Våld i nära relationer och inom familjen

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för planeringen och styrningen av arbetet mot våld i nära relationer och mot våld i hemmet. Ministeriets mål är att förebygga våld och utveckla det riksomfattande servicesystemet så att det kan erbjuda tjänster och stöd till olika parter i våld i nära relationer och i våld i hemmet oberoende av var de är bosatta. 

I nära relationer och i hemmet kan det förekomma fysiskt, mentalt, sexuellt, ekonomiskt, digitalt eller hedersrelaterat våld eller hot om våld. Försummelse och illabehandling kan också vara våld. 

Genomförandet av Istanbulkonventionen i Finland

Finland har förbundit sig att följa Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (den så kallade Istanbulkonventionen). Konventionen trädde i kraft i Finland den 1 augusti 2015. 

Det samordningsorgan som Istanbulkonventionen förutsätter är i Finland kommissionen för bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (NAPE), som verkar i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. Denna kommission har till uppgift att samordna, bevaka och utvärdera genomförandet av konventionen i Finland. Kommissionen gör upp en plan för genomförandet av Istanbulkonventionen. 

Stöd till våldsoffer

Välfärdsområdena ordnar social- och hälsovårdstjänster för våldsoffer. Därtill svarar staten för ordnandet av skyddshemstjänster och verksamheten som gäller telefonjouren Nollinjen.

Skyddshem är avsedda för alla personer eller familjer som har upplevt våld i nära relationer eller hot om våld. Klienterna i skyddshem erbjuds bland annat skyddat boende dygnet runt, krishjälp och psykosocialt stöd. Skyddshem är avgiftsfria för klienter och man kan gå till dem på eget initiativ. Dessutom hänvisas klienter från andra tjänster till skyddshem. Mer information: Skyddshemstjänster – THL

Telefonjouren Nollinjen (080 005 005) erbjuder stöd till dem som utsatts för våld i nära relationer och våld mot kvinnor, deras närstående och yrkesutbildade personer. Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för organiseringen av verksamheten och tjänsten genomförs av Setlementti Tampere ry. Justitieministeriet finansierar Nolllinjen. Mer information: Nollinjens webbplats och information om Nollinjen på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Seri-stödcentren stöder personer över 16 år som utsatts för sexuellt våld. En person kan gå till ett stödcentrum själv, med sina anhöriga/närstående eller hänvisad av myndigheter. Vid Seri-stödcenter tillhandahålls rättsmedicinska undersökningar, traumastöd, psykologisk rådgivning och terapi. Mer information: Seri-stödcentret för offer för sexuellt våld – THL

Information om tjänster för offer för sexuellt våld finns bland annat på Institutet för hälsa och välfärds webbplats

Bestämmelser om vålds- och sexualbrott finns i strafflagen. Mer information på justitieministeriets webbplats:

Minna Viuhko, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT Telefon:0295163470   E-postadress: