Avgifter för social- och hälsovård

De klient- och patientavgifter för social- och hälsovård som fastställs i lagstiftningen är maximiavgifter.

Välfärdsområdet bestämmer om det tar ut de högsta avgifterna som fastställs i lagen eller förordningen eller om det tar ut lägre avgifter. Välfärdsområdet kan också besluta att inte ta ut någon avgift för en tjänst.

Det görs indexjusteringar vartannat år i de lagstadgade maximiavgifterna.

Hälsocentralens maximiavgifter 2024

Tjänst Avgift

Hälsorådgivning och handledning, besök på mödra- och barnrådgivningen, besök på sjukskötarmottagning inom primärvården, mentalvårdsarbete inom den öppna sjukvårdens tjänster, laboratorie- och röntgenundersökningar.

Övriga avgiftsfria tjänster som räknas upp i 5 § i klientavgiftslagen.

(För laboratorie- och röntgenundersökningar som görs efter remiss från privatläkare kan uppbäras högst en avgift som motsvarar kostnaderna för produktionen av servicen).

Avgiftsfria
Läkarmottagning

Avgiften kan tas ut av personer som fyllt 18 år. Engångsavgiften är högst 23,00 euro. Avgiften tas ut högst tre gånger per kalenderår per hälsocentral.

Alternativt kan en årsavgift tas ut som är högst 46,00 euro per kalenderår. Om patienten inte betalar årsavgiften kan 20,90 euro tas ut även för mer än tre besök.

För besök på sjukskötarmottagningar får det inte tas ut någon avgift.

Jourbesök

Avgiften kan tas ut av personer som fyllt 18 år. Högst 31,60 euro per gång.

Avgiften för jourbesök kan tas ut på vardagar mellan kl. 20.00 och 08.00 samt på lördagar, söndagar och helgdagar. Avgiften kan också tas ut av den som betalat årsavgift och av personer som redan betalat tre engångsavgifter.

Avgifterna kan tas ut av personer som fyllt 18 år.

Avgifter för vård i serie och terapi

bl.a. medicinsk rehabilitering, kontinuerlig dialysbehandling, strål- och cytostatikabehandling

Avgiften kan tas ut av personer som fyllt 18 år. Den högsta avgiften för vård i serie är 12,80 euro per vårdtillfälle. Avgiften kan tas ut för högst 45 vårdtillfällen under ett kalenderår. Hälsovårdscentralen får inte ta ut någon avgift för hyposensibiliseringsbehandling, behandling av tal- och röststörningar och strål- och cytostatikabehandling.

Den högsta avgiften för individuell fysioterapi är 12,80 euro per vårdtillfälle. Det har inte föreskrivits särskilt om det högsta eurobeloppet för avgiften för enskilt övrigt terapibesök, oftast är det detsamma som besöksavgiften för vård i serie.

Mun- och tandvård Det kan tas ut avgifter för besök och vårdåtgärder inom mun- och tandvården. Avgifterna kan tas ut av personer som fyllt 18 år. 

Oanvänd service som inte avbokats

 • gäller mottagningstider som bokats på förhand inom hälso- och sjukvården samt kortvariga vård- och boendeserviceplatser inom social- och hälsovården
 • bl.a. mottagningstider hos hälsocentralläkare eller sjukskötare eller terapitider 
 • tandvårdstid
 • öppenvård inom den specialiserade sjukvården eller
 • tid till bilddiagnostik såsom röntgen-, ultraljuds- eller magnetundersökning

Avgiften är högst 56,70 euro och den kan tas ut av personer som fyllt 18 år.

Ingen avgift får tas ut om det finns en godtagbar orsak till att den reserverade tiden inte har avbokats.

Läkarintyg
 • Det läkarintyg som behövs för att få körkort kostar högst 68,10 euro.
 • Övriga läkarintyg kostar högst 56,70 euro.
 • Avgift tas inte ut när intyget behövs för att få vård, rehabilitering eller läkemedelsersättning. 
 • Avgift tas inte ut för intyg till arbetsgivaren om sjukledighet (korta sjukledigheter).

Sjukhusens maximiavgifter 2024

Poliklinikavgift Högst 46,00 euro per besök på mottagning. Avgiften kan tas ut av personer som fyllt 18 år.

Medicinsk rehabilitering, fortlöpande dialysbehandling, behandling för tal- och röststörningar, hyposensibiliseringsbehandling, strål- och cytostatikabehandling

HöHögst 12,80 euro per vårdtillfälle.

Avgiften får tas ut för högst 45 vårdtillfällen under ett kalenderår.

Dagkirurgiskt ingrepp Högst 150,80 euro.

Högst 54,60 euro per dygn. När avgiftstaket har nåtts kan det tas ut en avgift för uppehälle på högst 25,10 euro per vårddag.

Vårddagsavgift på sjukhus

För personer under 18 år kan avgiften tas ut för högst 7 vårddagar under ett kalenderår.

Högst 25,10 euro per dygn.

Vårddagsavgift på psykiatriskt sjukhus

Högst 25,10 euro per vårddag.

För personer under 18 år kan avgiften tas ut för högst 7 vårddagar under ett kalenderår.

Dag- eller nattvård på sjukhus kostar

Högst 25,10 euro per dygn.

För personer under 18 år kan avgiften tas ut för högst 7 vårddagar under ett kalenderår.

