Marknadskontrollprogrammen inom SHM:s förvaltningsområde

Med marknadskontroll avses laglighetskontroll beträffande produkter och tjänster som utförs av myndigheter på Europeiska unionens inre marknad.  Marknadskontrollen är övervakning som sker i efterhand på marknaden och baserar sig på riskbedömning.

Det främsta ansvaret för att produkterna uppfyller kraven ligger hos tillverkarna, importörerna och försäljarna och i fråga om tjänster hos tillhandahållarna av tjänster.  Avsikten med den marknadskontroll som utförs av myndigheter är att säkerställa att reglerna följs och att det inte finns farliga eller säkerhetsmässigt bristfälliga produkter på marknaden.  Marknadskontrollen gäller vid sidan av säkerhetskrav även övervakning av att kraven på andra egenskaper (t.ex. miljöskydd) uppfylls.

Förordning 765/2008/EG fastställer de allmänna ramarna för marknadskontrollen.  Avsikten med förordningen är att komplettera den gällande lagstiftningen och göra den effektivare.

Mer detaljerade bestämmelser om marknadskontroll ingår i sektorsdirektiv och den nationella lagstiftning som utfärdats för att verkställa dem.

Mer information

Pirje Lankinen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Tillsyns- och styrenheten / VY Telefon:0295163488   E-postadress:

På andra webbplatser