Bedömning av miljökonsekvenser

Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning är en lagstadgad process för identifiering och bedömning av miljökonsekvenser genom vilken konsekvenserna för dels naturen, den byggda miljön, människornas hälsa och välbefinnande och dels exploateringen av naturresurser utreds och bedöms.

Utvecklingen av bedömningen av miljökonsekvenser hör till miljöministeriets åligganden.

De övriga ministerierna svarar inom respektive kompetensområde för styrningen, uppföljningen och utvecklingen av lagens verkställighet. De kan efter behov ge tillämpningsanvisningar om bedömningsförfarandet.

Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar om bedömning av miljökonsekvenser utgör allmänna anvisningar för bedömning av konsekvenserna för människornas hälsa, levnadsförhållanden och trivsel. Anvisningarna är avsedda för dem som gör upp bedömningar och för de statliga och kommunala myndigheter som ansvarar för åliggandena i anslutning till bedömningen av sociala och hälsorelaterade konsekvenser.