Förebyggande av missbruk

Det allmännas syfte är att förebygga och minska de risker, skador och problem som användningen av alkohol, tobaks- och nikotinprodukter och narkotika samt penningspelandet orsakar.

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för planeringen, styrningen och lagstiftningen i fråga om alkohol-, tobaks- och nikotinprodukter och narkotikapolitiken.  

Ministeriet ska även förebygga, följa upp, bedöma och forska i penningspels skadeverkningar.

Ministeriet leder det förebyggande rusmedelsarbetet, medan Institutet för hälsa och välfärd svarar för den riksomfattande utvecklingen och styrningen av rusmedelsarbetet i samarbete med övriga myndigheter. 

Rusmedels- och beroendestrategin - gemensamma riktlinjer till 2030 

Strategin innehåller en omfattande kartläggning av rusmedel och beroendeproblem. Grundtanken bakom strategin är att bättre kunna förebygga och behandla skador som orsakas av användning och beroende av rusmedel. Arbetet förutsätter helhetsmässig planering och effektiva åtgärder inom de olika branscherna.

De fem prioriteringarna i rusmedels- och beroendestrategin är 

  1. att stärka tillgodoseendet av rättigheterna hos dem som använder och är beroende av rusmedel och hos deras närstående
  2. att stärka samarbetet, informationsgången, kompetensen och kunskapsunderlaget
  3. att effektivisera åtgärderna som anknyter till alkohol-, tobaks-, nikotin-, narkotika- och penningspelspolitiken
  4. att säkerställa kvaliteten på tjänsterna inom det förebyggande rusmedelsarbetet och rusmedels- och beroendetjänsterna liksom även tjänsternas tillgänglighet och tillgången till tjänster
  5. att på statsrådsnivå säkerställa sakkunskapen och samarbetet i frågor som gäller rusmedel och beroende

Alkoholpolitik

Målet för alkoholpolitiken är att förebygga skador som orsakas av alkoholanvändning samt överkonsumtion av alkohol. 

Narkotikapolitiken

Målet för Finlands narkotikapolitik är att förebygga användning och spridning av narkotika för att minimera de hälsorelaterade, sociala och individuella skador och de kostnader som narkotikaanvändningen och narkotikabekämpningen orsakar.

Tobakspolitiken

Målet för tobakspolitiken är att skydda människor mot de hälsorisker som tobaksrök medför, och att tobaksrökningen i Finland ska upphöra. 

Spelproblem

Målet för penningspelspolitiken är att förebygga och minska de sociala, ekonomiska och hälsomässiga problem som beror på penningspelande. Förutom genom penningspelpolitiken kan penningspelandets skadeverkningar förebyggas och minskas genom förebyggande rusmedelsarbete, förebyggande tjänster och korrigerande åtgärder, och på en mer allmän nivå genom främjande av välfärd, hälsa och säkerhet.    

Förebyggande rusmedelsarbete

Arbetet för att förebygga och minska rusmedelsskador styrs genom lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet (523/2015). Arbetet omfattar de skador som alkohol, narkotika och penningspelande samt användning av tobaks- och nikotinprodukter orsaka