Arbetslivsprogrammen

bild

Regeringens arbetslivsprogram har gett konkreta lösningar för arbetslivet och servicesystemet under regeringsperioden 2019–2023. Programmen grundade sig på regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Varje arbetslivsprogram och varje åtgärd har behövts för att öka sysselsättningen, produktiviteten och välfärden.

I en tid av omvälvningar i arbetslivet har det varit arbetsplatserna, befolkningen i arbetsför ålder och de fungerande servicesystemen som gjort förändringar möjliga. Att öka både välbefinnandet i arbetet och produktiviteten samtidigt, identifiera kompetensbehov och kompetensutveckling, stödja arbetsförmågan och den psykiska hälsan och att förbättra partiellt arbetsföras möjligheter i arbetslivet kommer att vara avgörande också i framtiden för att påskynda sysselsättningen.

Nya verksamhetsmodeller för arbetslivet och servicesystemen

Arbetslivsprogrammen har gett olika branscher, arbetsplatser och servicesystem bättre möjligheter att tillsammans utveckla verksamhetsmodeller och koncept som ökar sysselsättningen och förbättrar arbetslivet. Under programperioden har man ökat tillgången till forskningsdata som produceras utgående från lägesbilderna, ökat kännedomen om olika modeller och verktyg och främjat förankringen av modellerna på arbetsplatser och i servicesystem. Även de pågående reformerna och de program som genomförs i samband med dem (social- och hälsovård och social trygghet) har bidragit till att sprida de nya verksamhetsmodellerna och skapa nya nätverk. 

Med de nya arbetslivsmodellerna och utvecklings- och samarbetssätten kan arbetsplatsernas förnyelseförmåga och den förbättrade tillgången till tjänster få långsiktiga sysselsättningseffekter samtidigt som förändringen påskyndas av de lägesbilder av arbetslivet som produceras kontinuerligt: 

  • de nya modellerna och koncepten skapas på arbetsplatserna och i servicesystemen
  • ledarskapet svarar på förändringarna i samhället och arbetslivet
  • tiden i arbetslivet förlängs och den arbetsföra befolkningens arbetsförmåga bevaras
  • förnyelseförmågan, förutsägbarheten, lärandet, arbetets dragnings- och hållningskraft och konkurrenskraften förbättras

Helheten av de arbetslivsprogram som social- och hälsovårdsministeriet genomförde bestod av programmet ARBETE2030 och det därtill hörande forsknings- och utvecklingsprogrammet för arbete, hälsa och arbetsförmåga, programmet för psykisk hälsa i arbetslivet och social- och hälsovårdsministeriets åtgärder inom programmet för arbetsförmåga.