EU:s III gemenskapsprogram för åtgärder på hälsoområdet

Målen för EU:s III gemenskapsprogram för åtgärder på hälsoområdet (Hälsoprogrammet) för åren 2014-2020 är:

  • Främja hälsa, förebygga sjukdomar och att värna om en miljö som stöder hälsosamma levnadsvanor
  • Skydda medborgarna från allvarliga gränsöverskridande hälsohot
  • Främja innovativa, effektiva och hållbara hälsovårdssystem
  • Främja tillgången till bättre och tryggare hälsovård

Hälsoprogrammet i dess helhet:

Ett noggrannare arbetsprogram som preciserar prioriteringarna och finansieringsformerna fastställs årligen.

Närmare ansökningsuppgifter och kontaktuppgifter finns på webbplatsen för myndigheten (Consumers, Health and Food Executive Agency Chafea) som svarar för verkställandet av programmet. På webbsidorna kan du även leta efter samarbetspartners till projekten.

Finansieringsformer

Det finns fem olika finansieringsformer inom programmet.

Projektfinansiering

Projektet pågår i högst tre år och minst tre parter från minst tre EU-stater ska delta. Finansieringen från programmet utgör i allmänhet högst 60 procent, i exceptionella fall 80 procent. 

Samarbetsprojekt

Projektet genomförs som ett samprojekt mellan kommissionen och den behöriga myndigheten i en eller flera medlemsstater, varvid finansieringsandelen från programmet i allmänhet utgör 60 procent, i särskilda fall 80 procent.

Anbudsbegäran

Anbudsbegäran som inlämnats i enlighet med kommissionens anvisningar. Gemenskapens finansieringsandel är då 100 procent. 

Verksamhetsstöd  

Verksamhetsstödet till ett nätverk eller en organisation, som ska vara icke-vinstbringande, oberoende av industri och verksam i minst hälften av EU-länderna och som ska genomföra programmet, utgör oftast 60 procent, i undantagsfall 80 procent av totalutgifterna.

Finansiering av möten

Beviljas för att organisera möten som omfattar hela EU och gäller prioritetsområden enligt arbetsprogrammen. Inom ramen för EU-ordförandeskapsperioden finns ett särskilt moment för möten. Finansieringen av programmet utgör högst 50 procent av totalutgifterna. 

Årliga ansökningsomgångarna

De årliga ansökningsomgångarna inleds på våren och ansökningstiden är ungefär tre månader. Det finns en separat tidtabell för anbudsbegäran och svarstiden på den är kortare.

Nationell kontaktperson som stöd för sökande

Den nationella Focal point -kontaktpersonen verkar för att finna samarbetsparter i andra EU-medlemsländer, förmedlar aktuell information om programmet och handleder de sökande i ansökningsprocessen.

EU:s samarbetsprojekt år 2020

Den 6 mars 2020 har Europeiska kommissionen skickat en inbjudan till deltagande länder i EU:s hälsoprogram för att delta i samarbetsprojekt år 2020 och att utse en behörig myndighet för var och en.

År 2020 finns fyra samarbetsprojekt: 

  • Samarbetsprojekt för att stärka samarbetet om tobakskontroll mellan intresserade medlemsstater och kommissionen
  • Ett samarbetsprojekt för att stödja genomförandet av bästa praxis inom mental hälsa i medlemsstaterna
  • Samarbetsprojekt för att förbättra de nationella kontaktpunkternas kapacitet att ge vägledning, information och hjälp till nationella sökande vid genomförandet av ESF + Health Block och ge stöd till hälsorelaterade aktiviteter under andra EU:s finansiella instrument
  • Ta itu med skillnaderna i genomförandet av den nationella allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) inom hälsovårdssektorn, inklusive European Health Data Space och användningen av hälsodata

Med ”behörig myndighet" avses här den centrala myndigheten med ansvar för hälsovården eller för en särskild folkhälsofråga, eller en annan myndighet som denna behörighet har tilldelats. Den behöriga myndigheten kan också vara en regional myndighet beroende på förvaltningsstrukturen i det deltagande landet.

Om du är en behörig myndighet, som är intresserade av att delta i samarbetsprojekt 2020, vänligen kontakta Pirjo Pietilä-Kainulainen ([email protected]) vid social- och hälsovårdsministeriet. Tidsfristen för informella ansökningar och begär att bli utsatt som finsk representant är fredagen 27.3.2020.

 

Mer information

Pirjo Pietilä-Kainulainen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163677