Främjande av sexuell hälsa

Social- och hälsovårdsministeriet styr och leder främjandet av den sexuella hälsan på riksnivå.

Främjandet av den sexuella hälsan regleras bland annat i hälso- och sjukvårdslagen och lagen om smittsamma sjukdomar. Verksamheten bygger också på medborgarnas rättigheter i anslutning till sexual- och fortplantningshälsa.

Bestämmelser om främjandet av den sexuella hälsan ges också i statsrådets förordning.
  Främjandet av den sexuella hälsan omfattar bland annat
 
  • rådgivning i frågor som gäller sexualitet och parrelationer och förebyggande av infertilitet
  • acceptans för sexualiteten och mångfalden av kön
  • prevention av icke-önskade graviditeter och könssjukdomar
  • förebyggande av sexuellt våld

Handlingsprogrammet ger nationella riktlinjer

Handlingsprogrammet för sexuell hälsa och fortplantningshälsa 2014-2020 innehåller de nationella riktlinjerna och rekommendationerna för främjandet av den sexuella hälsan för kommunerna, som fortfarande används.

Myndigheternas ansvar i främjandet av sexuell hälsa

Institutet för hälsa och välfärd (THL) svarar för det praktiska verkställandet av främjandet av den sexuella hälsan, för den nationella styrningen och utvecklingen på området och för stödet till kommunerna. THL arbetar för att avvärja smittsamma sjukdomar och följer upp befolkningens sexuella hälsa och fortplantningshälsa.

Kommunerna verkställer främjandet av den sexuella hälsan. Viktiga aktörer är rådgivningsbyråerna för mödra- och barnavård, skol- och studerandehälsovården, preventionsrådgivningarna, läkarmottagningarna på hälsovårdscentralerna och sjukvårdsdistrikten. Främjandet av den sexuella hälsan kräver multiprofessionellt samarbete.

Samarbete och reglering på det internationella planet

Världshälsoorganisationen (WHO) arbetar för att främja den sexuella hälsan och fortplantningshälsan internationellt. Europeiska unionen och Europarådet arbetar särskilt för att främja den sexuella hälsan och fortplantningshälsan bland unga.

Centrala publikationer

Kvalitetsrekommendationen för främjandet av hälsan är avsedd som redskap för hälso- och sjukvården och de övriga förvaltningsområdena i kommunen samt för kommunens beslutsfattare och anställda. SHM har redigerat en publikation som stöder rådgivningsverksamheten samt skol- och studiehälsovården i kommunerna.

Handböcker om elevvård finns på THL's webbsidor: