Statsunderstöd: Ansökan, användning och tillsyn

Statsunderstöd beviljas på ansökan. Vid ministeriet fattas beslut enligt prövning om vilken aktör och hur mycket understöd som beviljas. I statsbudgeten anges för vilka användningsändamål statsunderstöd kan beviljas. 
 
Målen för understöden och de närmare kriterierna för beviljande av understöd beskrivs i den un-derstödsspecifika utlysningen. I utlysningen fastställs också vilken slags verksamhet understödet riktas till och vilka aktörer som kan ansöka om understöd. 

Vem kan få statsunderstöd?

Ministeriet beviljar understöd bland annat till kommuner och samkommuner, välfärdsområden och HUS-sammanslutningen, organisationer, stiftelser, föreningar och andra registrerade allmännyttiga sammanslutningar med rättsförmåga. Privatpersoner beviljas inte understöd.

Understöd kan beviljas som understöd för projekt-, försöks- och utvecklingsverksamhet, investeringsunderstöd, understöd för inledande av genomförandet av lagstiftningsändringar eller som allmänt understöd. 

Understödet kan användas endast för sådana godtagbara kostnader enligt användningsändamålet som anges i beslutet.

De allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd är att

 • det ändamål för vilket understödet söks är samhälleligt godtagbart
 • understödet är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen
 • understödet anses vara nödvändigt med beaktande av projektets eller verksamhetens art eller omfattning eller med hänseende till andra stöd
 • understödet inte snedvrider konkurrensen.

På beviljandet, utbetalningen, användningen och dess övervakning och återkrav av statsunderstöd tillämpas statsunderstödslagen (688/2001), på vissa understöd också preciserande lagar och förordningar. 

Utarbetande av ansökan 

Anvisningar för att göra en bra ansökan:

 • Inled förberedelserna i god tid före den utsatta tiden. 
 • Läs noggrant ansökningsanvisningarna och anvisningarna för hur man fyller i blanketterna.
 • Kontrollera att den verksamhet eller det projekt som är föremål för det understöd som söks motsvarar de kriterier som beskrivs i utlysningen. 
 • Gör upp en tydlig verksamhets- eller projektplan: vad som ska göras, varför det ska göras, vilken aktör som gör det, med vilken aktör det ska göras, var man ska göra det, enligt vilken tidtabell och vilka resultat som förväntas. Ange tydligt vilken aktör som är sökande (= understödstagare, om understöd beviljas) och vilka aktörer som får ta del av understödet (= mottagare av finansiering ur beviljat statsunderstöd).
 • Gör samtidigt upp en realistisk budget- eller kostnadskalkyl som står i proportion till verksamhetens omfattning och art och som baserar sig på kalkyler. Även inkomsterna ska framgå. 
 • Kontrollera att ansökan och ansökningshandlingarna innehåller alla nödvändiga uppgifter och behörig underskrift.
 • Se till att ansökan kommer fram inom utsatt tid.
 • Ansökningar som inkommer till social- och hälsovårdsministeriet registreras via registratorskontoret. Ansökningar som kommit in efter den utsatta tiden beaktas inte. 

Behandlingen av ansökningarna vid ministeriet

Ministeriet behandlar ansökningarna efter att ansökningstiden gått ut. Om den inlämnade ansökan är bristfällig uppmanas sökanden att komplettera den inom utsatt tid. Behandlingen av ansökningar om statsunderstöd tar beroende på understödet cirka 2–6 månader.

Som en del av behandlingen av ansökningarna bedömer ministeriet ansökningarna. Bedömningen baserar sig på en helhetsbedömning. Vid helhetsbedömningen beaktas de ansökningsspecifika grunderna för beviljande som anges i utlysningen, ministeriets allmänna grunder i tillämpliga delar samt de allmänna förutsättningarna enligt statsunderstödslagen.
  
Ett skriftligt beslut ska upprättas för alla ansökningar som inkommit inom utsatt tid. När understödsbesluten har fattats sänder ministeriet sökanden ett beslut samt information om möjligheten till rättelse eller besvär.

