EU:s III gemenskapsprogram för åtgärder på hälsoområdet

Målen för EU:s III gemenskapsprogram för åtgärder på hälsoområdet (Hälsoprogrammet) för åren 2014-2020 är:

  • Främja hälsa, förebygga sjukdomar och att värna om en miljö som stöder hälsosamma levnadsvanor
  • Skydda medborgarna från allvarliga gränsöverskridande hälsohot
  • Främja innovativa, effektiva och hållbara hälsovårdssystem
  • Främja tillgången till bättre och tryggare hälsovård

Hälsoprogrammet i dess helhet:

Ett noggrannare arbetsprogram som preciserar prioriteringarna och finansieringsformerna fastställs årligen.

Närmare ansökningsuppgifter och kontaktuppgifter finns på webbplatsen för myndigheten (Consumers, Health and Food Executive Agency Chafea) som svarar för verkställandet av programmet. På webbsidorna kan du även leta efter samarbetspartners till projekten.

Finansieringsformer

Det finns fem olika finansieringsformer inom programmet.

Projektfinansiering

Projektet pågår i högst tre år och minst tre parter från minst tre EU-stater ska delta. Finansieringen från programmet utgör i allmänhet högst 60 procent, i exceptionella fall 80 procent. 

Samarbetsprojekt

Projektet genomförs som ett samprojekt mellan kommissionen och den behöriga myndigheten i en eller flera medlemsstater, varvid finansieringsandelen från programmet i allmänhet utgör 60 procent, i särskilda fall 80 procent.

Anbudsbegäran

Anbudsbegäran som inlämnats i enlighet med kommissionens anvisningar. Gemenskapens finansieringsandel är då 100 procent. 

Verksamhetsstöd  

Verksamhetsstödet till ett nätverk eller en organisation, som ska vara icke-vinstbringande, oberoende av industri och verksam i minst hälften av EU-länderna och som ska genomföra programmet, utgör oftast 60 procent, i undantagsfall 80 procent av totalutgifterna.

Finansiering av möten

Beviljas för att organisera möten som omfattar hela EU och gäller prioritetsområden enligt arbetsprogrammen. Inom ramen för EU-ordförandeskapsperioden finns ett särskilt moment för möten. Finansieringen av programmet utgör högst 50 procent av totalutgifterna. 

Årliga ansökningsomgångarna

De årliga ansökningsomgångarna inleds på våren och ansökningstiden är ungefär tre månader. Det finns en separat tidtabell för anbudsbegäran och svarstiden på den är kortare.

Nationell kontaktperson som stöd för sökande

Den nationella Focal point -kontaktpersonen verkar för att finna samarbetsparter i andra EU-medlemsländer, förmedlar aktuell information om programmet och handleder de sökande i ansökningsprocessen.

EU:s samarbetsprojekt år 2018

Europeiska kommissionen har år 2018 ett samarbetsprojekt: Samarbete för att stärka EU:s beredskap att ta itu med allvarliga gränsöverskridande hälsorisker och stödja verkställandet av det internationella hälsoreglementet (Joint Action to strengthen preparedness in the EU against serious cross-border threats to health and support the implementation of International Health Regulations). Finlands representant i detta samarbetsprojekt är institutet för hälsa och välfärd (THL).

Mer information om projektet och ansökningsförfarandet på kommissionens webbsida:

http://ec.europa.eu/chafea/health/actions.html

Mer information

Pirjo Pietilä-Kainulainen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Yhteisetpalvelut-tulosryhmä / YPA 0295163677