Specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för den riksomfattande styrningen av specialistläkarutbildningen och specialisttandläkarutbildningen.

Specialistläkarutbildningen och specialisttandläkarutbildningen är yrkesinriktade påbyggnadsutbildningar. I Finland ges utbildningarna inom 50 olika medicinska och 5 olika odontologiska specialiteter. Universiteten ansvarar för utbildningsinnehållet och utfärdar intyg över utbildningarna. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) beviljar legitimation för specialistläkare och specialisttandläkare på basis av intygen utfärdade av universiteten.

Den särskilda allmänläkarutbildning som avses i Europeiska unionens direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer bör avläggas för att få utöva allmänläkaryrket inom ramen för socialskyddssystemen i Europeiska unionens medlemsstater.

Det föreskrivs om specialistläkar- och specialisttandläkarutbildningen samt den särskilda allmänläkarutbildningen i den lagstiftning som bereds av social- och hälsovårdsministeriet.

Samordningssektionen ansvarar för den strategiska styrningen

För den riksomfattande samordningen och den strategiska styrningen svarar samordningssektionen med representanter från alla centrala intressentgrupper inom specialistläkar- och specialisttandläkarutbildning. Samordningssektionen verkar självständigt i anslutning till delegationen för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Utbildningen ges vid fem universitet

Specialistläkar- och specialisttandläkarutbildningen ges vid fem universitet i Finland. Universiteten ansvarar för innehållet och kvaliteten.

Staten ersätter utbildningskostnaderna 

Social- och hälsovårdsministeriet ersätter det offentliga servicesystemets kostnader för läkar-, tandläkar-, specialistläkar- och specialistläkarutbildning. Bestämmelser om ersättningarna finns i hälso- och sjukvårdslagen och i förordningar av social- och hälsovårdsministeriet.

Utredning om behovet av specialistläkare och specialisttandläkare

Samordningssektionen har låtit göra två utredningar (2016 och 2019) om specialistläkarnas och specialisttandläkarnas utbildningsbehov. Utredningarna, som i form av beställningsrap-porter inte direkt representerar social- och hälsovårdsministeriets syn, sträcker sig fram till år 2030 och år 2035. På basis av utredningarna är läget i fråga om tillgången på specialist-läkare och specialisttandläkare inte i balans. Inom många branscher råder det brist på spe-cialister, medan det inom andra branscher finns risk för överutbildning av arbetskraft. Situ-ationen varierar också beroende på region.

De universitet som ger specialiseringsutbildning beställde dessutom till stöd för beredningen av ansökningsomgångarna 2019–2020 en rapport som baserar sig på ovannämnda SHM-utredningar:

Behovet av specialistläkare har tidigare utvärderats även per specialupptagningsområde: 

Universiteten och förbunden publicerar statistik och forskningar

Helsingfors universitet tar fram och uppdaterar riksomfattande statistik över utexaminerade specialistläkare och specialisttandläkare.

Statistik och forskningar samt övrig information om specialisttandläkarutbildning finns även på de webbsidor som upprätthålls av Suomen Hammaslääkäriliitto - Finlands Tandläkarförbund ry.

Finlands läkarförbund har utvecklat ett verktyg på webben som stöd för valet av medicinsk specialitet. 

Mer information

Kaisa Halinen, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI 0295163154