Tillsyn över arbetarskyddet

Regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet övervakar att  arbetarskyddslagstiftningen följs på arbetsplatserna.

I frågor som berör övervakning, kontakta det ansvarsområde inom arbetsskyddet dit din egen kommun hör.

De utreder allvarliga arbetsolycksfall samt ger råd och anvisningar för ökad säkerhet på arbetsplatserna.

Fyraåriga avtal mellan social- och hälsovårdsministeriet och ansvarsområdena anger tillsynsmål och prioriterade branscher.

Tillsyn på arbetsplatserna

Tillsynen över arbetarskyddet baserar sig på lagen om tillsynen över arbetarskyddet och arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (tillsynslagen).

Ansvarsområdena har tillsyn över cirka 300 000 arbetsplatser och årligen görs över 20 000 arbetarskyddsinspektioner. 

Mer om tillsyn och inspektioner:

Förbättring av tillsynens effekt

I ramplanen definieras visionen för ansvarsområdena för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverken samt de gemensamma riktlinjerna och effektmålen för verksamheten för åren 2020–2023.

I visionen har arbetsförhållandena, ett rättvist arbetsliv, psykosocial belastning, kontinuerlig förnyelse, information och digitalisering identifierats som de viktigaste fenomenen som påverkar verksamheten inom ansvarområdena för arbetarskydd.

Konkreta åtgärder i anslutning till effektmålen avtalas separat vid det årliga resultatavtalet.

Mer information

Arto Teronen, valvontajohtaja 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Tillsyns- och styrenheten / VY Telefon:0295163493   E-postadress: