EU:s fjärde åtgärdsprogram EU4Health på hälsoområdet  

De allmänna målen för EU:s fjärde åtgärdsprogram på hälsoområdet (EU4Health) för åren 2021–2027 följer principen ”one health”:

 • Förbättra och främja EU-medborgarnas hälsa och minska bördan av smittsamma sjukdomar och övriga sjukdomar
 • Skydda medborgarna för allvarliga gränsöverskridande hot mot hälsan och stärka hälso- och sjukvårdssystemens reaktionsförmåga och medlemsländernas samarbete vid hanteringen av hot
 • Förbättra tillgången och tillgängligheten till läkemedel, medicinsk utrustning och andra produkter som behövs vid kriser samt se till att priserna på dem är skäliga 
 • Stärka hälso- och sjukvårdssystemen genom att utveckla deras tålighet och resurseffektivitet

EU4Health-förordningen i sin helhet:

Det arbetsprogram som fastställs årligen innehåller närmare information om de årliga prioriteringarna och deras finansieringsformer:

Ytterligare information om programmet och närmare anvisningar, tider och kontaktinformation för ansökan finns på webbsidorna för det organ som ansvarar för programmets genomförande (European Health and Digital Executive Agency, HaDEA) och på webbsidorna om EU-finansieringen. Där hittar du också information om samarbetspartnerna i projekten. 

Finansieringsformer

Programmets finansieringsformer innefattar understöd, pris, upphandlingar och projekt.  En del av programvolymen består av direkta stöd till olika hälsoinitiativ och hälsoorganisationer.

Projektfinansiering (Calls for proposals, action grants)

Projektfinansieringen för ett program omfattar i allmänhet högst 60 procent, men i undantagsfall 80 procent av projektets totala finansiering. Finansieringen söks direkt hos kommissionen genom den digitala portal som upprättats för ansökningar. Kommissionen offentliggör de temavisa prioriteringar till vilka projekten ska anpassas.

Samarbetsprojekt (Joint Actions)

Projektet genomförs som ett samarbetsprojekt mellan kommissionen och en eller flera av medlemsstatens behöriga myndigheter, och då uppgår programmets finansieringsandel till 60 procent i vanliga fall och till 80 procent i specialfall. 

Anbudsförfrågningar / direktupphandlingar (Calls for tenders, procurement)

Anbudsförfrågningar som följer kommissionens instruktioner. Unionens finansieringsandel är då 100 procent. 

Finansiering för möten

Understöd för ordnande av EU-omfattande möten kan sökas enligt de prioriteringsområden som anges i arbetsprogrammet. Det finns ett särskilt moment för de möten som gäller EU-ordförandeskapet. Programmets finansieringsandel är högst 50 procent av de totala utgifterna. 

De årliga ansökningsomgångarna

De årliga ansökningsomgångarna startar oftast på våren, och ansökningstiden är cirka tre månader. Tiden för ansökan avviker från det normala det första programåret på grund av upprättandet av det nya genomförande organet. Det finns en separat tidsram för anbudsförfrågningarna, och tiden för att svara på anbudsförfrågningarna är kortare. 

Nationella kontaktpersoner hjälper med ansökan

De nationella Focal point-kontaktpersonerna ger aktuell information om programmet och hjälper sökande under ansökningsprocessen. 

Projektfinansieringen EU4Health 2021

Den andra ansökningsomgången för projektfinansiering är 14.10–25.1.2022.
Temavisa prioriteringar för den andra ansökningsomgången:

