Förebyggande av missbruk

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för planeringen av alkohol-, tobaks- och drogpolitiken och för styrningen, lagstiftningen och förebyggandet av ohälsa till följd av alkoohol, droger, tobak och nikotinprodukter.

Dessutom har ministeriet som uppgift att förebygga, följa upp och forska i skador till följd av penningspel.

Rusmedels- och beroendestrategin - gemensamma riktlinjer till 2030 

Social- och hälsovårdsministeriet har berett en ny rusmedels- och beroendestrategi fram till 2030. Syftet är att förebygga och minska de risker, skador och problem som användning av alkohol, tobaks- och nikotinprodukter och narkotika samt penningspelande orsakar i alla åldersgrupper.

Den nya strategin är den första strategin i Finland som innehåller en heltäckande utredning av rusmedel och beroende. Grundtanken bakom strategin är att bättre kunna förebygga och behandla skador som orsakas av rusmedel och beroende. Arbetet förutsätter helhetsmässig planering och effektiva åtgärder inom de olika branscherna.

De fem prioriteringarna i rusmedels- och beroendestrategin är 

  1. att stärka tillgodoseendet av rättigheterna hos dem som använder och är beroende av rusmedel och hos deras närstående
  2. att stärka samarbetet, informationsgången, kompetensen och kunskapsunderlaget
  3. att effektivisera åtgärderna som anknyter till alkohol-, tobaks-, nikotin-, narkotika- och penningspelspolitiken
  4. att säkerställa kvaliteten på tjänsterna inom det förebyggande rusmedelsarbetet och rusmedels- och beroendetjänsterna liksom även tjänsternas tillgänglighet och tillgången till tjänster
  5. att säkerställa sakkunskapen och samarbetet i frågor som gäller rusmedel och beroende på statsrådsnivå

Alkoholpolitik

Alkoholpolitiken har som mål att förebygga alkoholrelaterade skadeverkningar och att minska alkoholkonsumtionen.

Narkotikapolitik

Narkotikapolitiken har som mål att hindra användning och spridning av narkotika och minimera skadorna av både narkotikabruk och kontrollåtgärder.

Tobakspolitik

Målet med tobakspolitiken är att skydda människor mot tobaksrökens skadliga verkningar på hälsan och att få ett slut på rökning i Finland.

Spelberoende

Spelberoende förebyggs genom avvänjningsmetoder och genom att begränsa spelmöjligheterna speciellt för barn och unga.