Marknadskontroll

Med marknadskontroll avses den övervakning som myndigheterna gör för att säkerställa att de produkter som används eller finns på marknaden uppfyller rådande krav, och att de inte utgör någon fara för folks säkerhet eller hälsa.

Tekniska apparater som är ämnade för att användas i arbetet, såsom maskiner och personlig skyddsutrustning omfattas av arbetarskyddsförvaltningens marknadskontroll.

Arbetarskyddets ansvarsområden spelar en central roll i övervakningen

Det är vanligtvis i samband med nationella projekt inom regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskyddet, arbetsplatsinspektioner eller kunders anmälningar som nya fall för marknadskontrollen uppdagas.

Om ansvarsområdets åtgärder inte räcker till för att den tekniska apparaten ska uppfylla de existerande kraven, bör ansvarsområdet ge över fallet till social- och hälsovårdsministeriet för behandling.

Ministeriet utarbetar handböcker för att styra den marknadskontroll som görs inom arbetarskyddets ansvarsområden.

Läs mer på arbetarskyddsförvaltningens sidor

SHM beslutar om förbud

Avdelningen för arbete och jämställdhet vid social- och hälsovårdsministeriet beslutar om indragning av produkter eller utrustning från marknaden. Ministeriet kan också begränsa eller ställa villkor på hur produkter släpps ut på marknaden.

Ministeriet ber vid behov om tilläggsutredningar av till exempel utländska tillverkare i samband med marknadskontrollerna. Den egentliga utredningen sker i samråd med aktörer inom den finländska ekonomin.

Ministeriet kan göra en begäran om utredning för att få tilläggsinformation. Finländska aktörer hörs innan ministeriet fattar sitt beslut. Under åhörandet beskrivs produktes brister och ministeriet informerar om vilka åtgärder man överväger, ifall produkten inte bearbetas så att den uppfyller kraven.

Ministeriet beslutar att förbjuda en produkt från att släppas ut på marknaden, ifall tillverkaren inte har kunnat bearbeta sin produkt så att den uppfyller rådande krav under behandlingsprocessens gång.

Beslut som ministerit har tagit kan överklagas hos förvaltningsdomstolen och efter det hos högsta förvaltningsdomstolen.

I allmänhet ska beslut om begränsning av förekomsten av en produkt på marknaden också anmälas till Europeiska kommissionen och de övriga EU-medlemsländerna.

Mer information

Pirje Lankinen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Tillsyns- och styrenheten / VY Telefon:0295163488   E-postadress: