Förebyggande av utslagning och fattigdom Auttava käsi

Social- och hälsovårdsministeriet bidrar till att stärka delaktigheten och den sociala välfärden samt minska ojämlikheten genom egna åtgärder. 

Fattigdom kan förebyggas genom att

  • stärka människors delaktighet och arbetsförmåga,
  • minska arbetslösheten, fattigdomen, utsiktslösheten och utanförskapet,
  • sörja för den sociala tryggheten och basservicen.

Förebyggandet av utslagning och fattigdom förutsätter att flera olika förvaltningsområden vidtar åtgärder och samarbetar.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) producerar statistik om utslagning och social ojämlikhet.

Utslagning har många dimensioner

Begreppet utslagning betecknar de moderna formerna av det underläge som eftersatta grupper i samhället.

Utslagning kan bl.a. bero på arbetslöshet, fattigdom, problem med den mentala hälsan, alkoholisering eller förlust av allt inflytande i samhället. Detta hindrar människor att delta fullt ut i normala samhällsaktiviteter.

Människor är särskilt utsatta för utslagningsrisken vid omställningar i livet, som när skolan, studierna, anställningen eller parrelationen tar slut. Utslagningsrisken är stor om ett barn måste leva och växa upp i en miljö där det finns flera karakteristiska drag av utslagning.

Svårt att mäta fattigdom

Personer vars utkomst är helt beroende av det sociala trygghetssystemet löper stor risk att sjunka ner i fattigdom.

Fattigdomen bland barnfamiljer har blivit vanligare i Finland. Också ensamboende arbetslösa, studerande och personer med atypiskt arbete har en fattigdomsrisk.

Det är dock svårt att mäta fattigdom. I industriländer som Finland avser fattigdom ofta s.k. relativ fattigdom. I Finland är den relativa fattigdomsgränsen 60 procent av hushållens medelinkomst.

Med relativ fattigdom avses att en person inte kan leva på det sätt som är dominerande i samhället. Han eller hon når inte upp till den förväntade lägsta levnadsstandard som är allmänt accepterad i samhället på grund av sin svaga ekonomi.

EU:s strategiska mål är att antalet personer som lever i relativ fattigdom och riskerar utslagning ska minska betydligt fram till 2020. Finland utarbetar en nationell plan med syftet att i första hand förbättra låginkomsttagarnas, de utslagnas och arbetslösas ställning samt minska fattigdomen bland barnfamiljer.