Internationella arbetsorganisationen ILO

Social- och hälsovårdsministeriet bereder de ärenden som gäller ILO:s konventioner och rekommendationer som hör till ministeriets ansvarsområde.

ILO (International Labour Organization) skapar standarder för arbetslivet (konventioner och rekommendationer) samt övervakar och stöder medlemsstaterna i iakttagandet av konventionerna.

ILO fungerar på trepartsbasis, dvs. företrädarna för arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer deltar i organisationens arbete på lika villkor som företrädarna för olika staters regeringar.

ILO:s strategier är

  • att utarbeta och främja standarder samt grundläggande principer och rättigheter i arbetet
  • att skapa bättre möjligheter till människovärdigt arbete och skäliga inkomster
  • att bygga ut den sociala tryggheten så att den når allt fler människor
  •  att stärka trepartssamarbetet och samhällsdialogen.

Internationella arbetskonferensen är ILO:s högsta beslutsfattande organ

Finlands ILO-samarbete koordineras av statsrådets ILO-delegation samt av arbets- och näringsministeriet.