Lagstiftning som gäller försäkringsbolag

Den reglering som gäller liv- och skadeförsäkringsbolagen bygger till största delen på Europeiska unionens direktiv. 

Följande centrala författningar reglerar försäkringsbolagens verksamhet. Lagarna finns i Finlex.

Lagen om försäkringsbolag

Tillämpas på finländska försäkringsbolag. Lagen innehåller bestämmelser om bland annat

  • grundande av försäkringsbolag
  • förvaltning
  • bokslut och verksamhetsberättelse
  • solvenskrav
  • ordnande av placeringsverksamhet
  • täckning av försäkringsbolagets ansvarsskuld
  • tillsyn.

Lagen kompletteras av social- och hälsovårdsministeriets förordningar samt Finansinspektionens föreskrifter. Lagen gäller även finländska återförsäkringsbolag.

Lagen om utländska försäkringsbolag

Tillämpas på försäkringsbolag i EES-stater och tredje länder.

Lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

Genom lagen säkerställs arbetspensionsförsäkringsbolagens självständighet i förhållande till andra försäkringsbolag som hör till samma bolagsgrupp, bolagets ägare och finansiella institut. Lagen innehåller bestämmelser bland annat om innehav av arbetspensionsförsäkringsbolagets tillgångar, bolagets placeringsverksamhet samt arbetsgivar- och löntagarorganisationernas representation i arbetspensionsförsäkringsbolagets styrelse och förvaltningsråd.

Lagen innehåller enbart en specialbestämmelse för arbetspensionsförsäkringsbolag. Som bakgrundslag tillämpas lagen om försäkringsbolag.

Lag om pensionsstiftelser och förordning om pensionsstiftelser samt lag om försäkringskassor

Lagen tillämpas på pensionsstiftelser som grundats av arbetsgivare.

Denna lag tillämpas på försäkringskassor som bedriver icke-affärsmässig försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare eller lagen om pension för företagare,

sjukförsäkringslagen eller lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabili-teringspenningförmåner.

Lag om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar

Lagen tillämpas på pensionsanstalter som utövar lagstadgad pensionsförsäkring.

Lagen om försäkringsföreningar

Lagen gäller försäkringsföreningar som baserar sig på försäkringstagarnas ömsesidiga ansvar.

Lag om försäkringsdistribution

Lagen gäller försäkringsgivare, ombud i huvud- och sidosyssla och försäkringsmäklare som bedriver förberedande arbete inför ingående av försäkringsavtal, tillhandahållande av personliga rekommendationer om försäkringsavtal och av övrig information om försäkringsavtal samt ingående av försäkringsavtal och att bistå vid förvaltning och fullgörande av försäkringsavtal.

Lagen om försäkringsavtal

Lagen innehåller avtalsrättsliga bestämmelser om försäkringsbolagets och försäkringstagarens samt de försäkrades, förmånstagarnas och vissa tredje personers rättigheter och skyldigheter.

Försäkringsverksamheten regleras dessutom av lagar om lagstadgade försäkringar och allmänna lagar om näringsverksamhet.

Försäkringsbolagens verksamhet regleras och övervakas noggrant genom lagar och andra författningar. Det interna samarbetet i branschen har också resulterat i en rad uppförandekoder. Uppförandekoderna för försäkringsbranschen finns på Finans Finland webbtjänst:

Mer information

Mer information om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och arbetspensionsförsäkringsbolag

Minna Lehmuskero, ylimatemaatikko 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Enheten för pensioner och privatförsäkringar / EVY Telefon:0295163342   E-postadress: