EU:s fjärde åtgärdsprogram EU4Health på hälsoområdet  

De allmänna målen för EU:s fjärde åtgärdsprogram på hälsoområdet (EU4Health) för åren 2021–2027 följer principen ”one health”:

 • Förbättra och främja EU-medborgarnas hälsa och minska bördan av smittsamma sjukdomar och övriga sjukdomar
 • Skydda medborgarna för allvarliga gränsöverskridande hot mot hälsan och stärka hälso- och sjukvårdssystemens reaktionsförmåga och medlemsländernas samarbete vid hanteringen av hot
 • Förbättra tillgången och tillgängligheten till läkemedel, medicinsk utrustning och andra produkter som behövs vid kriser samt se till att priserna på dem är skäliga 
 • Stärka hälso- och sjukvårdssystemen genom att utveckla deras tålighet och resurseffektivitet

EU4Health-förordningen i sin helhet:

Det arbetsprogram som fastställs årligen innehåller närmare information om de årliga prioriteringarna och deras finansieringsformer:

Ytterligare information om programmet och närmare anvisningar, tider och kontaktinformation för ansökan finns på webbsidorna för det organ som ansvarar för programmets genomförande (European Health and Digital Executive Agency, HaDEA) och på webbsidorna om EU-finansieringen. Där hittar du också information om samarbetspartnerna i projekten. 

Finansieringsformer

Programmets finansieringsformer innefattar understöd, pris, upphandlingar och projekt.  En del av programvolymen består av direkta stöd till olika hälsoinitiativ och hälsoorganisationer.

Projektfinansiering (Calls for proposals, action grants)

Projektfinansieringen för ett program omfattar i allmänhet högst 60 procent, men i undantagsfall 80 procent av projektets totala finansiering. Finansieringen söks direkt hos kommissionen genom den digitala portal som upprättats för ansökningar. Kommissionen offentliggör de temavisa prioriteringar till vilka projekten ska anpassas.

Samarbetsprojekt (Joint Actions)

Projektet genomförs som ett samarbetsprojekt mellan kommissionen och en eller flera av medlemsstatens behöriga myndigheter, och då uppgår programmets finansieringsandel till 60 procent i vanliga fall och till 80 procent i specialfall. 

Anbudsförfrågningar / direktupphandlingar (Calls for tenders, procurement)

Anbudsförfrågningar som följer kommissionens instruktioner. Unionens finansieringsandel är då 100 procent. 

Finansiering för möten

Understöd för ordnande av EU-omfattande möten kan sökas enligt de prioriteringsområden som anges i arbetsprogrammet. Det finns ett särskilt moment för de möten som gäller EU-ordförandeskapet. Programmets finansieringsandel är högst 50 procent av de totala utgifterna. 

De årliga ansökningsomgångarna

De årliga ansökningsomgångarna startar oftast på våren, och ansökningstiden är cirka tre månader. Tiden för ansökan avviker från det normala det första programåret på grund av upprättandet av det nya genomförande organet. Det finns en separat tidsram för anbudsförfrågningarna, och tiden för att svara på anbudsförfrågningarna är kortare. 

Nationella kontaktpersoner hjälper med ansökan

De nationella Focal point-kontaktpersonerna ger aktuell information om programmet och hjälper sökande under ansökningsprocessen. 

Projektfinansieringen EU4Health 2021

Den första ansökningsomgången för projektfinansiering är 29.7.-15.9.2021. Det ordnas flera ansökningsomgångar under hösten 2021. 
Temavisa prioriteringar för den första ansökningsomgången:

 1. Action grants on substances of human origin (SoHo) - Increase resilience, ensure continuity of supply and access to safe and high quality therapies, in particular in times of crisis
 2. Action grants for a project on the quality and safety of radiation technology in diagnosis and treatment of cancer
 3. Action grants on collection tasks in relation to updating the European Cancer Information System to monitor and assess cancer screening programmes
 4. Action grants for inter-speciality cancer training programme
 5. Action grants for the EU Network of Youth Cancer Survivors

EU4Health-samarbetsprojekt 2021

Den 30 juni 2021 har Europeiska kommissionen sänt en inbjudan att delta i samarbetsprojekten för 2021 till de länder som deltar i EU:s hälsoprogram. Social- och hälsovårdsministeriet kan utnämna bara en behörig myndighet för varje projekt. 

År 2021 ordnas ansökan gällande samarbetsprojekten i två faser. Den första utnämningsperioden slutar den 31 augusti 2021 och den andra den 29 oktober 2021. 

Projekten för den första ansökningsomgången:

 • JA-01: Support to coordinated and expedited assessment of clinical trials for COVID-19 therapeutics
 • JA-02: Support to assist Member States to roll out large-scale human papillomavirus vaccination campaigns
 • JA-03: Network of Comprehensive Cancer Centres: Preparatory activities on creation of National Comprehensive Cancer Centres and EU Networking
 • JA-04: Network of Comprehensive Cancer Centres: Establishment of new EU Network of Expertise on Cancers and Cancer Conditions 
 • JA-05: strengthening eHealth, integrating telemedicine and remote monitoring in health and care systems for cancer prevention and care 

Med behörig myndighet avses den centrala myndigheten inom hälso- och sjukvård eller på ett specialområde inom folkhälsa eller någon annan myndighet som beviljats denna behörighet. Även en regional myndighet kan vara behörig myndighet beroende på deltagarlandets förvaltningsstruktur.

Behöriga myndigheter som är intresserade av att delta i samarbetsprojekten 2021 ombeds kontakta social- och hälsovårdsministeriets kontaktperson Pirjo Pietilä-Kainulainen ([email protected]) för närmare information. Social- och hälsovårdsministeriets tidsfrist för de fritt formulerade ansökningarna och begärandena om utnämning till Finlands företrädare löper ut den 25 augusti 2021. 

Mer information

Pirjo Pietilä-Kainulainen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163677