FI SV EN

Lagstiftning

Regleringen av liv- och skadeförsäkringsverksamheten i Finland grundar sig till största delen på Europeiska gemenskapens direktiv.

Följande centrala författningar reglerar försäkringsbolagens verksamhet. Lagarna finns i Finlex.

Lagen om försäkringsbolag

Tillämpas på finländska försäkringsbolag. Lagen innehåller bestämmelser om bland annat

  • grundande av försäkringsbolag
  • förvaltning
  • bokslut och verksamhetsberättelse
  • solvenskrav
  • ordnande av placeringsverksamhet
  • täckning av försäkringsbolagets ansvarsskuld
  • tillsyn.

Lagen kompletteras av social- och hälsovårdsministeriets förordningar samt Finansinspektionens föreskrifter. Lagen gäller även finländska återförsäkringsbolag.

Lagen om utländska försäkringsbolag

Tillämpas på försäkringsbolag i EES-stater och tredje länder.

Lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

Genom lagen säkerställs arbetspensionsförsäkringsbolagens självständighet i förhållande till andra försäkringsbolag som hör till samma bolagsgrupp, bolagets ägare och finansiella institut. Lagen innehåller bestämmelser bland annat om innehav av arbetspensionsförsäkringsbolagets tillgångar, bolagets placeringsverksamhet samt arbetsgivar- och löntagarorganisationernas representation i arbetspensionsförsäkringsbolagets styrelse och förvaltningsråd.

Lagen innehåller enbart en specialbestämmelse för arbetspensionsförsäkringsbolag. Som bakgrundslag tillämpas lagen om försäkringsbolag.

Lagen om försäkringsföreningar

Lagen gäller försäkringsföreningar som baserar sig på försäkringstagarnas ömsesidiga ansvar.

Lagen om försäkringsförmedling

Lagen gäller ombud och försäkringsmäklare som säljer eller förmedlar försäkringar eller som annars bedriver verksamhet som består i att bereda eller ingå försäkringsavtal eller bistå vid förvaltning och fullgörande av sådana avtal.

Lagen om försäkringsavtal

Lagen innehåller avtalsrättsliga bestämmelser om försäkringsbolagets och försäkringstagarens samt de försäkrades, förmånstagarnas och vissa tredje personers rättigheter och skyldigheter.

Försäkringsverksamheten regleras dessutom av lagar om lagstadgade försäkringar och allmänna lagar om näringsverksamhet.

Försäkringsbolagens verksamhet regleras och övervakas noggrant genom lagar och andra författningar. Det interna samarbetet i branschen har också resulterat i en rad uppförandekoder. Uppförandekoderna för försäkringsbranschen finns på Finansbranschens centralförbunds webbtjänst:

Mer information