Social- och hälsovård för papperslösa

I Finland vistas personer vars rätt till offentliga social- och hälsovårdstjänster är begränsad. När det gäller ordnandet av social- och hälsovård används den allmänna benämningen papperslösa om dem.

Med papperslösa personer avses flera olika persongrupper som har olika behov av tjänster. En del av dem vistas i Finland lagligt, och en del olagligt enligt migrationslagstiftningen. 

Vem är papperslös?

Med en papperslös person avses i detta sammanhang

  • en person som vistas i landet utan uppehållstillstånd och som inte kommit från en EU- eller EES-stat eller Schweiz. Personens uppehållstillstånd har gått ut eller personens ankomst till/vistelse i landet är inte förenlig med utlänningslagstiftningen eller personen väntar i Finland på att uppehållstillståndet ska behandlas
  • en person som vistas i landet med tillfälligt uppehållstillstånd och som kommit från ett annat land än en EU- eller EES-stat eller Schweiz och inte har hemkommun i Finland eller rätt till hälso- och sjukvårdstjänster med stöd av EU-lagstiftningen eller en internationell överenskommelse
  • en person som kommit till Finland från ett annat land än en EU- eller EES-stat eller Schweiz och vars behandling av hemortsrätten pågår eller är oklar
  • en EU-medborgare som vistas i landet lagligt men som inte har försäkringsskydd för eventuell sjukdom eller sjukvård.

En person är inte automatiskt papperslös om personen inte har en hemkommun eller en sjukförsäkring i Finland. Med papperslösa avses inte i det här sammanhanget personer som vistas i Finland på kortvariga turist- eller affärsresor (3 mån).

Hälso- och sjukvårdstjänster för papperslösa personer

I Finland avgör lagen om hemkommun om offentliga hälso- och sjukvårdstjänster ska ordnas för en person. Sjukförsäkringsärenden avgörs med stöd av sjukförsäkringslagen.

En person kan emellertid ha rätt till offentliga hälso- och sjukvårdstjänster och/eller sjukvårdsersättningar från sjukförsäkringen om EU-lagstiftningen eller en internationell överenskommelse om social trygghet kräver det. I sådana fall krävs det ingen hemkommun eller sjukförsäkring.

Brådskande vård för papperslösa

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska den offentliga hälso- och sjukvården alltid ge brådskande vård till alla som behöver det.

Med brådskande vård avses

  • omedelbar bedömning och behandling som behövs på grund av en akut sjukdom, kroppsskada eller långvarig sjukdom eller försämring av funktionsförmågan. I dessa fall kan inledandet av behandlingen inte skjutas upp utan att sjukdomen förvärras eller kroppsskadan försvåras
  • brådskande mun- och tandvård, mentalvård, missbrukarvård och psykosocialt stöd. 

Personer som har en hemkommun i Finland eller inte rätt att använda offentliga hälso- och sjukvårdstjänster med stöd av EU-lagstiftningen eller en internationell överenskommelse om social trygghet ska betala kostnaderna för vården själv. 

Betalningen sköts efter att personen fått brådskande vård.

Icke-brådskande vård för papperslösa personer

En del papperslösa personer behöver också icke-brådskande vård.

Vuxna papperslösa personer ska utöver brådskande vård också få sådana icke-brådskande tjänster som en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården anser är nödvändiga med tanke på personens hälsotillstånd och den tid personen vistas i landet. 

Till dessa hör åtminstone 

  • tjänster i samband med graviditet och förlossning 
  • tjänster för nödvändig behandling av långtidssjukdomar och andra sjukdomar 
  • de hälsoundersökningar och vaccinationer enligt lagen om smittsamma sjukdomar som behövs för att skydda samhället.

Papperslösa barn har rätt till hälso- och sjukvårdstjänster på samma grunder som de minderåriga som har hemkommun i Finland. 

Personer som har för avsikt att komma till Finland uttryckligen för att få vård har inte rätt att få nödvändig icke-brådskande vård.

