Hälsoskydd

Social- och hälsovårdsministeriet har hand om den allmänna planeringen och styrningen av hälsoskyddet.

Hälsoskyddet är till för att bevara och främja befolkningens och individens hälsa samt förebygga, minska och undanröja sådana faktorer i livsmiljön som kan medföra hälsorisker.

Hälsoskyddslagen som grund för hälsoskyddet

Hälsoskyddslagen som är på social- och hälsovårdsministeriets ansvar ligger som grund för hälsoskyddet.

Myndigheternas ansvar inom hälsoskyddet

Hälsoskyddslagen och verkställigheten och tillsynen av de föreskrifter som utfärdats med stöd av den leds av Tillstånds- och tillsynsverket inom social- och hälsovården (Valvira). Valvira styr och övervakar också tillsammans kommunernas hälsoskyddsmyndigheters verksamhet tillsammans med regionförvaltningsverken.

Det ankommer på kommunen att främja och utöva tillsyn över hälsoskyddet inom dess område.

Kommunerna värnar om befolkningens hälsa genom att övervaka och undersöka hälsorelaterade skadeverkningar som föranleds av hushålls- och badvatten, boende, gemensamma uppehållsrum och avfall samt arbetar för att förebygga sanitära olägenheter vid utnyttjandet av områden.
 

Hälsoskyddet i bostäder och övriga uppehållsrum

En bostad får inte orsaka sanitär olägenhet för dem som vistas i den. Vid misstanke om sanitär olägenhet kan man be kommunens hälsoskyddsmyndighet att inspektera bostaden.

Närmare information om sanitära olägenheter i bostäder ges av Institutet för hälsa och välfärd.

Avfallshantering

Avfall ska förvaras, samlas in, transporteras, behandlas och återvändas så att sanitär olägenhet inte uppstår.

Förvaringsplatser för avfall får inte heller orsaka lukt eller andra olägenheter. Mer information på miljöförvaltningens webbplats:

Övervakning av hushålls- och badvatten

Föreskrifterna om hushålls- och badvatten ingår i hälsoskyddslagen. Övervakningen gäller förutom hushållsvatten från vattenverk också allt annat vatten som används som hushållsvatten. Vattnet får inte orsaka olägenheter för hälsan.

Vattenkvaliteten vid badstränder kontrolleras under badsäsongen.

Vattenkvaliteten i simhallar och andra allmänna sim- och badbassänger kontrolleras regelbundet.

Finland deltar också i det internationella samarbetet för förebyggandet av vattenrelaterade sanitära olägenheter. Finland har bland annat undertecknat det av WHO och FN samordnade protokollet om vatten och hälsa för att förebygga vattenburna sjukdomar. Protokollet förutsätter uppställande av nationella mål och åtgärder.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) undersöker vattnets kvalitet och dess mikrobiologiska och kemiska kvalitet.