Statistik om social- och hälsovårdstjänster

THL:s statistik- och register

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n tilasto- ja rekisterituotanto tarjoaa tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista seuraavilta aihealueilta.

 • Social service för vuxna (THL) 
  • Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte - Delrapport om kommunenkäten
  • Medling i brott- och tvistemål
  • Social kreditgivning
  • Utkomststöd
 • Specialiserad sjukvård (THL)
  • Tandimplantat
  • Tillgången till vård inom specialiserad sjukvård
  • Höft- och knäproteser
  • Specialiserad psykiatrisk sjukvård
  • Sjukhusens produktivitet (benchmarking)
  • Specialiserad somatisk sjukvård
  • Vårdperioder med åtgärder
 • Social service för äldre (THL)
  • Institutionsvård och boendeservice inom socialvården
  • Regelbunden hemvård
  • Klienter med minnessjukdomar inom social- och hälsovården
  • Äldreomsorgen - Delrapport om kommunenkäten
 • Social service för barn, unga och familjer (THL)
  • Uppfostrings- och familjerådgivning
  • Underhåll och vårdnad av barn
  • Barndagvård
  • Barnskydd
 • Primärvård (THL)
  • Tillgången till vård inom primärvården
  • Öppen primärvård
  • Mun- och tandvård
  • Slutenvård på hälsovårdscentraler
 • Personal inom social-, hälso- och sjukvården (THL)
  • Kommunernas social- och hälsovårdspersonal
  • Social- och hälsovårdspersonal
  • Utländsk personal inom social- och hälsovården och finländsk personal utomlands
 • Ekonomin inom social-, hälso- och sjukvården (THL)
  • Sociala utgifter och deras finansiering
  • Hälso- och sjukvårdsutgifter och deras finansiering
  • Behovsstandardiserade kostnader inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen
  • Utgifter för utkomststödet
 • Funktionshinder (THL)
  • Utvecklingen av handikappservicen
  • Institutionsvård och boendeservice inom socialvården
  • Handikappservicen - Delrapport om kommunenkäten
 • Privat social- och hälsovård (THL)
  • Yksityiset sosiaalipalvelut
  • Yksityiset terveyspalvelut
  • Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveyspalveluissa

Social-, hälso- och befolkningsdata på kommunnivå

Statistikdatabasen Sotkanet innehåller täckande statistik och indikatorer för bl.a. social- och hälsovårdstjänster och deras kostnader. I nättjänsten finns långa tidsserier för hela landet, per region och kommun. Förutom THL-data finns t.ex. data som produceras av Statistikcentralen och FPA. I Sotkanet har även centrala data från europeiska länder samlats.

THL:s databasrapporter ger användaren egna val- och sökmöjligheter i THL:s material. Databasrapporterna innehåller även färdiga sammanställningar av centrala data på ämnesområdet. Rapporter kan bl.a. skapas om tillgången till specialiserad sjukvård och primärvård, institutionsvård och öppenvård.

På Statistikcentralens webbplats finns länkar till över 300 statistikgrenar av Finlands officiella statistik (FOS). Större delen av FOS-statistiken produceras av Statistikcentralen, men där finns även länkar till FOS-statistik som samlas in av andra informationsproducenter. Statistiken om socialskyddet har länkar till bl.a. THL:s material.

Statistikcentralens statistik om kommunernas och samkommunernas verksamhet och ekonomi inkluderar även uppgifter om social- och hälsovården.

Läkemedelsstatistik

På Fimeas läkemedelsinformationssidor finns statistik om bl.a. läkemedelsförbrukningen.

Fimea publicerar i samarbete med FPA statistiken Suomen lääketilasto, som innehåller uppgifter om läkemedelsförbrukningen och ersättningarna ur sjukförsäkringen.På Fimeas sidor finns information om läkemedel och läkemedelsanvändning som riktar sig till yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården.

Social- och hälsovårdstjänsternas funktionalitet

På patientförsäkringscentralens sidor finns statistik om patientskadeanmälningar och -ersättningar.

Palveluvaaka.fi är en webbplats som administreras av THL och riktar sig till medborgarna. Den ger referensdata om social- och hälsovårdstjänsternas funktionalitet.På webbplatsen kan man jämföra olika verksamhetsställen, titta på social- och hälsovårdsstatistik och bedöma tjänsterna.

På kommunförbundets webbplats har kommun- och regionspecifik information om t.ex. social- och hälsovårdskostnader samlats.

THL:s årsböcker

THL publicerar årligen en statistisk årsbok om social- och hälsovården och andra samlingspublikationer på olika ämnesområden.

THL:s statistiska årsbok om social- och hälsovården innehåller långa tidsserier med central statistik om befolkningens välfärd och hälsa samt social- och hälsovårdssystemet.

Årsboken om ungas levnadsförhållanden, Nuorten elinolot, är ett samarbetsprojekt mellan Delegationen för ungdomsärenden, Nätverket för ungdomsforskning och THL.Årsböckernas mål är att lyfta fram forskningsdata om unga och tillgänglig statistik. Varje publikation har sitt eget tema.

THL:s statistiska årsbok om alkohol och narkotika beskriver alkohol- och drogsituationens utveckling i Finland. I en allmän översikt anges de viktigaste målen i Finlands alkohol- och drogpolitik och deras samband med internationella alkohol- och drogpolitiska överenskommelser och program.

Mer information

Sari Kauppinen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Johdon tuki- yksikkö / JOT, Arviointiryhmä / ARVI 0295163275