Yrkesinriktad rehabilitering

Om en sjudom riskerar att orsaka arbetsoförmåga inom de närmaste åren eller på ett avgörande sätt försvagar personens förmåga att arbeta och försörja sig har den insjuknade rätt att få ändamålsenligt yrkesinriktad rehabilitering för att förebygga arbetsoförmåga eller för att förbättra arbets- och förvärvsmöjligheterna.

Syftet med yrkesinriktad rehabilitering är att förbättra eller bevara personens arbetsförmåga och förvärvsmöjligheter.

 Yrkesinriktad rehabilitering kan innefatta

  • yrkesvägledning
  • rehabiliteringsundersökning
  • arbets- och utbildningsförsök
  • arbetsträning
  • yrkesinriktad (och annan) utbildning
  • arbetskraftsrådgivning och placering i arbete
  • näringsstöd
  • hjälpmedel för arbete eller studier
  • stöd för arrangemang i arbetsförhållandena

Vem ordnar yrkesinriktad rehabilitering?

Yrkesinriktad rehabilitering ordnas av arbetskraftsmyndigheterna, Folkpensionsanstalten (FPA), olycksfalls- och trafikförsäkringen, arbetspensionsförsäkringen samt de yrkesinriktade läroanstalterna.

Mer information från den kommunala socialvården och arbetskraftsbyråerna.

Avgifter för yrkesinriktad rehabilitering

Den lagstadgade yrkesinriktade rehabiliteringen som ordnas av Folkpensionsanstalten är avgiftsfri.

Beloppet av och villkoren för utkomststödet under rehabiliteringen varierar.

Mer information finns på FPA:s webbtjänst