Yrkesinriktad rehabilitering

Yrkesinriktad rehabilitering är avsedd för personer i arbetsför ålder som på grund av en sjukdom eller skada under de närmaste åren hotas av arbetsoförmåga eller nedsatt arbets- och förvärvsförmåga. Yrkesinriktad rehabilitering förbättrar förutsättningarna för att bli sysselsatt, återvända till arbete och fortsätta i arbete. 

Yrkesinriktad rehabilitering ordnas av FPA, arbetspensionsförsäkrarna, olycksfalls- och trafikförsäkrarna och yrkesläroanstalterna.

Om en sjukdom eller skada hotar leda till arbetsoförmåga ordnar arbetspensionsförsäkrarna och FPA yrkesinriktad rehabilitering för att motverka arbetsoförmåga och förbättra arbets- och förvärvsförmågan.

Arbetspensionsrehabilitering ordnas för arbetstagare och företagare som har etablerat sig i arbetslivet. FPA ansvarar för yrkesinriktad rehabilitering av ungdomar och vuxna som inte är med i arbetslivet.

FPA ordnar yrkesinriktad rehabilitering av personer i yrkesverksam ålder också på basis av nedsatt arbets- och studieförmåga samt yrkesinriktad rehabilitering av unga utan diagnosgrund på basis av väsentligt nedsatt funktionsförmåga.

Bestämmelser om yrkesinriktad rehabilitering finns i arbetspensionslagen och i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner.

När behovet av rehabilitering beror på arbetsolycka, yrkessjukdom eller trafikskada står olycksfalls- och trafikförsäkringen för kostnaderna för yrkesinriktad rehabilitering på grundval av lagstiftningen om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och lagstiftningen om trafikförsäkring.

 Yrkesinriktad rehabilitering kan innefatta

  • undersökningar för att reda ut rehabiliteringsbehovet och rehabiliteringsmöjligheterna
  • arbets- och utbildningsförsök
  • arbetsträning
  • yrkesutbildning (och annan utbildning)
  • näringsunderstöd 
  • hjälpmedel för arbete eller studier.

Information om arrangörer av rehabilitering

Yrkesinriktad rehabilitering ordnas av arbetskraftsmyndigheterna, Folkpensionsanstalten (FPA), olycksfalls- och trafikförsäkringen, arbetspensionsförsäkringen samt de yrkesinriktade läroanstalterna.

Mer information ges också av kommunens social- och hälsovård, arbetshälsovården och arbets- och näringsbyrån.

Avgifter för yrkesinriktad rehabilitering

Lagstadgad yrkesinriktad rehabilitering är avgiftsfri för klienten. Beloppet av och villkoren för utkomststödet under rehabiliteringen varierar enligt den lagstiftning som tillämpas.

Mer information