Oanvänd service som inte avbokats
 • gäller i stor utsträckning mottagningstider och bilddiagnostik på sjukhus, som på förhand har reserverats men som förblivit outnyttjade och inte avbokats.
Högst 56,70 euro. Avgiften får tas ut endast av personer som fyllt 18 år. Ingen avgift får tas ut om det finns en godtagbar orsak till att den reserverade tiden inte har avbokats.

Vård som ges i serie är bland annat fortlöpande dialysbehandling, strål- eller cytostatikabehandling och medicinsk rehabilitering. Vård i serie kostar högst 12,80 euro per vårdtillfälle. Avgiften kan tas ut för högst 45 vårdtillfällen under ett kalenderår. Hyposensibiliseringsbehandling, behandling för tal- och röststörningar och strål- och cytostatikabehandling som ges på hälsocentraler är dock avgiftsfri. Vård i serie för personer under 18 år är alltid avgiftsfri.

För rehabilitering kan högst 18,80 euro per vårddag tas ut om en person med funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning får rehabilitering på en institution. För kortvarig sluten vård av under 18 åriga på hälsocentral eller på sjukhus kan avgift tas ut för högst 7 vårddagar per kalenderår.

Vaccinationer och annan service enligt lagen om smittsamma sjukdomar

Bland annat följande service är avgiftsfri enligt lagen om smittsamma sjukdomar:

 • vaccinationer som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet, allmänna frivilliga vaccinationer som statsrådet beslutat om samt vaccinationer som föreskrivs genom statsrådets förordning
 • vid allmänfarlig smittsam sjukdom (såsom covid-19):
 1. undersökning, behandling och läkemedel som ordinerats för behandlingen
 2. karantän för den som konstaterats eller med fog misstänks ha utsatts för smitta
 3. isolering av personer som insjuknat eller som med fog misstänks ha insjuknat
 • läkemedel som ordinerats för vård av den som insjuknat i en övervakningspliktig smittsam sjukdom samt undersökning och behandling av hiv-infektion, schanker, gonorré och sådana klamydiainfektioner som sprids vid könsumgänge och läkemedel som ordinerats för behandling och förebyggande (i praktiken för hiv). 

Vissa tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården är avgiftsfria för alla, också för personer utan hemkommun. Sådana tjänster är t.ex. undersökning, brådskande vård och läkemedel i syfte att förhindra spridningen av en allmänfarlig smittsam sjukdom samt vaccinationer enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Avgifter får inte heller tas ut för undersökning, vård och behandling av gravida hiv-positiva personer eller för läkemedel som ordinerats för behandlingen.

Avgifter för serviceboende med heldygnsomsorg, familjevård och sluten vård 

För kortvarig sluten vård eller kortvarig service får tas ut högst 54,60 euro per vårddag (25,10 euro efter det att avgiftstaket har nåtts). Vid en psykiatrisk verksamhetsenhet får en avgift tas ut till ett belopp av högst 25,10 euro per vårddag. För personer under 18 år kan avgiften för kortvarig sluten vård tas ut för högst 7 vårddagar under ett kalenderår.

Välfärdsområdet kan ta ut en skälig avgift för kortvarigt serviceboende med heldygnsomsorg och för familjevård. Avgiften får inte överstiga kostnaderna för produktionen av servicen. Kortvarig service vid en boendeserviceenhet eller inom familjevården beaktas inte i avgiftstaket.

Avgiften per månad för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg, familjevård och sluten vård kan vara högst 85 procent av kundens nettoinkomster, från vilka avdrag enligt lag har gjorts. Om kunden är en make med högre inkomster, är avgiften högst 42,5 procent av makarnas sammanlagda nettoinkomster per månad. Om den avgift som bestäms på basis av välfärdsområdets jämförelse av makarnas eller sambornas sammanräknade inkomster blir större än den avgift som bestäms enligt kundens egna inkomster, får hos kunden tas ut högst en avgift som motsvarar den avgift som bestäms enligt kundens egna inkomster.

Det får inte tas ut några separata avgifter för de tjänster som stöder boendet, till exempel måltider. 

När avgiften för serviceboende med heldygnsomsorg fastställs avdras från kundens inkomster dessutom de boendeutgifter som kundens serviceboende medför och läkemedelskostnaderna. Läkemedelskostnaderna dras också av inom familjevården.

Välfärdsområdet ska se till att kunden har ett belopp för personligt bruk, som för kunder inom långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg och kunder inom långvarig familjevård ska vara minst 182 euro per månad och för kunder i långvarig sluten vård minst 122 euro per månad år 2023.

Avgifter kan tas ut för:

 • serviceboende med heldygnsomsorg som ordnas med stöd av socialvårdslagen (gäller inte boende som ordnas med stöd av funktionshinderservicelagstiftningen)
 • familjevård enligt familjevårdslagen (gäller inte bl.a. familjevård som getts med stöd av lagstiftningen som gäller funktionshinderservice)
 • sluten vård och service på en institution enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen (med vissa undantag som föreskrivs i lag)

Har du några frågor om klient- och patientavgifterna?

Om du har frågor om dina avgifter eller till exempel avgiftstaket, kontakta i första hand det välfärdsområde som ansvarar för att ordna tjänsten och som bestämmer klient- och patientavgifterna. Välfärdsområdet är skyldigt att svara på klienters och patienters frågor och att vid behov ge anvisningar och råd om klient- och patientavgifterna. 

Om du upplever att du blivit illa bemött eller behöver råd om dina rättigheter, kan du kontakta socialombudsmannen eller patientombudsmannen i ditt välfärdsområde.

Läs mer: