Ändringssökande i försäkringsärenden

Den som är missnöjd med ett försäkringsbolags beslut bör först utreda ärendet med en representant för försäkringsbolaget.

I tvistemål eller osäkra ärenden som gäller försäkringar kan man begära utlåtanden från någon av försäkringsbranschens nämnder:

Tvistemål avgörs i tingsrätten

Meningsskiljaktigheter mellan försäkringstagaren och försäkringsbolaget om ersättningar eller andra ärenden i anslutning till försäkringsavtalet avgörs i tingsrätten.

Tingsrättens avgörande kan överklagas i hovrätten och hovrättens avgörande i högsta domstolen, förutsatt att högsta domstolen beviljar besvärstillstånd.

Ändringssökande inom socialförsäkringen

Ändringssökande som gäller beslut av Folkpensionsanstalten, arbetslöshetskassor samt arbetspensions- och olycksfallsförsäkringsanstalter sker i regel i två steg. Ändring i beslutet får först sökas hos besvärsnämnden. Ändring i dess beslut får fortfarande sökas hos försäkringsdomstolen.

Ändring i beslut av arbetspensionsanstalter söks genom besvär hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och i beslut av olycksfallsförsäkringsanstalter hos besvärsnämnden för olycksfallsärenden.

Ändring i beslut av Folkpensionsanstalten som gäller annat än utkomststöd eller studiestöd samt i beslut av arbetslöshetskassor söks ändring hos besvärsnämnden för social trygghet.

Försäkringsdomstolen är högsta rättsinstans i socialförsäkringsärenden. Ändring i försäkringsdomstolens beslut får i vissa ärenden som gäller olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar fortfarande sökas genom besvär hos högsta domstolen om högsta domstolen beviljar besvärstillstånd.