Avgifter för social- och hälsotjänster

De klientavgifter för social- och hälsovårdstjänster som fastställs i lagen är de högsta avgifterna. Kommunen eller samkommunen (sjukvårdsdistriktet) beslutar om det för tjänsterna tas ut de högsta avgifter som anges i lagen eller förordningen eller lägre avgifter. Kommunen kan också besluta att inte ta ut någon avgift. Det görs indexjusteringar vartannat år i de lagstadgade högsta avgifterna.

Hälsovårdscentralens högsta avgifter 2022

Service Avgift

Hälsorådgivning och handledning, besök på mödra- och barnrådgivningen, besök på sköterskemottagning inom primärvården, mentalvårdsarbete inom den öppna sjukvårdens tjänster, laboratorie- och röntgenundersökningar.

Övriga avgiftsfria tjänster som räknas upp i 5 § i klientavgiftslagen.

(För laboratorie- och röntgenundersökningar som görs efter remiss från privatläkare kan uppbäras högst en avgift som motsvarar kostnaderna för produktionen av servicen).

Avgiftsfria
Läkarmottagning

Avgiften kan tas ut av personer som fyllt 18 år. Engångsavgiften är högst 20,90 euro. Avgiften tas ut högst tre gånger per kalenderår vid en hälsovårdscentral.

Alternativt kan en årsavgift tas ut som är högst 41,80 euro per kalenderår. Om klienten inte betalar årsavgiften kan 20,90 euro tas ut även för mer än tre besök.

För besök på sjukskötarmottagningar får det inte tas ut någon avgift.

Jourbesök

Avgiften kan tas ut av personer som fyllt 18 år. Högst 28,70 euro per gång.

Avgiften för jourbesök kan tas ut på vardagar mellan kl. 20.00 och 08.00 samt på lördagar, söndagar och helgdagar. Avgiften kan också tas ut av den som betalat årsavgift och av personer som redan betalat tre engångsavgifter.

Avgifterna kan tas ut av personer som fyllt 18 år.

Avgifter för vård i serie och terapi

bl.a. medicinsk rehabilitering, kontinuerlig dialysbehandling, strål- och cytostatikabehandling

Avgiften kan tas ut av personer som fyllt 18 år. Den högsta avgiften för vård i serie är 11,60 euro per vårdtillfälle. Avgiften kan tas ut för högst 45 vårdtillfällen under ett kalenderår. Hälsovårdscentralen får inte ta ut någon avgift för hyposensibiliseringsbehandling, behandling av tal- och röststörningar och strål- och cytostatikabehandling.

Den högsta avgiften för individuell fysioterapi är 11,60 euro per vårdtillfälle. Det har inte föreskrivits särskilt om det högsta eurobeloppet för avgiften för enskilt övrigt terapibesök, oftast är det detsamma som besöksavgiften för vård i serie.

Mun- och tandvård Det kan tas ut avgifter för besök och vårdåtgärder inom mun- och tandvården. Avgifterna kan tas ut av personer som fyllt 18 år. 

Oanvänd service som inte avbokats

 • gäller mottagningstider som bokats på förhand inom hälso- och sjukvården samt kortvariga vård- och boendeserviceplatser inom social- och hälsovården
 • bl.a. mottagningstider hos hälsocentralläkare eller skötare eller terapitider
 • tandvårdstid
 • öppenvård inom den specialiserade sjukvården
 • tid till bilddiagnostik såsom röntgen-, ultraljuds- eller magnetundersökning.

AvAvgiften är högst 51,50 euro och den kan tas ut av personer som fyllt 18 år.

Ingen avgift får tas ut om det finns en godtagbar orsak till att den reserverade tiden inte har avbokats.

Läkarintyg
 • Det läkarintyg som behövs för att få körkort kostar högst 61,80 euro.
 • Övriga läkarintyg kostar högst 51,50 euro.
 • Avgift tas inte ut när intyget behövs för att få vård, rehabilitering eller läkemedelsersättning. 
 • Avgift tas inte ut för intyg till arbetsgivaren om sjukledighet (korta sjukledigheter).

Sjukhusens högsta avgifter 2022

Poliklinikavgift Högst 41,80 euro per besök. Avgiften kan tas ut av personer som fyllt 18 år.

Vård i serie

t.ex. medicinsk rehabilitering,
kontinuerlig dialysbehandling, behandling av tal- och röststörningar,
hyposensibiliseringsbehandling, strål- och cytostatikabehandling.

Högst 41,80 euro per besök. Avgiften kan tas ut av personer som fyllt 18 år.

Högst 11,60 euro per vårdtillfälle.
Avgiften får tas ut för högst 45 vårdtillfällen under ett kalenderår. Avgiften kan tas ut av personer som fyllt 18 år.

Dagkirurgiskt ingrepp Högst 136,90 euro.
Vårddagsavgift på sjukhus

Högst 49,60 euro per vårddag. När avgiftstaket har nåtts kan det tas ut en avgift för uppehälle på högst 22,80 euro per vårddag.

För personer under 18 år kan avgiften tas ut för högst 7 vårddagar under ett kalenderår.

Vårddagsavgift på psykiatriskt sjukhus

Högst 22,80 euro per vårddag.

För personer under 18 år kan avgiften tas ut för högst 7 vårddagar under ett kalenderår.

Dag- eller nattvård på sjukhus kostar

Högst 22,80 euro per dygn.

