NAPE – Kommissionen för bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet

Kommissionen för bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (NAPE) ansvarar för samordningen och uppföljningen av de åtgärder som förutsätts i Istanbulkonventionen samt för konsekvensbedömningen i Finland. 

Istanbulkonventionen

Målet med Istanbulkonventionen är att förebygga och eliminera våld mot kvinnor och våld i hemmet, skydda våldsoffer och erbjuda dem stödtjänster samt ställa våldsverkare till svars. Målet är också att eliminera alla former av diskriminering av kvinnor och att främja den faktiska jämställdheten mellan kvinnor och män.

Istanbulkonventionen godkändes 2011 och trädde i kraft i Finland den 1 augusti 2015.

NAPE samordnar åtgärder mot våld

NAPE är det samordningsorgan som Istanbulkonventionen förutsätter. Dess uppgift är att samordna följa upp ochutvärdera genomförandet av konventionen i Finland. NAPE verkar i anslutning till Social- och hälsovårdsministeriet. Kommissionen består av representanter för ministerierna och aktörer inom den förvaltning som lyder under dem. I anslutning till kommissionen finns också en permanent organisationsarbetsgrupp som är representerad i kommissionen. 

Läs mer:

Kontaktuppgifter

Elina Kervinen, specialist, Institutet för hälsa och välfärd, tfn. 029 524 8176, [email protected]

Minna Viuhko, , social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3470, [email protected]