Hälsovård för papperslösa

I Finland vistas på laglig och olaglig väg personer som allmänt kallas för papperslösa personer. Med papperslösa personer avses flera olika persongrupper som har olika behov av vårdtjänster. 

Vem är papperslös?

Med en papperslös person avses i allmänhet:

  • en person som vistas i landet utan uppehållstillstånd och som inte kommit från en EU- eller EES-stat eller Schweiz. Personens uppehållstillstånd har gått ut eller personens ankomst till/vistelse i landet är olaglig.
  • En person som i studiesyfte eller av annan orsak kommit till Finland från ett annat land än en EU- eller EES-stat eller Schweiz. Personen har fått ett uppehållstillstånd på basis av en privat sjukförsäkring, men försäkringsskyddet har gått ut eller är inte täckande.
  • En person som kommit från ett annat land än en EU- eller EES-stat eller Schweiz och vars behandling av hemortsrätten är pågående eller oklar.
  • EU-medborgare som vistas i landet lagligt men som inte har ett försäkringsskydd för eventuell sjukdom eller sjukvård.

En person är inte automatiskt papperlös om han eller hon inte har en hemkommun eller en sjukförsäkring i Finland. Med papperslösa avses inte i det här sammanhanget personer som vistas i Finland på kortvariga turist- eller affärsresor (3 mån.).

Vem ska ges vård?

I Finland avgör lagen om hemkommun om den offentliga hälsovårdens tjänster ska ordnas för en person. Sjukförsäkringsärenden avgörs på basis av sjukförsäkringslagen.

En person kan emellertid ha rätt till den offentliga hälsovårdens tjänster och/eller sjukvårdsersättningar från sjukförsäkringen om EU-lagstiftningen eller ett internationellt socialskyddsavtal kräver det. I sådana fall krävs ingen hemkommun eller sjukförsäkring.

Brådskande fall

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska den offentliga hälsovården alltid ge akut vård för alla som behöver det.

Med akut vård avses:

  • omedelbar bedömning och behandling av akut sjukdom, kroppsskada, försämring av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. I sådana fall kan vården inte skjutas upp utan att sjukdomen förvärras eller kroppsskadan försvåras.
  • akut mun- och tandvård, mentalvård, missbrukarvård och psykosocialt stöd.

Personen betalar själv kostnaderna för vården om han eller hon inte har en hemort i Finland eller rätt till att använda den offentliga hälsovårdens tjänster på basis av EU-lagstiftningen eller ett internationellt socialskyddsavtal.

Betalningen sköts efter att personen fått akut vård.

Icke-brådskande vård

En del papperslösa personer behöver också icke-brådskande vård. Personen har emellertid inte rätt att använda den offentliga hälsovårdens tjänster om han eller hon inte har en hemort i Finland eller om EU-lagstiftningen eller ett internationellt socialskyddsavtal inte tillämpas på honom eller henne.

Om en papperslös person ges vård vid den offentliga hälsovården står han eller hon själv för alla kostnader.

THL har utrett ordnandet av hälsovårdstjänster

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har på begäran av social- och hälsovårdsministeriet utrett hälsovården för papperslösa personer som vistas i Finland utan uppehållstillstånd eller sjukförsäkring. Papperslösa personer erbjuds för tillfället inte adekvata hälso- och sjukvårdstjänster i Finland.

Utredningen visar att det behövs fortsatt arbete bland annat i hur papperslösa identifieras i hälsovården, hur läkemedelskostnaderna inom öppenvården ersätts och hur man ur ett folkhälsoperspektiv förebygger centrala smittsamma sjukdomar och försäkrar sig om vaccinering.

Mer information

Marika Lahtivirta, jurist 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL 0295163605