Lagstadgade skadeförsäkringar

Trafikförsäkring, patientförsäkring och miljöskadeförsäkring är lagstadgade skadeförsäkringar. Varje försäkring regleras i en särskild lag, som föreskriver skyldigheten att teckna en försäkring i vissa situationer.

Trafikförsäkring

Denna försäkring tecknas av motorfordonsägare och ersätter alla personskador samt egendomsskador som orsakats den andra parten i en olycka.

Patientförsäkring

Denna försäkring tecknas av utövare av hälso- och sjukvårdsverksamhet och ersätter skador som åsamkats en patient.

Miljöskadeförsäkring

Denna försäkring tecknas av ett företag eller en sammanslutning som bedriver verksamhet som kräver tillstånd från miljömyndigheterna.