Lagstadgade skadeförsäkringar

Förutom försäkringen för olycksfall i arbetet och yrkessjukdom innefattar de lagstadgade skadeförsäkringarna trafikförsäkring, patientförsäkring och miljöskadeförsäkring. Det finns en särskild lag om varje försäkring där de situationer där lagen förpliktar att teckna en försäkring anges. 

Trafikförsäkring

Denna försäkring tecknas av motorfordonsägare och ersätter alla personskador samt egendomsskador som orsakats den andra parten i en olycka.

Patientförsäkring

Denna försäkring tecknas av utövare av hälso- och sjukvårdsverksamhet och ersätter skador som åsamkats en patient.

Mer information om trafikförsäkring