 1. Action grants boosting cancer prevention through the use of the European Code against Cancer and other concerted actions
 2. Action grants to organise and collect data to understand the safety, quality and efficacy of therapies applied in the field of assisted reproduction and based on haematopoietic stem cells
 3. Action grants to support the implementation of best practices in community-based services for the human immunodeficiency virus (HIV) infection and acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), tuberculosis, viral hepatitis and sexually transmitted infections
 4. Action grants supporting training activities, implementation, and best practices
 5. Action grants for ‘Cancer Diagnostic and Treatment for All’ including ‘Genomic for Public Health’
 6. Action grants for the Computer-aided Drug Repurposing for Cancer Therapy Project
 7. Action grants to reduce liver and gastric cancers caused by infections
 8. Action grants for developing a pilot project for an EU infrastructure ecosystem for the secondary use of health data for research, policy-making and regulatory purposes
 9. Action grants to support implementation of best practices on the ground with direct impact on the effort to tackle mental health challenges during COVID-19
 10. Action grants to support actions to improve access to human papillomavirus vaccination
 11. Action grants for the initiative ‘HealthyLifestyle4All’: promotion of healthy lifestyles
 12. Action grants for ‘EU Cancer Treatment Capacity and Capability Mapping’ project - Network of Comprehensive Cancer Centres
 13. Action grants to create a ‘Cancer Survivor Smart Card’

Ansökningsinstruktioner och ytterligare information om temana på kommissionens webbplats

EU4Health-samarbetsprojekt 2021

Den 30 juni 2021 har Europeiska kommissionen sänt en inbjudan att delta i samarbetsprojekten för 2021 till de länder som deltar i EU:s hälsoprogram. Social- och hälsovårdsministeriet kan utnämna bara en behörig myndighet för varje projekt. 

År 2021 ordnas ansökan gällande samarbetsprojekten i två faser. Den första utnämningsperioden slutar den 31 augusti 2021 och den andra den 29 oktober 2021. 

Projekten för den andra ansökningsomgången:

 • JA-06: Direct grants to Member States’ authorities: availability of medicines, shortages and security of supply 
 • JA-07: Direct grants to Member States’ authorities: Union and national surveillance systems 
 • JA-08.1: Direct grants to Member States’ authorities: implementation of best practices and research results on prevention of non-communicable diseases and risk factors 
  • Thematic area Diabetes: Reverse Diabetes2 Now
 • JA-08.2: Direct grants to Member States’ authorities: implementation of best practices and research results on prevention of non-communicable diseases and risk factors 
  • Thematic area Healthy Lifestyle:
   • Smart Family
   • Grünau moves. Community-based health promotion and obesity prevention for children living in a deprived district
 • JA-09: Direct grants to Member States’ authorities: transfer of best practices in primary care 
 • JA-10: Direct grants to Member States’ authorities: health workforce to meet health challenges – forecasting and planning for workforce in the healthcare sector 
 • JA-11: Direct grants to Member States’ authorities: to promote quality of medicines and to increase cooperation between the Member States and between the Union and third countries through trainings, joint audits, reassessments and inspections on good manufacturing and good distribution practices (GDP). Implementation of international mutual recognition agreements on pharmaceutical good manufacturing practices (GMP) with the United States, Switzerland, Australia, Japan, New Zealand, Canada, Israel, the UK, and cooperation with third countries such as China and India 
 • JA-12: Direct grants to Member States’ authorities: safety assessment cooperation and facilitated conduct of clinical trials

Med behörig myndighet avses den centrala myndigheten inom hälso- och sjukvård eller på ett specialområde inom folkhälsa eller någon annan myndighet som beviljats denna behörighet. Även en regional myndighet kan vara behörig myndighet beroende på deltagarlandets förvaltningsstruktur.

Behöriga myndigheter som är intresserade av att delta i samarbetsprojekten 2021 ombeds kontakta social- och hälsovårdsministeriets kontaktperson Pirjo Pietilä-Kainulainen ([email protected]) för närmare information. Social- och hälsovårdsministeriets tidsfrist för de fritt formulerade ansökningarna och begärandena om utnämning till Finlands företrädare löper ut den 22 oktober2021. 

Anbudsförfrågningar EU4Health 2021

Den andra ansökningsomgången för anbudsförfrågningar avslutas 29.10 2021. Temana för anbudsförfrågningar i den andra ansökningsomgången är:

 • A Study on Bringing AMR Medical Countermeasures to the Market
 • Feasibility Study, Design and Prototype Development for a Mapping Platform on COVID-19 Therapeutics in the EU
 • Feasibility Study on Stockpiling of Medical Countermeasures in the Area of AMR

Ansökningsinstruktioner och ytterligare information om temana på kommissionens webbplats

Mer information

Pirjo Pietilä-Kainulainen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163677