Organ- och vävnadstransplantationer

Transplantationer är den bästa och ofta också den enda vårdformen vid svåraste njur-, lever-, hjärt- och lungsjukdomar. I Finland görs årligen knappt 400 transplantationer av organ och vävnader. I Finland finns det närvarande över 3 500 levande patienter som fått ett transplantat. Största delen av patienterna lever ett tämligen normalt liv.

Det råder en ständig brist på organ som är lämpliga för organtransplantationer både i Finland och i andra länder. Det står över 300 personer i transplantationsköerna, och varje år dör cirka 5-10 procent av dessa utan att få ett transplantat. Antalet donatorer uppgår till cirka 90 avlidna per år, och med organ från en enda donator kan 5-6 mottagare få hjälp.

I Finland är alla transplantationer koncentrerade till Helsingfors universitets centralsjukhus.

Vävnadslagen och andra författningar gällande transplantationsverksamheten

I fråga om allmänna bestämmelser som gäller specialiserad sjukvård föreskrivs om organtransplantationer i hälso- och sjukvårdslagen och lagen om specialiserad sjukvård. 

Om transplantationsverksamheten föreskrivs i lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål (vävnadslagen) och i förordningen som kompletterar vävnadslagen.

Huvudprinciperna i vävnadslagen är

  • säkerhet i transplantationsverksamheten
  • skydd av donator och mottagare av transplantat
  • förbud mot strävan efter ekonomisk vinst

I vävnadslagen föreskrivs om

  • organs och vävnaders ursprung och säkerhet
  • användning av organ och vävnader som tagits ut för transplantation
  • donatorns samtycke till transplantation
  • nödvändiga personregister

Största delen av organ kommer från avlidna donatorer. Enligt 21 § i vävnadslagen är en människa död när samtliga hjärnfunktioner oåterkalleligt har upphört. Döden ska konstateras i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets förordning.

Organ eller vävnader kan tas från en levande donator som gett ett skriftligt tillstånd till det. Ingreppet får inte vålla givaren allvarlig hälsorisk eller allvarlig olägenhet. Ett organ kan endast doneras för behandling av en sjukdom eller kroppsskada hos en nära anhörig.

Tillstånd och register för organ- och vävnadstransplantationer

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea svarar som tillstånds- och tillsynsmyndigheten för genomförandet av bestämmelserna i lagstiftningen om vävnadssäkerheten. Centret beviljar tillstånd till vävnadsinrättningar och övervakar inrättningarnas verksamhet.

Vävnadslagen innehåller också bestämmelser om de nödvändiga personregistren. Finlands Röda Kors Blodtjänst upprätthåller ett register över frivilliga benmärgsdonatorer.

Internationella regler i organ- och vävnadstransplantationer

Vävnadslagen motsvarar reglerna i Europarådets konvention angående skydd av de mänskliga rättigheterna och biomedicin.