Informationshantering som stöd för rationell läkemedelsbehandling

Med lösningar inom informationshantering och digitala tjänster kan man stödja läkemedelsbehandlingars säkerhet, kvalitet, ekonomi och jämlikhet, samt på lång sikt också deras effektivitet.

För närvarande pågår det flera utvecklingsprojekt för att nå en operativ reform. När det gäller läkemedelsbehandling kan speciellt arbetet med en riksomfattande läkemedelslista som hänför sig till utvecklingen av Kanta-tjänsterna nämnas samt utvidgningen och struktureringen av uppgiftsinnehållet i Receptcentret för att det lättare ska kunna användas gemensamt.

Inom områdena pågår dessutom en mångsidig utveckling när det gäller bedömningen av läkemedelsbehandlingar, uppföljningen av egenmedicinering och till exempel beslutsunderlag som hänför sig till medicineringsuppgifter.

På nationell nivå kan nämnas att åtkomsten till uppgifter som gäller läkemedelspreparat och läkemedelsbehandling bör bli bättre, vilket utvecklas genom att t.ex. centraliserade datalager förbättras. Detta förbättrar också det kunskapsunderlag som behövs vid uppföljningen av läkemedelsbehandlingen och läkemedelsförsörjningen och som används i synnerhet för styrning, informationsledning och övervakning.

Ett regionalt utvecklingsarbete inom läkemedelsbehandlingen och läkemedelsförsörjningen utförs bl.a. inom projekten för patientdatasystemen Apotti och UNA.

Informationsledning med avseende på läkemedelsuppgifter

Klientuppgifter inom social- och hälsovården kan med stöd av lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården också användas bl.a. för utveckling av tjänster och informationsledning.

Omfattningen och kvaliteten på uppgifterna som hänför sig till medicinering kräver ännu en utveckling för att informationen ska kunna utnyttjas på ett mer koherent sätt även i fall där uppgifterna används sekundärt. För närvarande sparas mycket information om medicinering men den är spridd i olika datalager och produceras med olika verksamhetsmodeller och struktur.

I enlighet med den rationella läkemedelsbehandlingen borde bland annat följande uppgifter som insamlats vid läkemedelsbehandlingar följas upp: kostnadsuppgifter, kvalitetsuppgifter samt uppgifter om effekter, säkerhet och jämlikhet.

Indikatorer för läkemedelsförsörjning

Avsikten är att tillgången och åtkomsten till, kvaliteten och kostnaderna på social- och hälsovårdstjänsterna ska utvärderas och styras med hjälp av indikatorer för kostnadsnyttoeffekt.

När det gäller läkemedelsbehandling är indikatorerna ännu bristfälliga och i fortsättningen finns det behov av att kunna utvärdera och styra tjänsterna inom läkemedelsbehandling som en del av social- och hälsovården.

Mer information

Riikka Vuokko, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Digitalisaation ja tiedonhallinnan yksikkö DITI Telefon:0295163600   E-postadress:

På andra webbplatser