Avgifter för social- och hälsotjänster

De klientavgifter för social- och hälsotjänster som fastställs i lagen är maximala avgifter. Kommunstyrelsen eller samkommunens styrelse eller genom instruktion förordnat förtroendeorgan fattar beslut om huruvida maximala avgifter eller mindre avgifter tillämpas. Kommunen kan också besluta att inte ta ut någon avgift. De eurobelopp justeras vartannat år.

Maximala avgifter på hälsovårdscentraler 2020-2021

Service Avgift

Besök på mödra- och barnrådgivningen, hälsovårdarens mottagning, laboratorie- och röntgenundersökningar.

Andra avgiftsfria tjänster som anges i 5 § i klientavgiftslagen.

(För laboratorie- och röntgenavgifter som görs på remiss av privatläkare kan avgifts uppbäras enligt kostnaderna).

Avgiftsfria
Vaccinationer

Avgift uppbärs inte om vaccineringarna ingår i det riksomfattande vaccineringssprogrammet.

Läkarmottagning

Engångsavgift högst 20,60 euro. Kan tas ut högst tre gånger per kalenderår vid en hälsovårdscentral.

Alternativt kan en årsavgift tas ut uppbäras vars storlek är högst 41,20 per kalenderår. Om klienten inte betalar årsavgiften kan högst 20,60 euro uppbäras som engångsavgift även för mer än tre besök.

Jourbesök

Högst 28,30 euro per besök.

Avgiften för jourbesök kan uppbäras vardagar mellan klockan 20.00 och 8.00 samt på lördagar, söndagar och helgdagar. Avgiften kan också uppbäras av den som betalat årsavgift och av personer som redan betalat tre engångsavgifter.

Uteblivna besök som inte avbokats

  • mottagningstid hos läkare på hälsovårdscentral
  • tandvårdstid
  • öppenvårdsbesök inom den specialiserade sjukvården eller
  • tid till dyrbar avbildningsundersökning, t.ex. röntgen-, ultraljuds- eller magnetundersökning.
Avgiften är högst 50,80 euro och kan uppbäras av personer som fyllt 15 år. Avgiften får inte tas ut om det finns en godtagbar orsak till att patienten inte lämnat återbud.
Läkarintyg
  • Läkarintyg för erhållande av körkort kostar högst 61,00 euro.
  • Andra läkarintyg kostar högst 50,80 euro.
  • Avgift uppbärs inte om intyget hänför sig till ett vårdbesök, till exempel intyg till arbetsgivaren om sjukledighet.

Maximala avgifter på sjukhus 2020-2021

Poliklinikavgift Högst 41,20 euro per besök.
Dagkirurgiskt ingrepp Högst 135,10 euro.
Vårddagsavgift på sjukhus

Högst 48,90 euro per dygn.

Vårddagsavgift på psykiatriskt sjukhus Högst 22,50 euro per dygn.
Dag- eller nattvård på sjukhus kostar Högst 22,50 euro per dygn.
Avtalad service som inte använts eller avbokats. Högst 50,80 euro. Avgiften kan endast uppbäras av personer som fyllt 15 år. Avgiften får inte tas ut om det finns en godtagbar orsak till att patienten inte lämnat återbud

Vård som ges i serie är bland annat kontinuerlig dialysvård, strål- eller cytostatikabehandling och medicinsk rehabilitering. Vård i serie kostar högst 11,40 euro per vårdbesök. Avgiften kan tas ut för högst 45 besök per kalenderår. Hyposensibiliseringsbehandling, behandling av tal- och röststörningar samt strål- och cytostatikabehandling ges dock avgiftsfritt. Vård i serie för personer som inte fyllt 18 år är alltid avgiftsfri.

För rehabiliterande vård kan högst 16,90 euro per vårddag tas ut om en person med funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning får rehabiliterande vård på en institution. Avgift för behandling som ges personer under 18 år i en verksamhetsenhet vid hälsovårdscentralen eller sjukhuset tas ut endast för de sju första vårdbesöken per kalenderår.

Avgifter för långvarig institutionsvård

Vårdavgiften per månad kan vara högst 85 procent av den vårdades nettoinkomst. Om den av makarna som har högre inkomster vårdas på institution, är vårdavgiften högst 42,5  procent av makarnas sammanlagda nettoinkomst per månad.

År 2020 ocah 2021 ska dock minst 110 euro per månad kvarstå i personens eget bruk.  

Har du några frågor om klientavgifterna?

Social- och hälsovårdsministeriet behandlar inte ärenden som gäller enskilda klientavgifter och inte heller anmärkningar, klagomål eller besvär.

Om du vill fråga närmare om dina klientavgifter eller till exempel har frågor om avgiftstaket, kontakta din kommun eller den verksamhetsenhet inom social- eller hälso- och sjukvården där du har fått vård eller service.

Om du upplever att du blivit illa bemött eller behöver råd om dina rättigheter kan du kontakta social- eller patientombudsmannen i din kommun eller samkommun.

Besvär, anmärkningar och klagomål