FI SV

Finansiering och understöd

På den här webbsidan finns samlat uppgifter om finansieringskanaler genom vilka bland annat offentliga organisationer och allmännyttiga samfund kan söka understöd för sina utvecklingsprojekt.

Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte i maj 2013 en samarbetsgrupp för finansiärerna inom social- och hälsovårdens utvecklingsprojekt. Gruppen har till uppgift att koordinera projektfinansieringen samt att främja en resultatrik och ändamålsenlig användning av finansieringen för att förnya servicen och för att främja välmående och hälsa.

I arbetsgruppen finns representanter från Social- och hälsovårdsministeriet, Finansministeriet, Undervisnings- och kulturministeriet, Arbets- och näringsministeriet, Tekes, Sitra, RAY, FPA, THL, TTL och Kommunförbundet.

 

Mer information

Anne Kumpula, regeringsråd 
STM, Johdon tuki- yksikkö / JOT, Strategiaryhmä / STRA 0295163705