FI SV EN RU

Ändringssökande i försäkringsärenden

Den som är missnöjd med ett försäkringsbolags beslut bör först utreda ärendet med en representant för försäkringsbolaget.

I tvistemål eller osäkra ärenden som gäller försäkringar kan man begära utlåtanden från någon av försäkringsbranschens nämnder:

Tvistemål avgörs i tingsrätten

Meningsskiljaktigheter mellan försäkringstagaren och försäkringsbolaget om ersättningar eller andra ärenden i anslutning till försäkringsavtalet avgörs i tingsrätten.

Tingsrättens avgörande kan överklagas i hovrätten och hovrättens avgörande i högsta domstolen, förutsatt att högsta domstolen beviljar besvärstillstånd.

Ändringssökande inom socialförsäkringen

Ändringssökandet i socialförsäkringsärenden sker enligt tvåstegsmodellen. Först söker man ändring i ett beslut hos besvärsnämnden, och ändring i dess beslut kan därefter sökas hos försäkringsdomstolen.

Ändring i arbetspensionsanstalternas beslut kan sökas hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och i fråga om olycksfallsförsäkring hos besvärsnämnden för olycksfallsärenden.

Ändring i beslut som gäller utkomstskydd för arbetslösa kan sökas hos besvärsnämnden för social trygghet.

Ändring i Folkpensionsanstaltens (FPA) beslut som gäller andra förmåner än utkomstskyddet för arbetslösa eller studiestödet kan sökas hos besvärsnämnden för social trygghet.

Försäkringsdomstolen är den högsta rättsinstansen i ärenden som gäller socialförsäkring. Man kan i vissa olycksfallsärenden anföra besvär om försäkringsdomstolens beslut till högsta domstolen.