FI SV EN

Arbetarskyddslagstiftning

Finland har en omfattande lagstiftning för främjande av arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Dessa bestämmelser och övervakningen av att de följs är arbetarskyddsmyndigheternas (social- och hälsovårdsministeriet och regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskydd) viktigaste medel för att påverka förhållandena på arbetsplatserna.

Hälsa, säkerhet och arbetsvillkor utgör ett kärnområde

Kärnan i arbetarskyddslagstiftningen är skyddet för arbetstagarnas fysiska och psykiska hälsa samt arbetsvillkoren. Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar också att lagen om beställaransvar och lagen om likabehandling samt bestämmelserna om integritetsskydd iakttas i arbetslivet.

De säkerhetskrav som i lagstiftningen ställs på tillverkare av maskiner, utrustning, kemikalier och andra produkter som används i arbetet främjar också arbetssäkerheten.

Bestämmelserna samlade på en adress

Nationell lagstiftning som är i kraft och under beredning har samlats i nättjänsten työsuojelu.fi:

Där finns även gällande EU-direktiv och en översikt över rättsregler, strategier och program som bereds i EU.

Lagstiftningen bereds i Finland och i EU

Största delen av den nya lagstiftningen om arbetarskydd baserar sig på Europeiska unionens lagstiftning (direktiv och förordningar). Finländska experter deltar aktivt i beredningen av EU:s lagstiftning om arbetarskydd.

EU-direktiv och förordningar som inverkar på arbetarskyddet gäller

  • arbetstagarnas säkerhet, hälsa och en trygg arbetsmiljö
  • arbetsrätt, arbetstid och andra anställningsvillkor
  • tekniska säkerhetskrav på maskiner och personlig skyddsutrustning riktade till tillverkarna.

Direktiven är inte direkt tillämpliga i Finland, utan de införlivas i vår lagstiftning.

Inom EU ligger ansvaret för arbetarkyddsfrågor hos kommissionens generaldirektorat för sysselsättning och socialpolitik. I Finland ligger ansvarar avdelningen för arbete och jämställdhet vid social- och hälsovårdsministeriet för beredandet av arbetarskyddsslagstiftningen.

Bestämmelser om arbetarskydd bereds i en delegation knuten till social- och hälsovårdsministeriet.

Lagstiftning om allmänna arbetsrättsliga regler bereds i arbets- och näringsministeriet.

 

Mer information

Antti Janas, direktör 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Lagstiftningsenheten / SY Telefon:0295163501   E-postadress: