dekorativ bild

Internationella arbetsorganisationen ILO

Internationella arbetsorganisationen ILO (International Labour Organization) ingår konventioner och ger rekommendationer som rör arbetslivet samt övervakar och stöder medlemsländerna när det gäller efterlevnaden av konventionerna. 

Social- och hälsovårdsministeriet bereder de ärenden inom ministeriets ansvarsområde som gäller ILO:s konventioner och rekommendationer.

ILO är till sin struktur och verksamhet trepartsbaserad, dvs. företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna deltar i organisationens arbete på lika villkor med företrädarna för staternas regeringar.

ILO:s huvudsakliga mål är 

  • att utarbeta och främja standarder samt grundläggande principer och rättigheter i arbetet
  • att skapa bättre möjligheter till människovärdigt arbete och skäliga inkomster
  • att bygga ut den sociala tryggheten så att den når allt fler människor
  • att stärka trepartssamarbetet och samhällsdialogen.

Internationella arbetskonferensen är ILO:s högsta beslutande organ.

I Finland samordnas ILO-samarbetet av ILO-delegationen och vid arbets- och näringsministeriet. 

Mer information