Tillgänglighetsutlåtande för stm.fi

Webbplatsen stm.fi omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt la-gen ska webbtjänsterna för den offentliga förvaltningen vara tillgängliga, vilket betyder att de ska vara lätta att använda för så många som möjligt.

Webbplatsen ska uppfylla tillgänglighetskriterierna WCAG 2.1 på nivå AA senast den 23 september 2020.

För närvarande uppfyller stm.fi i huvudsak tillgänglighetskraven, och inga kritiska brister i tillgängligheten har upptäckts på webbplatsen. 

Vi har låtit göra en utomstående expertutvärdering av webbplatsens tillgänglighet. Dessutom gör vi egna iakttagelser om tillgängligheten bland annat genom att använda hjälpprogram. Vi åtgärdar kontinuerligt de problem med tillgängligheten som har upptäckts i tjänsten.

Närmare uppgifter om den tekniska tillgängligheten

E-tjänsterna är ännu inte tillgänglig till följande delar:

Det finns fel i rubrikernas nivåordning

Ordningen på sidornas rubriker är fel på vissa sidor. Detta kan göra det svårt att använda skärmläsaren för att använda sidorna. I html-koden finna eventuellt överflödiga rubriknivåer utan text. Dessa nivåer syns för skärmläsarna som tomma rubriker.  (WCAG 1.3.1)

Det finns brister också i bilders och diagrams textmotsvarigheter

Sidorna innehåller ibland bilder med text eller annan grafik som saknar textmotsvarigheter. På grund av avsaknaden av textmotsvarigheter kan det hända att viktig information inte förmedlas alls till exempel i infografik. (WCAG 1.1.1, 1.4.5)

Huvudsaklig navigation

 • Att hantera flikarna med tangentbordet är inte logiskt.
 • Fliken innehåller felaktiga aria- och roll-bestämningar.  (WCAG 2.1.1)

Tillgänglighetsbristerna i Pdf-filer

De Pdf-filer med tillgänglighetsbrister som finns på sidan har publicerats av social- och hälsovårdsministeriet efter den 23 september 2018. 

 • Filerna har till exempel visuella element och diagram som saknar textmotsvarigheter. (WCAG 1.1.1)
   
 • Det finns också bristerna i utformningen som kan försvåra användningen av skärmläsaren, till exempel tomma radbyten och rubriker utan rubriknivåer. (WCAG 1.3.1)
   
 • I tabellstrukturerna kan det finnas brister som försvårar användningen av skärmläsaren, till exempel att de tabeller som använts för placeringen av texten inte fungerar, att programbaserade kolumnrubriker saknas eller att det inte går att få in liknande uppgifter i flera olika tabeller. (WCAG 1.3.1)
   
 • Filerna kan innehålla fotnoter som inte är kopplade till texten och som är svåra att tolka med skärmläsaren.  (WCAG 1.3.1)
   
 • Det kan finnas brister i filernas metadata, till exempel rubriker som saknas (title) eller felaktiga språkspecifikationer och upphovsmannauppgifter.

Brister i benämningen av länkarna

På vissa sidor har man använt samma länktext för länkar som styr användaren till olika innehåll. Vissa benämningar på länkarna är alltför allmänna och fungerar därför inte separat från sakinnehållet. Sidan innehåller bildlänkar som saknar den textmotsvarighet som beskriver länkens innehåll. (WCAG 2.4.4)

Länkar som inte fungerar

Sidan kan innehålla länkar som inte fungerar. Länkarna åtgärdas som bäst centraliserat och i samband med den normala uppdateringen av sidorna.

Utformningen

I enskilda fall har man använt html-koden för att utforma innehållet. Utformningen av brödtext kan innehålla felaktiga taggar i html-koden. Som tagg har till exempel använts bold-, font-, u- och strike-taggar.  Dessa kan ses som felmeddelanden för den som använder ett hjälpmedel. (WCAG 1.3.1)

Inbäddningar

Sidan innehåller inbäddningar från sociala medier eller andra sidor, och dessa saknar en beskrivande rubrik (title). (WCAG 4.1.2)

Kontrastproblem

Kontrasten mellan texten och bakgrundens färg är inte tillräckligt stor i vissa fall.  Problemen gäller till exempel i sidornas siffror, texten och knapparna. (WCAG 1.4.3)

Innehåll som härstammar från andra system

Webbtjänsterna har innehåll som hämtats från andra system och bristerna i tillgängligheten till dem beror på det ursprungliga systemet. 

Beslutsmaterial

På webbplatsen publiceras pdf-filer från systemet för beslutsprocesserna och dessa filers tillgänglighet fungerar inte till fullo. Bristerna försvårar användningen av hjälpmedel. I filerna saknas textmotsvarigheter, rubriker och språkspecifikationer. Strukturerna på dem är ibland bristfälliga.

Systemet för beslutsprocesserna ska förnyas helt och hållet i år 2023 och efter det kommer tillgängligheten till materialet i systemet att fungera.

Publikationer

Sidan innehåller länkar till pdf-filer som finns i statsrådets publikationsarkiv Valto. Det finns separata tillgänglighetsutlåtanden för publikationerna och för publikationsarkivet. I utlåtandena beskrivs eventuella tillgänglighetsbrister.

Projektinformation

Projektuppgifterna visas i ett separat system. I dessa funktioner finns tillgänglighetsbrister som försvårar användningen av skärmläsare och tangentbord. Sidan laddas till exempel upp på nytt när man rör sig till följande flik, och det finns också brister i modalfönstren i uppgifterna om de enskilda projekten samt i projektkalendern.

Projektuppgifterna innehåller pdf-filer som produceras i andra system, till exempel i dokumenthanteringssystem. I dessa filer kan det finnas tillgänglighetsbrister till exempel i strukturer, egenskapsinformation och textmotsvarigheter. Bristerna försvårar användningen av hjälpmedel.  

Innehåll som inte omfattas av lagstiftningen

Sidan kan ha innehåll som inte omfattas av lagstiftningskraven. Dessa innehåll kan vara

 • material som utomstående instanser har publicerat i tjänsterna och som inte har producerats och som inte finansieras eller övervakas av tjänsteleverantören.
 • filer som publicerats före den 23 september 2018
 • video- eller ljudinspelningar som har getts ut före den 23 september 2020

Sociala medier

Tillgänglighetskraven har beaktats i social- och hälsovårdsministeriet innehåll i sociala medier från och med den 23 september 2020. Det visuella och audiovisuella material som härstammar från tiden före detta innefattar också sådana innehåll som inte uppfyller tillgänglighetskraven (t.ex. text eller textmotsvarigheter).

Obs! På grund av coronavirusutbrottet har vi från år 2020 producerat material och anvisningar som främst riktar sig till experter och som publiceras i pdf-format. Vi har upptäckt tillgänglighetsbrister i fråga om detta material. På begäran skickar vi materialet i tillgängligt format.

Vi tar gärna emot kommentarer och förbättringsförslag som gäller webbplatsens tillgänglighet. Du kan ge respons om tillgängligheten via vår responsblankett.

Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte fått något svar inom 14 dagar, kan du anmäla bristen till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På verkets webbplats finns anvisningar om hur du anmäler bristande tillgänglighet och hur ärendet behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:
Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
[email protected]
tfn 0295 016 000 (växel)