling av styrningen av läkemedelsbehandling och läkemedelsförsörjning

I enlighet med regeringsprogrammet utvecklas styrningen av läkemedelsbehandling och läkemedelsförsörjning på ett enhetligt sätt som en del av social- och hälsovårdstjänsterna. Målet är att stärka den nationella styrningen av läkemedelsmarknaden, distributionen av läkemedel och användningen av läkemedel och att stödja den regionala styrningen. 


 

Aktuellt

Mer information

Lauri Pelkonen, ledande sakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO Telefon:0295163218   E-postadress:


Heidi Tahvanainen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för bioteknik och läkemedel / BILA Telefon:0295163329   E-postadress:


Aleksi Westerholm, sakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för bioteknik och läkemedel / BILA Telefon:0295163763   E-postadress:


Riikka Vuokko, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Digitalisaation ja tiedonhallinnan yksikkö DITI Telefon:0295163600   E-postadress: