Hoppa till innehåll
Media

WHO:s kommande pandemiavtal diskuterades på Ständerhuset

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.9.2022 11.44 | Publicerad på svenska 4.10.2022 kl. 10.21
Nyhet

Olika instanser går nu igenom den lärdom de fått av covid-19-pandemin som skakade om världen. Världshälsoorganisationen WHO förbereder som bäst ett avtal om förebyggande av, beredskap inför och hantering av pandemier. Social- och hälsovårdsministeriet ordnade ett diskussionsmöte för intressentgrupper om avtalsförhandlingarna den 28 september.

Covid-19 visade att WHO:s internationella hälsoreglemente (IHR) inte är tillräckligt för att förhindra att epidemier utvecklas till gränsöverskridande pandemier. Därför bestämde WHO i december 2021 tillsätta ett mellanstatligt förhandlingsorgan för att förbereda ett särskilt avtal om förebyggande av, beredskap inför och hantering av pandemier. 

Förhandlingarna är i startskedet

Förhandlingarna om avtalet startades i februari 2022, och möten har hållits i mars, juni och juli. Hittills har närmast tekniska frågor behandlats, som tidsplaner och struktur för förhandlingarna. 

– Avtalets innehåll diskuterades preliminärt vid mötet i juli. Avtalet kommer att vara rättsligt bindande, men det innehåller också bestämmelser som inte är det, vilket är typiskt också för andra internationella överenskommelser, säger Jenna Uusitalo, jurist på social- och hälsovårdsministeriet. 

Det första preliminära avtalsutkastet presenteras på det fjärde mötet, som ordnas i Genève i december. Ett av Finlands mål är att se till att det internationella hälsoreglementet eller den nationella lagstiftningen och EU-lagstiftningen inte överlappar varandra.

– Vi deltar i förhandlingarna som landet Finland, varför det är viktigt att också informera riksdagen. Detta sker genom E-skrivelser som ges till riksdagen också i kommande förhandlingsskeden, fortsätter Uusitalo. 

Rum för förbättring av global jämlikhet

Intressegrupperna ställde frågor och gav sina synpunkter under diskussionen. Många talare konstaterade att global jämlikhet inte uppnåddes på önskat sätt under covid-19-pandemin. Detta visade sig bland annat så att det i första hand var de rika länderna som fick vacciner. Dessutom anses det viktigt att stärka framför allt låginkomstländernas hälsovårdssystem för att  vaccineringarna ska vara effektiva. På nationell nivå ansågs det vara viktigt att också se till den övriga hälsovården under en pandemi. 

I diskussionerna deltog företrädare för statsförvaltningen och för olika medborgarorganisationer. Till sist konstaterade deltagarna att det finns ett behov att ordna motsvarande möten också i framtiden för att ge aktuell information och samla in intressegruppernas synpunkter som stöd för förhandlingarna. 

I Finlands förhandlingsdelegation är förutom social- och hälsovårdsministeriet statsrådets kansli, utrikesministeriet och Institutet för hälsa och välfärd THL representerade. På WHO:s webbplats kan du följa med hur förhandlingarna framskrider.

Tillbaka till toppen