Personal inom social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsministeriet har ansvaret över den nationella styrningen av personalen och utvecklingen av personalresurser inom social- och hälsovården.

Styrmetoderna är lagstiftning, rekommendationer och utvecklingsprogram samt statsandelar för projekt.

Ministeriets mål är att säkerställa en tillräcklig tillgång till personal inom social- och hälsovården och en bra yrkeskompetens.

Social- och hälsovårdsministeriets program för ett gott arbete innefattar både långsiktiga och kortsiktiga åtgärder för att minska bristen på arbetskraft inom social- och hälsovården.

Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för utbildningen inom social- och hälsovården.

Det föreskrivs om personalens kompetens i lag

Bestämmelser om yrkesutbildningen och kompetensen när det gäller personalen inom hälso- och sjukvården och socialvården finns i lagar och förordningar.

Personalutveckling inom social- och hälsovården

Personalen är en strategisk resurs och en viktig framgångsfaktor för verksamheten inom social- och hälsovården.

Genom personal- och kompetensutveckling kan man inverka på klient- och patientsäkerheten, servicens kvalitet och resultat och på personalens välbefinnande i arbetet.  

Delegationerna och arbetsgrupperna stöder utvecklandet

Delegationerna för yrkesutbildade personer inom socialvården och hälso- och sjukvården bedömer behoven av att utveckla utbildningen inom branschen och lägger fram initiativ om hur utbildningen, yrkesverksamheten och samarbetet kan utvecklas. 

Delegationernas publikationer om utvecklingsbehov i fråga om kompetens och utbildning:

Prognostisering av kompetens- och utbildningsbehov inom social- och hälsovården

Välfärdsområdena är skyldiga att bedöma kompetens- och utbildningsbehov och utveckla yrkeskompetensen i sitt område. Vid bedömningarna ska de samarbeta med universitet, yrkeshögskolor,  läroanstalter på andra stadiet, utbildningsmyndigheter, arbetsförvaltningen och landskapsförbunden.   

Social- och hälsovårdsministeriet samarbetar med ministerierna, välfärdsområdena och arbetsgivarorganisationer vid prognostiseringen av kompetens- och utbildningsbehoven inom branschen.  

Social- och hälsovårdsministeriet medverkar i att utarbeta prognoser om kompetens- och utbildningsbehoven genom att delta i Utbildningsstyrelsens utbildningskommissioner.

Fortbildning inom social- och hälsovård

Välfärdsområdena är skyldiga att följa upp utvecklingen av yrkeskompetensen hos personalen inom social- och hälsovården och sörja för att de anställda får tillräcklig fortbildning på sitt område. Skyldigheten gäller också de som är anställda hos de privata tjänsteproducenter från vilka välfärdsområdet köper tjänster.  

I fortbildningen ska man beakta längden på den grundutbildning som personalen har, hur krävande arbetet är och uppgifternas innehåll. 

Speciallagstiftningen inom social- och hälsovården och lagstiftningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården styr den kontinuerliga personalutvecklingen.  Social- och hälsovårdsministeriet har dessutom gett rekommendationer om personalutvecklingen och organiseringen av fortbildning.

Staten ersätter utbildningskostnader

Staten betalar ersättning för kostnader som föranleds av läkar- och tandläkarutbildning och specialistläkar- och specialisttandläkarutbildning, specialiseringsutbildning vid universitet för socialarbetare, tilläggsutbildning som krävs för begränsad förskrivningsrätt för sjukskötare och sådan praktik som ingår i en yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsoområdet och som främjar yrkesfärdigheten.

Bestämmelser om ersättningarna finns i hälso- och sjukvårdslagen, socialvårdslagen och social- och hälsovårdsministeriets förordningar. Riksdagen beslutar årligen i samband med stats-budgeten om nivån på finansieringen av utbildningsersättningarna.

Utbildningsersättning kan sökas hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland och Statens äm-betsverk på Åland.

Mer information

Juha Luomala, socialråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI Telefon:0295163492   E-postadress: