Alkoholpolitik

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för styrningen och utvecklingen av alkoholpolitiken. Med alkoholpolitik avses samhällets åtgärder för att förebygga de sociala, hälsomässiga och samhälleliga skadeverkningar som orsakas av alkohol.

Centrala aktörer inom alkoholpolitiken är staten och kommunerna. Staten svarar för exempelvis alkohollagstiftningen och alkoholbeskattningen. Kommunerna har ansvar för till exempel förebyggande alkohol- och drogarbete och social- och hälsovårdstjänster. I framtiden kommer landskapen att vara centrala aktörer inom alkoholpolitiken.

Den nya alkohollagen trädde i kraft den 1 mars 2018.

Ansvarsinstanser inom alkoholpolitiken

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) har ansvar för tillsynen över efterlevnaden av alkohollagen och styrningen av tillsynen. Verket övervakar tillverkning och partihandel med alkohol samt riksomfattande alkoholreklam.

Regionförvaltningsverken övervakar inom sina verksamhetsområden detaljhandeln med och serveringen av alkoholdrycker.

Institutet för hälsa och välfärd producerar information om skadeverkningar av alkohol och samordnar praktiska åtgärder med anknytning till alkoholprogrammet för att förebygga skadeverkningarna i synnerhet i kommunerna.

Arbetshälsoinstitutet styr och utvecklar åtgärder som förebygger skadeverkningarna av alkohol i arbetslivet.

Alko Ab är ett statsägt bolag som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Alko bedriver med ensamrätt detaljhandel med alkoholdrycker enligt vad som föreskrivs i lag.

Alkoholpolitiska medel

Forskning visar att alkoholens skadeverkningar kan minskas effektivast genom

  • höjning av alkoholbeskattningen
  • begränsning av alkoholreklamen
  • monopolisering av detaljhandeln med alkoholdrycker
  • begränsning av försäljningstiderna för alkoholdrycker
  • intensifiering av arbetet för att förebygga rattfylleri
  • effektivisering av arbetsformerna inom social- och hälsovården.

Mer information

Ismo Tuominen, regeringsråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT 0295163341