Specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning

Sidan uppdateras så fort som möjligt

Från den 1 februari 2015 har social- och hälsovårdsministeriet ansvarat för den riksomfattande styrningen av specialistläkarutbildningen och specialisttandläkarutbildningen.

Specialistläkarutbildningen och specialisttandläkarutbildningen är yrkesinriktade påbyggnadsutbildningar. I Finland ges utbildningarna inom 50 olika medicinska och 5 olika odontologiska specialiteter. Universiteten ansvarar för utbildningsinnehållet och utfärdar intyg över utbildningarna. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) beviljar legitimation för specialistläkare och specialisttandläkare på basis av intygen utfärdade av universiteten.

Den särskilda allmänläkarutbildning som avses i Europeiska unionens direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer bör avläggas för att få utöva allmänläkaryrket inom ramen för socialskyddssystemen i Europeiska unionens medlemsstater.

Det föreskrivs om specialistläkar- och specialisttandläkarutbildningen samt den särskilda allmänläkarutbildningen i den lagstiftning som bereds av social- och hälsovårdsministeriet.

Samordningssektionen ansvarar för den strategiska styrningen

För den riksomfattande samordningen och den strategiska styrningen svarar samordningssektionen med representanter från alla centrala intressentgrupper inom specialistläkar- och specialisttandläkarutbildning. Samordningssektionen verkar självständigt i anslutning till delegationen för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Utbildningen ges vid fem universitet

Specialistläkar- och specialisttandläkarutbildningen ges vid fem universitet i Finland. Universiteten ansvarar för innehållet och kvaliteten.

Staten ersätter utbildningskostnaderna 

Social- och hälsovårdsministeriet ersätter det offentliga servicesystemets kostnader för läkar-, tandläkar-, specialistläkar- och specialistläkarutbildning. Bestämmelser om ersättningarna finns i hälso- och sjukvårdslagen och i förordningar av social- och hälsovårdsministeriet.

Utredning om behovet av specialistläkare och specialisttandläkare

Samordningssektionen har gjort en utredning om behovet av specialistläkar- och specialisttandläkarutbildning per specialområde fram till år 2030. På basis av utredningen är läget i fråga om tillgången på specialistläkare och specialisttandläkare inte i balans. Samtidigt som många områden har brist på specialsakkunniga är arbetskraftsutbudet inom andra områden redan för stort.  Dessutom varierar situationen beroende på området.

Behovet av specialistläkare har tidigare utvärderats även per specialupptagningsområde: HYKS / KYS / OYS /  TAYS / TYKS

Universiteten och förbunden publicerar statistik och forskningar

Helsingfors universitet tar fram och uppdaterar riksomfattande statistik över utexaminerade specialistläkare och specialisttandläkare.

Statistik och forskningar samt övrig information om specialisttandläkarutbildning finns även på de webbsidor som upprätthålls av Suomen Hammaslääkäriliitto - Finlands Tandläkarförbund ry.

Finlands läkarförbund har utvecklat ett verktyg på webben som stöd för valet av medicinsk specialitet. 

 

Mer information