För personer under 18 år kan avgiften tas ut för högst 7 vårddagar under ett kalenderår.

Oanvänd service som inte avbokats
 • gäller i stor utsträckning mottagningstider och bilddiagnostik på sjukhus, som på förhand har reserverats men som förblivit outnyttjade och inte avbokats.
Högst 51,50 euro. Avgiften får tas ut endast av personer som fyllt 18 år. Ingen avgift får tas ut om det finns en godtagbar orsak till att den reserverade tiden inte har avbokats.

Vård som ges i serie är bland annat kontinuerlig dialysbehandling, strål- eller cytostatikabehandling och medicinsk rehabilitering. Vård i serie kostar högst 11,60 euro per vårdtillfälle. Avgiften kan tas ut för högst 45 vårdtillfällen under ett kalenderår. Hyposensibiliseringsbehandling, behandling av tal- och röststörningar och strål- och cytostatikabehandling på hälsovårdscentral ges dock avgiftsfritt. Vård i serie för personer under 18 år är alltid avgiftsfri.

För rehabilitering kan högst 17,10 euro per vårddag tas ut om en person med funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning får rehabilitering på en institution. Avgift för vård som ges personer under 18 år på en verksamhetsenhet vid hälsovårdscentralen eller sjukhuset tas ut endast för de sju första vårdbesöken per kalenderår.

Vaccinationer och annan service enligt lagen om smittsamma sjukdomar

För klienten är bl.a. följande service avgiftsfri enligt lagen om smittsamma sjukdomar:

 • vaccinationer som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet, allmänna frivilliga vaccinationer som statsrådet beslutat om samt vaccinationer som föreskrivs genom statsrådets förordning
 • vid allmänfarlig smittsam sjukdom (såsom covid-19):
 1. undersökning, behandling och läkemedel som ordinerats för behandlingen
 2. karantän för den som konstaterats eller med fog misstänks ha utsatts för smitta
 3. isolering av personer som insjuknat eller som med fog misstänks ha insjuknat
 • läkemedel som ordinerats för vård av den som insjuknat i en övervakningspliktig smittsam sjukdom samt undersökning och behandling av hiv-infektion, schanker, gonorré och sådana klamydiainfektioner som sprids vid könsumgänge och läkemedel som ordinerats för behandling och förebyggande (i praktiken för HIV). 

Vissa tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården är avgiftsfria för alla, också för personer utan hemkommun. Sådana tjänster är t.ex. undersökning, brådskande vård och läkemedel i syfte att förhindra spridningen av en allmänfarlig smittsam sjukdom samt vaccinationer enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Avgifter får inte heller tas ut för undersökning, vård och behandling av gravida hivpositiva personer eller för läkemedel som ordinerats för behandlingen.

Avgifter för serviceboende med heldygnsomsorg, familjevård och sluten vård 

För kortvarig sluten vård eller service får tas ut högst 49,60 euro per vårddag (22,80 euro efter det att avgiftstaket har nåtts). Vid en psykiatrisk verksamhetsenhet får en avgift tas ut till ett belopp av högst 22,80 euro per vårddag. För personer under 18 år kan avgiften för kortvarig sluten vård tas ut för högst 7 vårddagar under ett kalenderår.

Kommunen kan ta ut en skälig avgift för tillfälligt kortvarigt serviceboende med heldygnsomsorg och för familjevård. Avgiften får inte överstiga kostnaderna för produktionen av servicen. Kortvarig service vid en boendeserviceenhet eller inom familjevården beaktas inte i avgiftstaket.

Klientavgiften per månad för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg, familjevård och sluten vård kan vara högst 85 procent av klientens nettoinkomster, från vilka avdrag enligt lag har gjorts. Om klienten är en make med högre inkomster, kan avgiften vara högst 42,5 procent av makarnas sammanlagda nettoinkomster per månad.

Inga separata avgifter får tas ut av klienten för stödtjänster, såsom måltider. 

När klientavgiften för serviceboende med heldygnsomsorg fastställs avdras från klientens inkomster dessutom de boendeutgifter som klientens serviceboende medför samt läkemedelskostnaderna. Läkemedelskostnaderna dras också av inom familjevården.

Kommunen eller samkommunen ska se till att klienten till sitt förfogande har ett belopp för personligt bruk, som för klienter inom långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg och klienter inom långvarig familjevård ska vara minst 167 euro per månad och för klienter i långvarig sluten vård minst 112 euro per månad år 2022. 

Avgifter kan tas ut för:

 • serviceboende med heldygnsomsorg som ordnas med stöd av socialvårdslagen (gäller inte boende som ordnas med stöd av funktionshinderservicelagstiftningen)
 • familjevård enligt familjevårdslagen (gäller inte bl.a. familjevård som getts med stöd av lagstiftningen som gäller funktionshinderservice)
 • sluten vård och service på en institution enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen (med vissa undantag som föreskrivs i lag).

Har du några frågor om klientavgifterna?

Om du vill fråga närmare om dina klientavgifter eller till exempel har frågor om avgiftstaket, kontakta din kommun eller den verksamhetsenhet inom social- eller hälso- och sjukvården där du har fått vård eller service.

Om du upplever att du blivit illa bemött eller behöver råd om dina rättigheter kan du kontakta social- eller patientombudsmannen i din kommun eller samkommun.