Lagstiftning om barn, unga och familjer

Lagar och förordningar finns tillgängliga också på svenska i statens författningsdatabank. 

Föräldraledigheter

Bestämmelserna om föräldraledigheter finns i arbetsavtalslagen. Där finns författningarna om föräldrarnas rätt till ledigheter på grund av familjeskäl.

Föreskrifterna om dagpenning som betalas på grund av föräldraskap finns i sjukförsäkringslagen. Lagen innehåller stadganden om moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning. Lagen föreskriver också om vårdpenning som betalas till en förälder som sköter ett sjukt barn hemma. Vårdpenningen ersätter inkomstbortfallet under den tiden.

Barndagvård

Småbarnspedagogiken är en del av fostrings- och utbildningstjänsterna och hör till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde.

Författningarna om hemvårdsstöd och stöd för privat vård finns i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn. 

Unga som arbetstagare

Anställningsvillkoren, arbetarskyddet och arbetstiderna för arbetstagare som är under 18 år regleras i lagen om förordningen om unga arbetstagare. Mer information om ämnet

Familjerådgivning och medling i familjefrågor

Kommunerna är skyldiga att tillhandahålla rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor. Författningarna finns i socialvårdslagen. Kommunen är enligt äktenskapslagen skyldig att erbjuda medling i familjefrågor. Kommunen kan också köpa tjänsten. Medlingsverksamheten styrs och övervakas av länsstyrelsen. Äktenskapslagen hör till justitieministeriets ansvarsområde.

Barnskydd

Barnskyddslagen som trädde i kraft i början av år 2008 innehåller en förpliktelse för välfärdsområdena att ordna förebyggande barnskydd och skydd för enskilda barn och familjer enligt behov. Lagen innehåller stadganden om anmälningsskyldighet, utredning av behovet av barnskydd, förfarande vid omhändertagande och placering av barn samt eftervård.

Bestämmelserna om placering av barn i familjevård finns i familjevårdarlagen.

Adoption

Adoptionslagen och -förordningen innehåller föreskrifter om adoption. Det finns också en konvention om skydd av barn och samarbete inom internationella adoptioner, Haagkonventionen, som satts i kraft i Finland genom en förordning.

Barnets rättsliga ställning

Faderskapslagen bestämmer om barnets rätt till far samt om utredning och fastställande av faderskap. Moderskaplagen tillämpas på konstaterande och fastställande av moderskap samt på upphävande av moderskap. Dessa lagar hör till justitieministeriets ansvarsområde.

I lagen och förordningen angående vårdnad om barn och umgängesrätt föreskrivs hur barnets vård ordnas när föräldrarna inte längre bor tillsammans och hur eventuella meningsskiljaktigheter avgörs. Det finns en separat lag och förordning om verkställighet av beslut som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt. Dessa lagar hör till justitieministeriets ansvarsområde.

Läs mer

Underhåll för barn

Enligt lagen om underhåll för barn svarar båda föräldrarna efter sin förmåga för barnets underhåll. I lagen och därtill hörande förordningen föreskrivs om förfaringssätten när endera föräldern försummar sin underhållsplikt eller när enighet inte kan nås om underhållet. Om en underhållsskyldig förälder inte betalar underhållsbidrag får barnet underhållsstöd enligt lagen om underhållsstöd.

Rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga

Hälsorådgivningen och hälsoundersökningarna för kvinnor och familjer som väntar barn, samt för barn under skolåldern, för elever och deras familjer samt för studerande ska vara planmässig och på enhetlig nivå i den kommunala hälso- och sjukvården.

Mer information

Annika Juurikko, regeringssekreterare 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Förmånsenheten / ETU Telefon:0295163242   E-postadress: