Det nationella åldersprogrammet

Åldersprogrammet uppmuntrar tryggandet av en så funktionsduglig ålderdom som möjligt och uppbyggnaden av ett ekonomiskt och socialt hållbart servicesystem. Syftet är att skapa bästa möjliga förutsättningar att förbereda sig för befolkningens åldrande. 

Det förvaltningsövergripande åldersprogrammet har utarbetats i samarbete med de olika ministerierna, kommunerna, tredje sektorn och andra aktörer.

Åldersprogrammet är en del av en helhet med syftet att trygga ett bra åldrande och förbättra tjänsterna för äldre. 

Tjänsterna för äldre reformeras även genom lagstiftningen och genom en kvalitetsrekommendation. 

Målen för åldersprogrammet är att  

  • rikta åtgärder till den äldre befolkningen och riskgrupper som är förebyggande och förbättrar funktionsförmågan 
  • förlänga funktionsförmågan och tiden i arbetslivet för den äldre arbetsföra befolkningen särskilt inom social- och hälsovården 
  • öka och förbättra förutsättningarna för frivilligarbete 
  • säkerställa jämlika tjänster för äldre, effektivare samordning och ekonomisk hållbarhet 
  • utveckla bostäder och boendemiljöer som är äldrevänliga 
  • främja utvecklingen och användningen av finländsk teknik för äldre

Åtgärder inom åldersprogrammet under åren 2020-2023

Målen för åldersprogrammet konkretiseras i ett åtgärdsprogram som utarbetas för varje regeringsperiod. I åtgärdsprogrammet definierar man de åtgärder som behövs och bedömer hur de kan genomföras i förhållande till de långsiktiga målen. Åtgärderna kompletteras under regeringsperioden. 

Åtgärderna genomförs inte endast genom projekten inom åldersprogrammet, utan en del av åtgärderna ingår redan i projekten inom programmet Framtidens social- och hälsovårdscentral. 

1. Funktionsförmågan hos äldre ska förlängas

Målet är att öka antalet aktiva år med god funktionsförmåga och att hitta lösningar som stöder äldre och ökar deras motivation att främja sitt välbefinnande och sin hälsa.    

Åtgärderna innefattar bland annat att utveckla rådgivningen om levnadsvanorna till exempel med verksamhetsmodellen FINGER. 

Ansvarigt ministerium: social- och hälsovårdsministeriet

2. Äldres funktionsförmåga har förbättrats och tiden i arbetslivet har förlängts i synnerhet genom servicen för äldre

Det förebyggande arbetet börjar i medelåldern och fortsätter under pensioneringen. Syftet är att hitta olika lösningar som är flexibla och som gör att tiden i arbetslivet förlängs och att förebygga åldersdiskriminering i arbetslivet. 

Lösningar för de utmaningar som gäller den äldre arbetsföra befolkningens funktionsförmåga finns också i programmet för välbefinnande i arbete.  

Man inleder både forskningar och utvecklingsverksamhet som syftar till att öka kompetensen, att personalen inom tjänsterna för äldre ska orka bättre i arbetet och att branschens attraktionskraft ska öka. 

Arbetshälsoinstitutet och Institutet för hälsa och välfärd har inlett projektet Hyvä Veto som innefattar fem arbetshelheter. Utöver de regioner som deltar i projektet har man också inbjudit de som ansvarar för yrkeshögskoleutbildningen och högre yrkeshögskoleutbildningen i regionerna.   

  • Henkilöstön saatavuuden ja alan vetovoimaisuuden turvaaminen iäkkäiden palveluissa (Hyvä veto)

Ansvariga ministerier: social- och hälsovårdsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet

3. Teknologi, AI och robotik används för att öka välbefinnandet

Man använder i allt större utsträckning teknologi, AI och robotik för att främja välbefinnandet och hälsan hos äldre och som stöd för vården. AI-teknik som stöder förmågan att klara sig själv kan öka de äldres välbefinnande. Teknik kan användas både i tjänster och i förebyggande verksamhet för äldre på många olika sätt. 

Social- och hälsovårdsministeriet har inlett ett program för artificiell intelligens och robotik för främjande av välbefinnande. Projektet går ut på att kartlägga och samordna utvecklingen på området.  KATI-projektet är en del av detta projekt, och målet med det är en nationell plan för teknik och verksamhetsmodeller som stöder äldres möjligheter att bo hemma. De regionala statsunderstödsprojekten inleds under våren 2021. 

Ansvarigt ministerium: social- och hälsovårdsministeriet

4. Frivilligarbetet har en etablerad roll i det åldrande samhället

Frivilligarbetet i Finland är omfattande och dess betydelse som en källa till välbefinnande är allmänt erkänd. Målet är att få flera människor i pensionsåldern med i frivilligarbetet. När de äldre får hjälpa till och delta i frivilligarbetet ökar både deras upplevelse av delaktighet och deras möjligheter att påverka. 

Under ledning av justitieministeriet genomförs ett projekt med syftet att utreda hur förändringar i verksamhetsmiljön och olika åtgärdsförslag inverkar på de äldres frivilligarbete i det åldrande samhället. Målet är att identifiera mångfalden bland äldre människor med olika bakgrund och deras särskilda behov vad gäller frivilligarbetet. Genom projektet får man ökad kunskap om utmaningarna inom frivilligarbetet och förslag om olika lösningar. 

Ansvarigt ministerium: justitieministeriet 

5.  Äldrevänliga bostäder och boendemiljöer

En äldrevänlig bostad är hinderfri och säker. Vid planeringen och utvecklingen av boendemiljöer måste man beakta de äldres behov och de krav som det åldrande samhället ställer. Det är också bra att människan själv förbereder sig på de utmaningar med boendet som åldrandet kan innebära.  
Bra boendelösningar för äldre utvecklas inom åtgärdsprogrammet för äldres boende, så som till exempel gemensamt boende och byggande av samfundshem tillsammans med kommunerna. Även lätttillgängligheten främjas genom understöd för hissar och för olika lösningar för tillgänglighet.  Man beaktar också minnessjuka personers särskilda behov och säkerheten i bostäderna för äldre. 

Ansvarigt ministerium: Miljöministeriet

6. Service som är socialt och ekonomiskt hållbar  

Genom att förbättra tjänsterna för äldre säkerställer man att äldre kan få den vård och omsorg av hög kvalitet som de behöver för sitt välbefinnande och sin hälsa. Genom en väl fungerande kund- och servicehandledning säkerställer man att kunden får den servicehelhet som bäst motsvarar kundens individuella behov. 

Kund- och servicehandledningen, hemvården och närståendevården utvecklas som ett led i programmet Framtidens social- och hälsocentral.  

Åldersprogrammet innehåller projekt som utvecklar mellanformer av boende samt självövervakning.  
Ansvarigt ministerium: social- och hälsovårdsministeriet

Mer information

Marjaana Pennanen, projektchef 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163187  


Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163549  


Seija Viljamaa, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163609