Förebyggande av missbruk

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för planeringen av alkohol-, tobaks- och drogpolitiken och för styrningen, lagstiftningen och förebyggandet av ohälsa till följd av alkohol, droger och tobak.

Dessutom har ministeriet som uppgift att förebygga, följa upp och forska i skador till följd av penningspel.

Förebyggande insatser och missbrukarvård

Med droger avses alkohol, substitut till alkohol, droger och läkemedel som används i berusningssyfte.

Målet med drogpolitiken är att

  • förebygga och minska skadlig konsumtion av alkohol och droger
  • begränsa de negativa sociala följderna och hälsoeffekterna samt
  • främja funktionsförmågan hos missbrukare och
  • öka de närståendes säkerhet

Alkoholpolitik

Alkoholpolitiken har som mål att förebygga alkoholrelaterade skadeverkningar och att minska alkoholkonsumtionen.

Narkotikapolitik

Narkotikapolitiken har som mål att hindra användning och spridning av narkotika och minimera skadorna av både narkotikabruk och kontrollåtgärder.

Tobakspolitik

Målet med tobakspolitiken är att skydda människor mot tobaksrökens skadliga verkningar på hälsan och att få ett slut på rökning i Finland.

Spelberoende

Spelberoende förebyggs genom avvänjningsmetoder och genom att begränsa spelmöjligheterna speciellt för barn och unga.