Företagshälsovård och upprätthållande av arbetsförmågan

Social- och hälsovårdsministeriet styr, leder och utvecklar lagstiftningen om företagshälsovården.

Arbetsgivaren ska skapa sådana arbetsförhållanden att de inte medför fara för arbetstagarnas hälsa. Företagshälsovårdens sakkunskap är ett stöd i främjandet av arbetsförmåga och hälsa på arbetsplatserna.

Upprätthållande av arbetsförmågan är framför allt viktigt på yrkesområden med det största antalet fysiska och psykiska belastningsfaktorer.

Alla anställda ska få företagshälsovård

Arbetsgivaren har lagstadgad skyldighet att ordna företagshälsovård.

Företagshälsovårdens uppgift är bl.a. att främja arbetshälsa, säkerhet i arbetet och arbetsmiljön samt förebygga yrkessjukdomar.

Målet med en heltäckande och högklassig företagshälsovård är att öka uthålligheten och bidra till längre arbetskarriärer.

Stöd i tidigt skede viktigast

Företagshälsovårdens viktigaste förebyggande åtgärder är upprätthållande av arbetsförmågan, vård i ett tidigt skede och rehabilitering i rätt tid.

Vid långvarigare arbetsoförmåga hjälper företagshälsovården i återgången till arbetet efter sjukfrånvaron. Då behövs ett nära samarbete mellan arbetsgivaren, arbetstagaren och företagshälsovården.

Enligt bestämmelser som trädde i kraft i juni 2012 ska företagshälsovården bedöma arbetstagarens arbetsförmåga när sjukpenning erhållits i 90 dagar. Arbetsgivaren ska tillsammans med arbetstagaren och företagshälsovården bedöma hur återgången kan stödjas, t.ex. genom flexiblare arbetstider.

Mer om företagshälsovård i avsnittet Hälsotjänster:

Partiellt arbetsföra måste få möjlighet att arbeta

Om arbetsförmågan är tillfälligt eller permanent nedsatt ska tröskeln till arbetslivet sänkas genom att öka flexibiliteten på arbetsplatsen och förbättra arbetsgivarnas förutsättningar att anställa partiellt arbetsföra.

Här ska man alltid fokusera på kvarvarande arbetsförmåga, inte på arbetsoförmågan.

Vad händer vid sjukdom eller olycksfall?

Vid yrkessjukdom eller arbetsolycksfall ersätts kostnader och förlorad inkomst ur olycksfallsförsäkringen, som arbetsgivaren är skyldig att teckna.

Olycksfallsförsäkringspremien betalas av arbetsgivaren.

Mer om olycksfallsförsäkring i avsnittet Försäkringsärenden:

Mer information