Yrkesinriktad rehabilitering

Yrkesinriktad rehabilitering är avsedd för personer i arbetsför ålder som på grund av en sjukdom eller skada under de närmaste åren hotas av arbetsoförmåga eller nedsatt arbets- och förvärvsförmåga. Yrkesinriktad rehabilitering förbättrar förutsättningarna för att bli sysselsatt, återvända till arbete och fortsätta i arbete. 

Yrkesinriktad rehabilitering ordnas av FPA, arbetspensionsförsäkrarna, olycksfalls- och trafikförsäkrarna och yrkesläroanstalterna.

Om en sjukdom eller skada hotar leda till arbetsoförmåga ordnar arbetspensionsförsäkrarna och FPA yrkesinriktad rehabilitering för att motverka arbetsoförmåga och förbättra arbets- och förvärvsförmågan.

Arbetspensionsrehabilitering ordnas för arbetstagare och företagare som har etablerat sig i arbetslivet. FPA ansvarar för yrkesinriktad rehabilitering av ungdomar och vuxna som inte är med i arbetslivet.

FPA ordnar yrkesinriktad rehabilitering av personer i yrkesverksam ålder också på basis av nedsatt arbets- och studieförmåga samt yrkesinriktad rehabilitering av unga utan diagnosgrund på basis av väsentligt nedsatt funktionsförmåga.

Bestämmelser om yrkesinriktad rehabilitering finns i arbetspensionslagen och i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner.

När behovet av rehabilitering beror på arbetsolycka, yrkessjukdom eller trafikskada står olycksfalls- och trafikförsäkringen för kostnaderna för yrkesinriktad rehabilitering på grundval av lagstiftningen om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och lagstiftningen om trafikförsäkring.

 Yrkesinriktad rehabilitering kan innefatta

  • undersökningar för att reda ut rehabiliteringsbehovet och rehabiliteringsmöjligheterna
  • arbets- och utbildningsförsök
  • arbetsträning
  • yrkesutbildning (och annan utbildning)
  • näringsunderstöd 
  • hjälpmedel för arbete eller studier.

Information om arrangörer av rehabilitering

Yrkesinriktad rehabilitering ordnas av arbetskraftsmyndigheterna, Folkpensionsanstalten (FPA), olycksfalls- och trafikförsäkringen, arbetspensionsförsäkringen samt de yrkesinriktade läroanstalterna.

Mer information ges också av kommunens social- och hälsovård, arbetshälsovården och arbets- och näringsbyrån.

Avgifter för yrkesinriktad rehabilitering

Lagstadgad yrkesinriktad rehabilitering är avgiftsfri för klienten. Beloppet av och villkoren för utkomststödet under rehabiliteringen varierar enligt den lagstiftning som tillämpas.

Mer information

Emma Thomasén, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Förmånsenheten / ETU 0295163676