Våld i nära relationer och inom familjen

Social- och hälsovårdsministeriet har ansvaret för planering och styrning vad gäller arbetet mot våld i nära relationer och inom familjen.

Målet är att utveckla det nationella servicesystemet så att det kan erbjuda tjänster och stöd för parterna i familjerelaterat våld oavsett deras hemkommun. Ministeriet utvecklar också kontinuerligt olika förebyggande insatser.

I en nära relation eller i en familj kan det förekomma eller hotas med fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt eller ekonomiskt våld. Också underlåtelse och att behandla någon illa är former av våld.

Från och med ingången av 2017 har det funnits en ny kommission för bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. Tillsättandet av kommissionen har samband med Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (den s.k. Istanbulkonventionen).

Kommissionen har tillsatts för en mandatperiod på fyra år, 23.9.2020-31.12.2024, och den finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. 

Finland har förbundit sig att följa Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (den s.k. Istanbulkonventionen). Konventionen trädde i kraft i Finland den 1 augusti 2015.

Bestämmelser om våld i nära relationer och inom familjen finns i strafflagen

Justitieministeriet svarar för strafflagen, som stadgar de bestämmelser som gäller i anslutning till våld i nära relationer och inom familjen.  

Myndigheternas ansvar i förebyggande av våld i nära relationer och inom familjen

Institutet för hälsa och välfärd (THL) svarar för samordningen av det nationella förebyggande arbetet mot våld i nära relationer och inom familjen.

Myndigheternas ansvar i förebyggande av våld i nära relationer och inom familjen

Institutet för hälsa och välfärd (THL) svarar för koordineringen och förebyggandet av våld.

Praxis kring medling vid våld i nära relationer utreds

Delegationen för medling vid brott har tillsatt en arbetsgrupp som ska göra en utredning av praxis kring medlingen vid våld i nära relationer. Det är meningen att halvtidsrapporten ska vara färdig vid utgången av 2017 och slutrapporten senast våren 2019. Det finns ett omnämnande om medling vid våld i nära relationer i regeringens jämställdhetsprogram.

Instruktioner och rekommendationer för förebyggande av våld i nära relationer och inom familjen

I SHM:s publikationer finns rekommendationer för social- och hälsoarbete för att  förebygga våld i nära relationer och inom familjen.

En handbok finns till hjälp för invandrarkvinnor som har utsatts för våld.

Målet med det nationella handlingsprogrammet för att minska kroppslig aga mot barn är att stärka barnets människovärde samt öka den ömsesidiga respekten mellan barnen och föräldrarna.

Minna Viuhko, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT 0295163470