Utstationerade arbetstagare

Med utstationerad arbetstagare avses en arbetstagare som vanligtvis arbetar i någon annan stat än Finland och som medan arbetsavtalsförhållandet pågår utstationeras till Finland för en begränsad tid och för tillfälligt arbete i samband med att det företag som är arbetsgivare och är etablerat i en annan stat där det bedriver verksamhet tillhandahåller tjänster över statsgränserna som underentreprenad, överföring inom företagsgruppen eller arbete som utförs av uthyrda arbetstagare.

  • Lag om utstationering av arbetstagare 447/2016 (Finlex)

I lagen om utstationering av arbetstagare föreskrivs bl.a. om

  • minimivillkor som ska tillämpas på ett arbetsavtalsförhållande
  • det utstationerande företagets och beställarens skyldigheter
  • myndigheternas uppgifter och rätt att få information
  • administrativt samarbete över statsgränserna
  • statsgränsöverskridande verkställighet av ekonomiska administrativa sanktionsavgifter och böter.

Tillsynen över att lagen om utstationering av arbetstagare iakttas utövas av arbetarskyddsmyndigheterna, med undantag för de bestämmelser i jämställdhetslagen som nämns i 3 §. Tillsynen över att de bestämmelserna iakttas utövas av jämställdhetsombudsmannen och diskriminerings- och jämställdhetsnämnden.

Kontaktmyndighet: Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland är kontaktmyndighet för utstationerade arbetstagare i Finland. Kontaktmyndigheten erbjuder allmän rådgivning till företag som sänder arbetstagare till Finland, mottagande företag i Finland och utstationerade arbetstagare om den finländska lagstiftningen om utstationering av arbetstagare.

Frågor som gäller utstationerade arbetstagare kan skickas till e-postadressen [email protected].

Ytterligare information:

Anu Ikonen, överinspektör, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, [email protected], 0295 018 143.