Överföring av understöd

En del av de understöd som social- och hälsovårdsministeriet beviljar är avsedda att överförs vidare av understödstagaren till projektets mottagare av finansiering ur beviljat statsunderstöd. 

Understöd kan överföras för att understödja en verksamhet eller ett projekt som bedrivs av någon annan än den ursprungliga understödstagaren endast om detta nämns i ministeriets beslut. Understödstagaren ska med den mottagare av finansiering ur beviljat statsunderstöd som genomför verksamheten eller projektet ingå ett avtal om användningen av statsunderstödet, övervakningen av användningen och villkoren för dessa. Avtalsvillkoren fastställs i den mall för avtalet om överföring av understöd som sänds som bilaga till beslutet.   

Understödstagaren ska

 • utarbeta ett avtal enligt mallen för avtalet om överföring med mottagaren av finansiering ur beviljat statsunderstöd (även i det fall att mottagaren av finansiering ur beviljat statsunderstöd deltar i projektets självriskandel enbart med arbetsinsats, utan överföring av understöd)
 • säkerställa att mottagaren av finansiering ur beviljat statsunderstöd får de utredningar om användningen av understödet som anges i beslutet
 • lämna in en redogörelse för användningen av det överförda understödet till ministeriet i enlighet med understödsbeslutet

Användning och utbetalning av statsunderstöd

Statsunderstödet får enbart användas för det ändamål som det har beviljats för. Villkoren för användningen av statsunderstödet har fastställts i statsunderstödsbeslutet. En ansökan om ändring av användningsändamålet eller förlängning av användningstiden kan göras av grundad anledning som ministeriet tar ställning till.    

Statsunderstödet betalas i regel i två poster årligen till projektets administratör på basis av de faktiska godtagbara kostnaderna. Man kan också ansöka om förskott för utbetalning av statsunderstöd. 

I statsunderstödsbeslutet uppges om Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland eller social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för utbetalningen samt ges uppgifter om tidtabellen för utbetalningen och de blanketter som behövs. 

När ansökan om utbetalning görs, ska man beakta vad som konstaterats gällande de kostnader som berättigar till statsunderstöd i beslutet och i anvisningarna från den myndighet som ansvarar för utbetalningen. 

Enskilda kostnadsposter godkänns inte som sådana i statsunderstödsbeslutet, utan de bedöms separat i samband med ansökan om utbetalning om kostnaderna berättigar till statsunderstöd. 

Uppföljning och tillsyn av statsunderstöd

Ministeriet följer upp användningen av understöden. En utredning om användningen av statsunderstödet ska lämnas till social- och hälsovårdsministeriet inom den tidsfrist som anges i understödsbeslutet. 

Ministeriet kan utföra granskningar som gäller statsunderstödstagarens verksamhet och ekonomi och vid behov återkräva understöden. Statsförvaltningens gemensamma rapporteringstjänst Projektportföljen kan användas för innehållsmässig uppföljning av den understödda verksamheten.  

Begrepp

Projektadministratör = understödstagaren, dvs. den organisation som understödet beviljas till. 
Mottagare av finansiering ur beviljat statsunderstöd = användaren av understödet, dvs. den organisation till vilken en del av understödet överförs, dvs. överförs för genomförandet av en del av projektet (eller som deltar enbart med arbetsinsats)

Projektaktörer = Projektadministratören och mottagarna av finansiering ur beviljat statsunderstöd tillsammans. Projektpartner/samarbets- eller nätverksaktör = aktör i anslutning till genomförandet av projektet med vilken samarbete bedrivs utan penningrörelse eller som t.ex. deltar med arbetsinsats.
 

Ytterligare information:

 • Frågor som gäller en viss utlysning av understöd: den som ger ytterligare uppgifter om utlysningen och som ansvarar för utlysningen i fråga
 • Frågor som gäller ett visst understödsbeslut: föredragande av understödsbeslutet (namnet som står längre ner i understödsbeslutet)
 • Begäran om information som gäller ansöknings-, besluts- och utredningshandlingar: [email protected]
 • Eventuella övriga ärenden: [email protected]