Patienterna ansvarar själva för vårdkostnaderna

Om en papperslös person får vård inom den offentliga hälso- och sjukvården ska personen själv betala alla vårdkostnaderna. 

Alla vårdavgifter ska betalas till välfärdsområdet av personen själv. Om personen har en försäkring, kan avgifterna tas ut hos försäkringsbolaget enligt försäkringsvillkoren.

Välfärdsområdet kan söka ersättning av staten för den del som överstiger kundavgiften i de situationer där avgifterna inte kan tas ut hos personen själv. Om välfärdsområdet bedömer att personen är uppenbart medellös, kan välfärdsområdet ansöka om statlig ersättning direkt utan att försöka ta ut kostnaderna. Personen är alltid själv skyldig att betala kundavgiften. 

Socialservice för papperslösa personer

Papperslösa personer har inte rätt till bosättningsbaserad social trygghet, eftersom de inte har en hemkommun i Finland. 

Enligt socialvårdslagen har dock alla rätt att i brådskande fall få socialservice enligt sina individuella behov, så att rätten till oundgänglig omsorg och försörjning inte äventyras. Tjänsterna ska alltid basera sig på en bedömning av det individuella servicebehovet som en yrkesutbildad person inom socialvården gör. 

Innan servicebehovet bedöms och servicen ges ska välfärdsområdet utreda om någon annan myndighet (migrationsmyndighet) ansvarar för att ordna social- och hälsovård för den papperslösa personen. Uppgifterna om uppehållstillstånd och rätten till mottagningstjänsterna kontrolleras till exempel i Migrationsverkets UMA-system, för vilket välfärdsområdet kan ansöka om användarrättigheter åt sina anställda. Om klienten omfattas av mottagningstjänsterna ska klienten i första hand hänvisas till flyktingförläggningen för bedömning av stödbehovet. 

Om klienten omfattas av Migrationsverkets hjälpsystem för offer för människohandel är det hjälpsystemet som ansvarar för att ordna social- och hälsovårdstjänsterna. 

Ordnande av tillfälligt boende och övrig brådskande socialservice

Tillfälligt boende ordnas för personer som behöver kortvarig, brådskande hjälp. Ordnandet av tillfälligt boende är ofta kopplat till olika krissituationer, och målet är att hitta en lösning som är ändamålsenlig med hänsyn till personens situation. 

I sådana situationer måste man också bedöma andra behov av brådskande hjälp inom socialvården. Bedömningen av de brådskande tjänster som personen behöver ska alltid göras av en yrkesutbildad person inom socialvården. 

Även inom brådskande socialservice ska klienten få ett överklagbart beslut med besvärsanvisningar. 

Barn som är papperslösa har rätt att få tjänster enligt barnskyddslagen vid behov. 

Statlig ersättning för kostnader för brådskande socialservice

Välfärdsområdet kan få ersättning av staten för kostnaderna för brådskande socialservice. En förutsättning är att den brådskande socialservicen har getts till personer som fått negativt beslut om ansökan om asyl och inte längre omfattas av mottagningstjänsterna. Ersättningen betalas för kostnader för mat, mediciner eller tillfällig boendeservice som getts som nödvändig omsorg. 

Uppföljningen av tjänster och kostnader

Välfärdsområdena ska utveckla statistikföringen, uppföljningen och bedömningen av kostnadseffekterna när det gäller papperslösa personers användning av social- och hälsovårdstjänster. 

Vanliga frågor och svar om social- och hälsovård för papperslösa

Ändringarna i lagen om ordnande av social- och hälsovård trädde i kraft den 1 januari 2023. De papperslösa personer som vistas en längre tid i Finland har nu också rätt till nödvändiga icke-brådskande hälso- och sjukvårdstjänster utöver brådskande tjänster. Lagändringen uppmärksammar vikten av enhetlig tillämpning av socialvårdslagen och av regional jämlikhet. För att bedöma nödvändigheten krävs det prövning från fall till fall av personens situation som helhet, som ska göras av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Nedan ges svar på vanliga frågor som stöd för aktörerna inom förvaltningsområdet vid ordnandet av tjänsterna. 

Mer information