Social trygghet för professionella idrottsutövare, stipendiater och studerande

Den sociala tryggheten och pensionsskyddet har för vissa yrkes- och befolkningsgrupper ordnats genom särskilda arrangemang.

Professionella idrottsutövare

De som får sin huvudsakliga utkomst genom idrott omfattas av det obligatoriska olycksfalls- och ålderspensionsskyddet tills de fyller 65 år, om den avtalade skattepliktiga lön som de fått för idrottandet per spelsäsong eller i övrigt under en tidsperiod på ett år är minst 12 550 euro (år 2023). Inkomstgränserna justeras årligen.

Den idrottsförening eller en annan organisation som bedriver idrottsverksamhet och har ingått avtal med idrottsutövaren ska teckna försäkringen och betala försäkringspremierna. Utövare av individuella idrotter kan försäkra sig frivilligt om den skattepliktiga inkomst som de får för idrottandet per år uppgår till minst den nämnda inkomstgränsen.

Stipendiater

Forskare och konstnärer som arbetar med stöd av stipendier, det vill säga stipendiater, omfattas av den lagstadgade arbetspensionen och olycksfallsförsäkringen, samt sjukförsäkring enligt lagen om inkomstrelaterad dagpenning och Folkpensionsanstaltens rehabiliteringspenning.

För stipendiaternas pensions- och olycksfallsförsäkring ansvarar Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA.

Stipendiaten kan ansöka om arbetsmarknadsstöd och förmåner enligt lagen om sjukförsäkring hos FPA.

Studerande

Studiestöd beviljas för studier som bedrivs efter avlutad läroplikt. Lagstiftning som gäller studiestöd bereds av undervisnings- och kulturministeriet. Närmare information om studiestödet finns på FPA:s webbplats.

En vuxenstuderande som har ett anställningsförhållande eller fungerar som företagare kan ansöka om vuxenutbildningsstöd från Sysselsättningsfonden. 

Mer information

Kirsi Terhemaa, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Enheten för pensioner och privatförsäkringar / EVY Telefon:0295163546   E-postadress: