Invaliditetsklassificering och menersättning

Menersättning betalas för allmänt men som orsakas av olycksfall eller yrkessjukdom. Bestämmelser om ersättning för bestående men och menersättning finns i 11 kap. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015). Med allmänt men avses annan skada än nedsatt arbetsförmåga som ersätts genom dagpenning eller olycksfallspension.

Med allmänt men avses nedsatt funktionsförmåga till följd av ett skadefall. Funktionsförmågan jämförs med funktionsförmågan hos en frisk person i samma ålder.

Närmare bestämmelser om bedömningen av men av skador och sjukdomar samt om invaliditetsklasserna har utfärdats genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

För att bedöma omfattningen av ett men har skador och sjukdomar genom invaliditetsklassificering delats in i 20 invaliditetsklasser utifrån sin medicinska art och svårighetsgrad.

För skador och sjukdomar som hör till invaliditetsklasserna 1–5 betalas menersättning som ett engångsbelopp. I de högre invaliditetsklasserna betalas en fortlöpande ersättning. Om menet senare förvärras, betalas tilläggsersättning.

Menersättningens storlek bestäms på grundval av invaliditetsklass och minimibelopp av årsarbetsinkomst (14 080 euro år 2017) enligt en särskild tabell i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Menersättning är en skattefri ersättning.