Bedömning av riskerna för skadeverkningar till följd av penningspel

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som bedömer de risker och skadeverkningar som penningspel ger upphov till. 
Bedömningsgruppen övervakar Veikkaus Ab:s spelverksamhet och utvecklandet av den och deltar i de myndighetsprocesser som styr spelverksamheten. 

Bedömningsgruppen tillsätts för två år åt gången och medlemmarna består av experter på penningspel och skadeverkningar av penningspel från Institutet för hälsa och välfärd, Helsingfors universitet, Tammerfors universitet och spelkliniken (Peliklinikka).  

Att påverka utbudet av penningspel är ett av de bästa sätten att förebygga och minska skadeverkningar av penningspel. De skadeverkningar och risker som hänför sig till penningspelande kan minskas genom att påverka de tillgängliga penningspelens egenskaper, spelmiljöerna och spelförsäljningen och genom olika spelbegränsningar och verktyg för kontroll av spelandet.    

Bedömningen av riskerna hör enligt 52 § i lotterilagen till social- och hälsovårdsministeriets uppgifter med att förebygga och minska skadeverkningar av spel.  

Vid bedömningen beaktas

  • spelens element och egenskaper
  • spelbegränsningar och metoder för kontroll av spelandet
  • tillgången och tillgängligheten
  • marknadsföringen

När man fastställer en spelprodukts skadeprofil använder man sig av olika metoder för teknisk mätning och expertbedömning, tillämplig vetenskaplig forskning och den information som olika hjälptjänster samlar in om personer som söker hjälp. Vid bedömningen utnyttjar man dessutom den information som man får av de som har erfarenhet av skadeverkningar samt annat tillgängligt material om skadeverkningarna. 

Förutom Veikkaus Ab:s spelutbud beaktar man också andra spel och deras verkningar.  Veikkaus Ab:s spel- och spelardata får en allt större betydelse som grund för bedömningsarbetet.  

Mer information

Mari Pajula, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT Telefon:0295163040   E-postadress: