Beredningen av en barnstrategi 2018-2019

Regeringen inledde under våren 2018 beredningen av en nationell barnstrategi för nästa regering. Målet är att föra en omfattande samhällspolitisk diskussion om barn- och familjepolitik samt att arbeta för ett barn- och familjevänligt samhälle.

Beredningen av barnstrategin under regeringsperioden 2019–2023 på social- och hälsovårdsministeriets webbplats.

Visionen görs konkret genom sju mål. Målet är att:

  • varje barn och ungdom har nära och trygga vuxna i sitt liv
  • att barn och familjer upplever delaktighet i uppväxt- och närmiljön
  • att tiden som familjerna tillbringar tillsammans ökar
  • att barns och ungas vänskapsförhållanden stärks och ensamheten minskar
  • att varje barn och ungdom följer en individuell väg för utveckling och lärande
  • att människor kan skaffa sig så många barn de önskar och
  • att barnfamiljers fattigdom minskar

Visionen ska uppnås med hjälp av förvaltning och beslutsfattande som grundar sig på kunskap och barnens rättigheter samt genom en barn- och familjeinriktad verksamhetskultur.

Forskning som grund för strategin

Beredningsarbetet har förlitat sig starkt på evidensbaserad kunskap. För att bygga upp forskningsgrunden för barnstrategin har drygt etthundra forskare och forskargrupper presenterat sina viktigaste forskningsresultat.

Utgående från forskningen indelades barnets välbefinnande i följande delområden: mänskliga relationer, lärande, delaktighet, trygghet och hälsa. Utöver dessa påverkar också nativiteten hur barn- och familjevänligt samhället är.

De senaste forskningsrönen är samlade i professor Jouni Välijärvis rapport. Välijärvi är ordförande för den forskningsgrupp som består av medlemmar i styrgruppen.

Material

Material på finska:

Mer information