Servicekostnader och finansiering

Kostnaderna för den social- och hälsovård som kommunerna ordnade år 2020 var totalt 22,1 miljarder euro (ej dagvård).

De största utgiftsposterna var

  • den specialiserade sjukvården 7,6 miljarder euro
  • tjänsterna för äldre och funktionshinderservicen 6,8 miljarder euro
  • primärvården 4,2 miljarder euro
  • barnskyddet och de övriga tjänsterna för barn och familjer 1,7 miljarder euro

Statsandelarna som anvisats för social- och hälsovårdens driftskostnader täckte 2020 cirka 37 procent av kommunernas lagstadgade utgifter. Med klient- och patientavgifterna täcktes cirka 3 procent av dessa utgifter. Kommunerna finansierade den återstående andelen på 60 procent med sina skatter.

Största delen av de tjänster som kommunerna ordnar produceras av offentliga tjänsteproducenter. Kommunerna köper av tjänsteproducenter, dvs. organisationer och företag, cirka en fjärdedel av socialservicen och några procent av hälso- och sjukvårdstjänsterna. 

Tjänster som kompletterar de tjänster som kommunerna ordnar

De tjänster som kommunerna ordnar kompletteras med privata hälso- och sjukvårdstjänster (som det är möjligt att få sjukförsäkringsersättning för) och med den företagshälsovård som arbetsgivarna ordnar för sina arbetstagare. Dessa medräknade producerar de privata tjänsteproducenterna cirka en femtedel av hälso- och sjukvårdstjänsterna.

Ytterligare information om ersättningarna från sjukförsäkringen på FPA:s webbplats:

Socialutgifterna och hälso- och sjukvårdsutgifterna

EU samlar uppgifter om alla sina medlemsländers socialutgifter (Social Protection Expenditure) och hälso- och sjukvårdsutgifter. I statistiken ingår utöver kostnaderna för de kommunala tjänsterna också andra social- och hälsovårdskostnader.

Finlands socialutgifter, dvs. utgifter för social trygghet, var år 2020 totalt 75,9 miljarder euro. Det var cirka 32 procent av BNP, vilket motsvarar genomsnittet i EU.

I socialutgifterna ingår utöver kommunernas social- och hälsovårdstjänster också de lagstadgade pensionerna, sjukförsäkringen, utkomstskyddet för arbetslösa, barnbidraget, bostadsbidraget och vissa andra utgifter. Den största utgiften är pensionerna. Statistiken innehåller endast de offentliga utgifterna. Till exempel klient- och patientavgifterna har avdragits från kommunernas hälso- och sjukvårdskostnader.

Mer information finns på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd.

Hälso- och sjukvårdskostnaderna år 2020 var totalt 22,9 miljarder euro inklusive akut sjukvård och långvarig vård. Detta motsvarar 9,6 procent av bruttonationalprodukten.

Med är bland annat de kommunala hälso- och sjukvårdstjänsterna och tjänsterna för den långvariga vården (bl.a. institutionsvård av äldre och personer med funktionsnedsättning, boendeservice, hemtjänster och stöd för närståendevård) samt sjukförsäkringen och företagshälsovården.

Dessa utgifter omfattar utöver den offentliga finansieringen också de kostnader som klienter, patienter och arbetsgivare betalat. År 2020 var den offentliga finansieringens andel 78,1 procent av hälso- och sjukvårdskostnaderna och den privata finansieringens andel 21,9 procent.

Mer information finns på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd:

Mer information