Internationella arbetsorganisationen ILO

Internationella arbetsorganisationen ILO (International Labour Organization) ingår konventioner och ger rekommendationer som rör arbetslivet samt övervakar och stöder medlemsländerna när det gäller efterlevnaden av konventionerna. 

Social- och hälsovårdsministeriet bereder de ärenden inom ministeriets ansvarsområde som gäller ILO:s konventioner och rekommendationer.

ILO är till sin struktur och verksamhet trepartsbaserad, dvs. företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna deltar i organisationens arbete på lika villkor med företrädarna för staternas regeringar.

ILO:s huvudsakliga mål är 

  • att utarbeta och främja standarder samt grundläggande principer och rättigheter i arbetet
  • att skapa bättre möjligheter till människovärdigt arbete och skäliga inkomster
  • att bygga ut den sociala tryggheten så att den når allt fler människor
  • att stärka trepartssamarbetet och samhällsdialogen.

Internationella arbetskonferensen är ILO:s högsta beslutande organ.

I Finland samordnas ILO-samarbetet av ILO-delegationen och vid arbets- och näringsministeriet. 

Mer information