EU:s fjärde åtgärdsprogram EU4Health på hälsoområdet  

De allmänna målen för EU:s fjärde åtgärdsprogram på hälsoområdet (EU4Health) för åren 2021–2027 följer principen ”one health”:

 • Förbättra och främja EU-medborgarnas hälsa och minska bördan av smittsamma sjukdomar och övriga sjukdomar
 • Skydda medborgarna för allvarliga gränsöverskridande hot mot hälsan och stärka hälso- och sjukvårdssystemens reaktionsförmåga och medlemsländernas samarbete vid hanteringen av hot
 • Förbättra tillgången och tillgängligheten till läkemedel, medicinsk utrustning och andra produkter som behövs vid kriser samt se till att priserna på dem är skäliga 
 • Stärka hälso- och sjukvårdssystemen genom att utveckla deras tålighet och resurseffektivitet

EU4Health-förordningen i sin helhet:

Det arbetsprogram som fastställs årligen innehåller närmare information om de årliga prioriteringarna och deras finansieringsformer:

Ytterligare information om programmet och närmare anvisningar, tider och kontaktinformation för ansökan finns på webbsidorna för det organ som ansvarar för programmets genomförande (European Health and Digital Executive Agency, HaDEA) och på webbsidorna om EU-finansieringen. Där hittar du också information om samarbetspartnerna i projekten. 

Finansieringsformer

Programmets finansieringsformer innefattar understöd, pris, upphandlingar och projekt.  En del av programvolymen består av direkta stöd till olika hälsoinitiativ och hälsoorganisationer.

Projektfinansiering (Calls for proposals, action grants)

Projektfinansieringen för ett program omfattar i allmänhet högst 60 procent, men i undantagsfall 80 procent av projektets totala finansiering. Finansieringen söks direkt hos kommissionen genom den digitala portal som upprättats för ansökningar. Kommissionen offentliggör de temavisa prioriteringar till vilka projekten ska anpassas.

Samarbetsprojekt (Joint Actions)

Projektet genomförs som ett samarbetsprojekt mellan kommissionen och en eller flera av medlemsstatens behöriga myndigheter, och då uppgår programmets finansieringsandel till 60 procent i vanliga fall och till 80 procent i specialfall. 

Anbudsförfrågningar / direktupphandlingar (Calls for tenders, procurement)

Anbudsförfrågningar som följer kommissionens instruktioner. Unionens finansieringsandel är då 100 procent. 

Finansiering för möten

Understöd för ordnande av EU-omfattande möten kan sökas enligt de prioriteringsområden som anges i arbetsprogrammet. Det finns ett särskilt moment för de möten som gäller EU-ordförandeskapet. Programmets finansieringsandel är högst 50 procent av de totala utgifterna. 

De årliga ansökningsomgångarna

De årliga ansökningsomgångarna startar oftast på våren, och ansökningstiden är cirka tre månader. Tiden för ansökan avviker från det normala det första programåret på grund av upprättandet av det nya genomförande organet. Det finns en separat tidsram för anbudsförfrågningarna, och tiden för att svara på anbudsförfrågningarna är kortare. 

Nationella kontaktpersoner hjälper med ansökan

De nationella Focal point-kontaktpersonerna ger aktuell information om programmet och hjälper sökande under ansökningsprocessen. 

Projektfinansieringen EU4Health 2023

Projektfinansiering öppen till och med den 17 oktober 2023:

Ansökningsanvisningar och ytterligare information om temat i utlysningen finns på EU-kommissionens webbplats: 

och på Funding & Tenders portal:

EU4Health-samarbetsprojekt 2023

Till de länder som deltar i programmet EU4Health har Europeiska kommissionen sänt en inbjudan att delta i följande samarbetsprojekt.

Ansökan för den andra omgången är öppen under social- och hälsovårdsministeriets tidsfrist fram till den 5 april 2023.

 • JA-04: ‘Healthier Together’ EU NCD initiative – Mental health
 • JA-06: Implementation of cancer screening programmes
 • JA-09: to support implementation of the strategic agenda for medical ionising radiation applications (SAMIRA) – Preparatory activities for a future joint action on quality and safety of medical applications of ionising radiation under the SAMIRA initiative

Ansökan för den andra omgången är öppen under social- och hälsovårdsministeriets tidsfrist fram till den 25 augusti 2023.

 • JA-03: ‘Healthier Together’ EU NCD initiative – Chronic respiratory diseases (CRDs)
 • JA-05: ‘Healthier Together’ EU NCD initiative – Dementia and other neurological disorders
 • JA-07: To establish an EU network of Comprehensive Cancer Infrastructures
 • JA-08: to establish new networks of expertise on cancers and cancer conditions
 • JA-10: preparatory activities for the reuse of data in the proposed European Health Data Space

Social- och hälsovårdsministeriet kan utnämna en behörig myndighet för varje projekt. Med behörig myndighet avses den centrala myndigheten inom hälso- och sjukvård eller på ett specialområde inom folkhälsa eller någon annan myndighet som beviljats denna behörighet. Även en regional myndighet kan vara behörig myndighet beroende på deltagarlandets förvaltningsstruktur. 

Behöriga myndigheter som är intresserade av att delta i samarbetsprojekten 2022 ombeds kontakta social- och hälsovårdsministeriets kontaktperson Pirjo Pietilä-Kainulainen ([email protected]) för närmare information.

Anbudsförfrågningar EU4Health

Ansökningsinstruktioner och ytterligare information om temana på kommissionens webbplats

Mer information

Pirjo Pietilä-Kainulainen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK Telefon:0295163677   E-postadress: