Hushållsvatten

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för lagstiftning som gäller kvalitetskraven på och kontrollen av hushållsvattnet i Finland.

Vattenförsörjningen har till uppgift att leverera säkert hushållsvatten av hög kvalitet till människor.

Hushållsvatten är avsett för dryck, för matlagning och för andra hushållsändamål. Hushållsvatten kan distributeras av anläggningar som levererar hushållsvatten, från tankbil eller tankbåt, i flaskor eller i behållare.

Det är viktigt att säkerställa hushållsvattnet säkerhet eftersom vattenkvaliteten kan ha betydande hälsoeffekter. Kvalitetskraven baserar sig på direktivet om kvaliteten på vatten avsett att användas som dricksvatten som omfattar hela EU.

Myndigheternas ansvar för kontroll av hushållsvatten

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira styr de kommunala hälsoskyddsmyndigheterna i frågor gällande tillsynen över och kvaliteten på husvatten.

Åtgärdsprogram för säkerställande av hushållsvattnets säkerhet

Ett åtgärdsprogram för att säkerställa hushållsvattnets säkerhet har utarbetats under social- och hälsovårdsministeriets ledning. Åtgärdsprogrammet koncentrerar sig på risker förknippade med leverans av hushållsvatten och beredskapen inför dessa.

Åtgärdsprogrammet har utarbetats i form av samarbete på bred bas mellan vattentjänstverk, organisationer och myndigheter.