Kostnader och finansiering

Kostnaderna för social- och hälsovården som kommunerna ordnar var 2013 totalt 19,6 miljarder euro (ej dagvård).

De största utgiftsposterna var

  • den specialiserade sjukvården 6,3 miljarder
  • servicen för äldre och funktionshindrade 5,2 miljarder
  • primärvården 4,3 miljarder
  • barnskyddet och andra tjänster för barn och familjer 1,2 miljarder

Statsandelarna som anvisats för social- och hälsovårdens driftskostnader täckte 2013 cirka 30 procent av kommunernas lagstadgade utgifter. Med klientavgifter täcktes cirka fem procent av dessa utgifter. Kommunerna finansierade den återstående andelen på 65 procent med sina skatter.

Största delen av servicen som kommunerna ordnar produceras av offentliga serviceproducenter. Kommunerna köper av serviceproducenter, dvs. organisationer, och företag cirka en fjärdedel av socialservicen och några procent av hälso- och sjukvårdstjänsterna som de ordnar.

Tjänster som kompletterar tjänsterna som kommunerna ordnar

Tjänsterna som kommunerna ordnar kompletteras med privata hälsovårdstjänster (som det är möjligt att få sjukförsäkringsersättningar för) samt företagshälsovård som arbetsgivarna ordnar för sina arbetstagare. Dessa medräknade producerar de privata serviceproducenterna cirka en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna.

Ytterligare information om ersättningarna från sjukförsäkringen på FPA:s webbplats:

Sosiaalimenot ja terveydenhuoltomenot

Socialutgifterna och hälso- och sjukvårdsutgifterna

EU samlar uppgifter om alla sina medlemsländers socialutgifter (Social Protection Expenditure) och hälso- och sjukvårdsutgifter. I denna statistik ingår utöver kostnaderna för de kommunala tjänsterna också andra social- och hälsovårdskostnader.

Finlands kostnader för socialutgifterna, dvs. utgifterna för social trygghet var 2013 totalt 63,2 miljarder euro. Det var cirka 31 procent av BNP, vilket är något över genomsnittet i EU.

  • I socialutgifterna ingår utöver kommunernas social- och hälsovårdstjänster också de lagstadgade pensionerna, sjukförsäkringen, utkomstskyddet för arbetslösa, barnbidraget, bostadsbidraget samt vissa andra utgifter. Den största utgiften är pensionerna. Denna statistik innehåller endast de offentliga utgifterna, dvs. till exempel har klientavgifterna avdragits från kommunernas hälso- och sjukvårdskostnader.

Ytterligare information på THL:s webbplats:

Hälso- och sjukvårdskostnaderna år 2013 var totalt 18,5 miljarder inklusive akut sjukvård och långvarig vård. Detta motsvarar 9,1 procent av bruttonationalprodukten.

  • Med är bland annat de kommunala hälso- och sjukvårdstjänsterna och tjänsterna för den långvariga vården (bl.a. institutionsvård av äldre och funktionshindrade, boendeservice, hemtjänster och stöd för närståendevård) samt sjukförsäkringen och företagshälsovården.
  • Dessa utgifter omfattar utöver den offentliga finansieringen också de kostnader som klienterna och arbetsgivarna betalat. År 2013 var den offentliga finansieringens andel 75,6 procent av hälso- och sjukvårdskostnaderna och den privata finansieringens andel 24,4 procent.

Ytterligare information på THL:s webbplats:

Mer information