Frågor och svar om den ändrade lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda som trädde i kraft 10.6.2016

Printvänlig version av frågorna och svaren nedan

Fler frågor och svar om ändringen av lagen angående specialomsorger om personer med utvecklingsstörning i printvänlig version

Stärkt självbestämmanderätt

Sakkunskap i medicin, psykologi och socialt arbete (42 b § 4 mom. i lagen)

Tillämpningsområde

En yrkesutbildad person inom socialvården eller hälso- och sjukvården

Begränsningsåtgärder, allmänt

Begränsningsåtgärder

Registrering

Innehållspublicerare

Minderåriga

Allmänt om begränsningsåtgärder som riktas mot barn

Riksdagens biträdande justitieombudsman har i sitt beslut gällande barnskydd 7.3.2013 (dnr 1901/2/12 och 1932-1945/2/12) konstaterat att gränsdragningen mellan en åtgärd som hör till normal barnfostran (t.ex. hemkomsttider) och en begränsningsåtgärd inte alltid är klar. Om det emellertid är fråga om sedvanlig vård av och omsorg om ett barn och sedvanligt ställande av gränser i anknytning till detta, är det inte fråga om en begränsningsåtgärd.Till exempel en spjälsäng: När det är fråga om ett litet barn, för vilket en spjälsäng används eller kunde användas när man ser till åldern, är användningen av en spjälsäng inte en begränsningsåtgärd. När man talar om fostran och vård av och omsorg om ett barn är det viktigt att observera, att då avses barnets kronologiska ålder, inte utvecklingsnivå. Sedvanlig vård och sedvanligt ställande av gränser i anknytning till detta ska bedömas i förhållande till barnets jämnåriga.

Minderåriga

Mer information

Kaarina Tuokko, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK Telefon:0295163340   E-postadress: