Åtgärdsprogrammet för hushållsvatten – Water Safety Plan

För att garantera säkert hushållsvatten har det under social- och hälsovårdsministeriets ledning utarbetats ett åtgärdsprogram (WSP, Water Safety Plan). Syftet med programmet är att identifiera risker i anslutning till hela vattenproduktionsmiljön och vattenproduktionskedjan och att hantera riskerna för att säkerställa hushållsvattnets kvalitet.

Åtgärdsprogrammet har utarbetats i samarbete med andra ministerier och deras förvaltningsområden samt vattentjänstverk och organisationer.

WSP baserar sig på en modell som Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar.

WSP och SSP förbättrar vattentjänstverkens riskhantering

Riskhanteringssystemet för hushållsvatten WSP

Anläggningar som levererar hushållsvatten kan ta i bruk ett lättanvänt, webbaserat WSP-verktyg för att förbättra riskhanteringen. Med hjälp av riskhanteringssystemet för hushållsvatten kan anläggningarna säkerställa att konsumenterna får säkert hushållsvatten ur sina kranar. Anläggningarna kan med hjälp av systemet identifiera alla risker i anslutning till vattenproduktionen och anläggningens verksamhetsmiljö ända från det område där råvattnet bildas via vattentäkten, vattenberedningen och vattendistributionen till konsumentens kr

Riskhanteringssystemet för avloppsvatten från tätbebyggelse SSP

Anläggningar som renar avloppsvatten kan ta i bruk ett riskhanteringssystem för avloppsvatten från tätbebyggelse, ett SSP-verktyg. Avloppsreningsverken kan använda det för att identifiera och hantera hälso- och miljörisker i anslutning till avloppsvattenrening och avloppshantering.

WSP och SSP baserar sig på den WSP-modell (Water Safety Plan) för identifiering av faror, riskbedömning och riskhantering som Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar. WSP-principerna har tillämpats i datasystemet även på hälso- och miljöriskerna i anslutning till rening av avloppsvatten och avloppshantering (SSP, Sanitation Safety Plan).

Riskhanteringssystemen får tas i bruk utan kostnad

Riskhanteringssystemen får användas utan kostnad av alla vattentjänstverk. Anvisningar om hur man får användarkoder till datasystemet finns här.

Användarkoder för WSP- och SSP-utbildningsprogrammet är avsett för utbildare och studerande.  

Vid utvecklingen av datasystemet har man fäst särskild vikt vid datasäkerhet och användarvänlighet. Utbildningsprogrammet har lägre datasäkerhetsnivå än de egentliga WSP- och SSP-verktygen, eftersom det är avsett för undervisnings- och utbildningsbruk.

Datasystemet hjälper vattentjänstverket att identifiera riskerna och välja rätt åtgärder för att minska dem. Med hjälp av verktygen kan vattentjänstverket skapa ett eget åtgärdsprogram för att hantera risker i anslutning till vattenkvaliteten. Bruksanvisningar för verktygen finns i programmet.

Till nytta för vattentjänstverken, kunderna och myndigheterna

Med hjälp av WSP kan en anläggning som levererar hushållsvatten

  • beskriva hela vattenproduktionskedjan från råvattenkälla till fastighet,
  • identifiera faror som hotar vattenkvaliteten och bedöma vilka risker dessa medför,
  • utreda metoder och bestämma behövliga åtgärder för att minska riskerna, eliminera farorna och trygga vattenkvaliteten.

Med hjälp av SSP kan avloppsreningsverk

  • beskriva vattenreningskedjan från fastighet till recipient,
  • identifiera och bedöma eventuella hälso- och miljörisker i anslutning till avloppshanteringen och avloppsvattenreningen,
  • utreda metoder och bestämma behövliga åtgärder för att minska riskerna, eliminera farorna och kontrollera avloppsvattenhanteringen.

Datasystemen hjälper vattentjänstverken att förbättra sin driftsäkerhet. Vattentjänsterna och miljö- och hälsoskyddet kan ännu bättre än tidigare bereda sig på störningssituationer. Dessutom kan kommunerna beakta de identifierade riskerna i kommunens beredskapsplanering. Därmed är användningen av WSP och SSP till nytta för såväl vattentjänstverk, kunder som myndigheter.

Datasystemet har utarbetats under social- och hälsovårdsministeriets ledning i samarbete med andra ministerier och deras förvaltningsområden samt vattentjänstverk och organisationer.

En Excelbaserad WSP-riskhanteringsblankett avsedd för små vattenandelslag och vattenverk är under arbete. Under social- och hälsovårdsministeriets ledning utarbetas också ett verktyg kallat Building Water Safety Plan (BWSP), som är ett riskhanteringssystem för fastigheters vattensystem avsett för fastigheternas invånare och servicebolag.

Mer information

Jari Keinänen, direktör 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT Telefon:0295163311   E-postadress: